logo unii

pl / en

BIP

Komunikat nr 5 z dnia 9 października 2019 r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn. „Nowe Gliwice Etap III – poprzemysłowe tereny inwestycyjne na obszarze byłej Koksowni „Gliwice”.

pobierz pdf

Na zadane przez  Oferentów poniższe pytanie, Zamawiający odpowiada jak następuje:

Pytanie 22

„W załączonej do przetargu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17.07.2019 r. , jest informacja o wykonanych badaniach podłoża gruntowego pod względem występowania zanieczyszczeń w postaci metali ciężkich i węglowodorów ropopochodnych. Realizacja planowanej inwestycji będzie się wiązać z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych, które będą ładowane bezpośrednio na samochody, a następnie przekazywane do unieszkodliwiania specjalistycznej firmie. Prosimy zatem o udostępnienie wyników badań oraz mapy występowania zanieczyszczeń celem oceny czy materiał może być poddany remediacji in situ lub trzeba materiał wozić do spalenia. Ma to istotne znaczenie dla wyceny robót ziemnych”.

Odpowiedź

Sprawozdania z badań zostały umieszczona na stronie Internetowe Zamawiającego jako załączniki do niniejszego komunikatu.

Załączniki:

Sprawozdanie z badań chemicznych podłoża pod budowę wewnętrznego układu drogowego wraz z zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej z pompownią, kanalizacji deszczowej z pompowniami, elektroenergetyczną ze stacją transformatorową i agregatem prądotwórczym, oświetlenia terenu, kanalizacji teletechnicznej, a także przebudową istniejących zbiorników wody w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej

Sprawozdanie z badań chemicznych podłoża pod budowę dwóch parkingów dla wewnętrznego układu drogowego w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej