logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat nr 5 z dnia 24 sierpnia 2018r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn: „Modernizacja lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania do wymogów kodu referencyjnego 1B” z dnia 2 sierpnia 2018r.

pobierz pdf

Jako, że kilku oferentów wystąpiło o przesunięcie terminu składania ofert, motywując swoje wystąpienia m.in. koniecznością pozyskania ofert cenowych na materiału i urządzenia specjalistyczne oraz utrudnienia z uwagi na okres urlopowy, jak też znaczną ilość pytań specjalistycznych, których odpowiedzi mają wpływ na wycenę robót, przy czym odpowiedzi na pytania zgłoszone do 21 sierpnia 2018r. Zamawiający odpowie w terminie zakreślonym w SIWP.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający informuje, iż przesuwa termin złożenia ofert z dnia 30 sierpnia 2018r. na 6 września 2018r. przy czym godzina złożenia ofert nie ulega zmianie tj. będzie to godzina 10:30.

Termin jawnego otwarcia ofert i licytacji przesuwa się z 31 sierpnia 2018r. na 7 września 2018r. przy czym godzina otwarcia i licytacji nie ulega zmianie tj. będzie to godzina 12:00.

Pozostałe warunki określone w SIWP Rozdział XVIII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert – pozostają bez zmian.