logo unii

pl / en

BIP

Komunikat nr 6 z dnia 9 października 2019 r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn. „Nowe Gliwice Etap III – poprzemysłowe tereny inwestycyjne na obszarze byłej Koksowni „Gliwice”.

pobierz pdf

Na zadane przez  Oferentów poniższe pytania, Zamawiający odpowiada jak następuje:

Pytanie 23

„Po dokonaniu wizji w terenie dla przedmiotowej stwierdzamy obecność kanału DN1000 będącego w kolizji z projektowanymi drogami i istniejącymi sieciami oraz projektowaną pompownią ścieków sanitarnych. Ponadto po dokonaniu wykopów kontrolnych informujemy, iż kanał DN 1000 na długości około 1200 mb zlokalizowany na terenie przyszłej inwestycji zanieczyszczonych jest substancjami niebezpiecznymi – ropochodnymi (mazut ?). W związku z powyższym przyległy teren oraz ww. kanał należy bezwzględnie oczyścić a usunięty materiał przeznaczyć do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska. Prosimy o udzielenie informacji czy posiadacie Państwo decyzję środowiskową oraz zgodę na utylizację ww. materiału  niebezpiecznego. Prosimy o informację czy Wykonawca sporządzając wycenę ma uwzględnić koszty utylizacji ww. materiału w swojej ofercie ? Nadmieniamy, iż ww. utylizacja w znacznym stopniu zawyży wartość oferty.

Odpowiedź

W przypadku kolizji wykonywanych dróg / sieci / budowli / obiektów z napotkanymi przeszkodami Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia, w tym ew. odpadów niebezpiecznych, co należy uwzględnić w cenie ryczałtowej oferty.

Usunięcie kanału DN 1000 nie jest przedmiotem zapytania

Nie, Zamawiający nie posiada decyzji środowiskowej dotyczącej usunięcia rurociągu  DN 1000 jako że przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego nie jest usunięcie ww. kanału

 

Pytanie 24

„Wnosimy o udostępnienie „Dokumentacji geotechnicznej pod budowę wewnętrznego układu drogowego, chodników wraz z zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej z pompownią i kanalizacji deszczowej z pompowniami elektroenergetyczną ze stacją transformatorową i agregatem prądotwórczym, oświetlenia terenu, kanalizacji teletechnicznej, a także przebudową istniejących zbiorników wody w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej”

Odpowiedź

Dokumentacja geotechniczna została zamieszczona na stronie Internetowej Zamawiającego.

 

Pytanie 25

„Wnosimy o udostępnienie projektu w formie edytowalnej (dwg)”

Odpowiedź

Zamawiający nie udostępnia projektów w wersji edytowalnej

 

Pytanie 26

„W związku z brakiem pełnej dokumentacji geologicznej wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert.”

Odpowiedź

Mając na uwadze zapewnienie równości szans wszystkim Oferentom, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 2 grudnia 2019 r. godzina 15:00

 

Pytanie 27

„Zgodnie z załączoną dokumentacją geotechniczną we wnioskach jest informacja o nawierceniu płyty betonowej w otworach 1,3 i 5, oraz że można się spodziewać występowania płyt betonowych również w innych obszarach. Jednocześnie na bazie przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji nie można określić zakresu ewentualnego kucia płyt fundamentowych. Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozliczenie rozbiórek w ramach robót dodatkowych nie dających się przewidzieć na etapie składania oferty?”

Odpowiedź

  1. Wszelkie napotkane kolizje Wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie
  2. Zamawiający nie przewiduje rozbiórek płyt fundamentowych,
  3. Wszelkie napotkane przeszkody winne być traktowane jako kolizje, które należy uwzględnić w cenie ryczałtowej oferty.

 

Pytanie 28

„W załączonej do przetargu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17.07.2019 r. , jest informacja o wykonanych badaniach podłoża gruntowego pod względem występowania zanieczyszczeń w postaci metali ciężkich i węglowodorów ropopochodnych. Realizacja planowanej inwestycji będzie się wiązać z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych, które będą ładowane bezpośrednio na samochody, a następnie przekazywane do unieszkodliwiania specjalistycznej firmie. Prosimy zatem o udostępnienie wyników badań oraz mapy występowania zanieczyszczeń celem oceny czy materiał może być poddany remediacji in situ lub trzeba materiał wozić do spalenia. Ma to istotne znaczenie dla wyceny robót ziemnych”.

Odpowiedź

Sprawozdania z badań zostały zamieszczone na stronie Internetowej Zamawiającego.

 

Pytanie 29

Czy zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew ?”

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie posiada decyzji administracyjnej – zgoda na wycinkę drzew.

 

Dodatkowe wyjaśnienia:

  1. Na potrzeby realizacji zamierzenia inwestycyjnego została wykonana inwentaryzacja dendrologiczna  dla całego terenu zamierzenia inwestycyjnego pn. „Nowe Gliwice – Etap III – Poprzemysłowe tereny inwestycyjne na obszarze byłej koksowni”.
  2. Decyzja administracyjna – zgoda na wycinkę drzew, będzie przekazana przez Zamawiającego w po zawarciu umowy.
  3. Przedmiotem przetargu jest budowa wewnętrznego układu drogowego wraz z zewnętrznymi instalacjami  oraz budowa trzech parkingów dla ww. układu drogowego
  4. Dla ww. zakresu Oferenci są zobowiązani do:
  • wyceny kosztów wycinki drzew kolidujących z zamierzonymi działaniami / robotami drogowymi w oparciu o dokumentację projektową – rysunki zawierające lokalizację drzew kolidujących z zaprojektowaną infrastrukturą i przeznaczonych do wycinki wraz z tabelami określającymi parametry drzew – patrz załączniki do niniejszego komunikatu,
  • wyceny kosztów całkowitej wycinki drzew – patrz załączniki do niniejszego komunikatu (inwentaryzacja dendrologiczna/ spis dla całości terenu  plus  mapa dla całości terenu)

Załączniki:

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA – SPIS

MAPA – INWENTARYZACJA DRZEW, ul. Bojkowska, Gliwice

INWENTARYZACJA ZIELENI_WYCINKI_A-4

INWENTARYZACJA ZIELENI_WYCINKI_A-06