logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat nr 4 z dnia 28 maja 2019r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn. „Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej”

pobierz pdf

Dot. wszystkich przetargów / zadań

Jako, że jeden z Oferentów zadał poniższe pytanie, Inwestor Zastępczy odpowiada jak następuje:

Pytanie 4

W związku z odmowną odpowiedzią Zamawiającego- Komunikat nr 3 odpowiedź nr 3 cyt: Nie, Zamawiający nie udostępnia przedmiarów ani w formacie „ath” ani „pdf”, jako, że intencją Zamawiającego jest pozostawienie Oferentom swobody w ustalaniu wartości oferowanych usług” prosimy o potwierdzenie, prosimy o potwierdzenie, iż ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Zamawiający wymaga,  aby Wykonawcy sporządzili kosztorysy ofertowe jedynie w wersji uproszczonej, bez podawania podstaw wyceny, gdyż takich nie podał Zamawiający i takich nie wymaga.

Odpowiedź 4

Tak, Zamawiający rezygnuje z konieczności sporządzania kosztorysów ofertowych w wersji szczegółowej.

Zamawiający wymaga złożenia kosztorysu ofertowego uproszczonego.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie (dotyczy wszystkich zadań) iż do oferty należy załączyć jedynie dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu tj. dokumenty wymienione w Liście dokumentów/ oświadczeń wymaganych od Wykonawcy, bez konieczności załączania kosztorysy ofertowego.

Odpowiedź 5

Nie, oferta składa się z formularza ofertowego  o zawartości :

  1. druk  o nazwie „Oferta”  -oznaczony w pliku jako Załącznik nr 1
  2. druk o nazwie” Kosztorys ofertowy” –  oznaczony w pliku jako Załącznik nr 2
  3. druk o nazwie „Harmonogram realizacji” – oznaczony w pliku jako Załącznik nr 3
  4. druk o nazwie „Wykaz robót budowlanych wykonanych w zakresie wymaganym w ogłoszeniu – oznaczony w pliku jako Załącznik nr 4
  5. druk o nazwie „Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamierzenia budowlanego” – oznaczony w pliku jako Załącznik nr 5
  6. druk o nazwie „Informacja” – uwaga zamieszczany gdy jest potrzebny – oznaczony w pliku jako Załącznik nr 6,
  7. druk o nazwie „Zobowiązanie” – uwaga zamieszczany gdy jest potrzebny – oznaczony w pliku jako Załącznik nr 7
  8. druk o nazwie „Wzór Umowy” (pdf) – oznaczony w pliku jako Załącznik nr 8

oraz

dodatkowe informacje wymienione w pliku oznaczonym „Lista dokumentów / oświadczeń wymaganych od Wykonawcy” o ile nie są ujęte ww. załącznikach.