logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat nr 8 z dnia 14 czerwca 2018 r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn: „Modernizacja lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania do wymogów kodu referencyjnego 1B”

pobierz pdf
 • Pytanie nr 10

Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia Rozdziału XIII pkt 1, poprzez: zmianę (obniżenie wysokości wadium do kwoty 400.000,00 zł)

– Oferent wskazuje, iż wartość wadium w porównaniu do szacowanej wartości zamówienia ustalona została na niewspółmiernie wysokim poziomie. Oferent zdaje sobie sprawę, że postępowanie prowadzone jest na bazie regulaminu Zamawiającego z wyłączeniem przepisów prawa zamówień publicznych, niemniej jednak Oferent zwraca uwagę, iż zwyczajowo (również w postępowaniach prowadzonych poza pzp) wartość wadium nie przekracza kilku % szacowanej wartości zamówienia,

Odpowiedź 10 na Pytanie 10

Odmowa, wadium pozostaje takie samo.

 

 • Pytanie 11

Oferent wnosi o zmianę SIWP Rozdział XIII – pkt 9,  wskazującego na przesłanki zatrzymania wadium, poprzez:

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczenia lub dokumentów potwierdzających okoliczności, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki oraz zmian, o których mowa w punkcie XVIII.4, a także w przypadku określonym w punkcie XVI.5.

– Oferent pragnie wskazać, iż nie dostrzega zasadności w zatrzymaniu przez Zamawiającego wadium w sytuacji opisanej w Rozdziale XVI pkt 5 SIWP, tj. gdy jest on inaczej reprezentowany niż w ofercie lub przez osoby inaczej umocowane (gdzie „tak samo” oznacza w rozumieniu Oferenta, iż zakres reprezentacji nie może być np. szerszy). Dodatkowo należy zaznaczyć, iż Oferent nie dostrzega żadnego zagrożenia płynącego dla Zamawiającego z braku wymaganej w Rozdziale XVI pkt 5 reprezentacji w toku otwarcia oferty, a co za tym idzie
w ocenie Oferenta Zamawiający winien wprowadzić zmiany wskazane powyżej, oraz wykreślić ostatnie zdanie pkt 5 Rozdziału XVI SIWP. Należy jednocześnie wskazać, iż w ocenie Oferenta nie jest to wskazane zabezpieczenie udziału w licytacji.

Odpowiedź 11 na Pytanie 11

Odmowa, Zamawiający nie wykreśla następującą część zdania „, a także w przypadku określonym w punkcie XVI.5.”.

Zamawiający , jednocześnie zmienia  treść  punktu 5 w Rozdziale  VI

z

„5.        Podczas jawnego otwarcia ofert, każdy Wykonawca musi być reprezentowany tak jak w ofercie lub przez osoby tak samo umocowane, co muszą one potwierdzić poprzez okazanie stosownego pełnomocnictwa. W przeciwnym wypadku wadium takiego Wykonawcy, wraz z odsetkami jest zatrzymane przez Zamawiającego.”

na

„5.       Podczas jawnego otwarcia ofert, każdy Wykonawca musi być reprezentowany tak jak w ofercie lub przez osoby tak samo umocowane, co muszą one potwierdzić poprzez okazanie stosownego pełnomocnictwa. W przeciwnym wypadku wadium takiego Wykonawcy, wraz z odsetkami może być zatrzymane przez Zamawiającego”

 

 • Pytanie 12

Oferent zwraca się z wnioskiem o uzupełnienie Rozdziału XIX SIWP o wskazanie kiedy wyłoniony Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania Umowy.

Odpowiedź 12 na Pytanie 12

Bezpośrednio po zatwierdzeniu Wyników przetargu. Podpisanie umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

 

 • Pytanie 13

Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 2 ust. 8 Umowy, poprzez:

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej (pod rygorem nieważności) akceptacji Zamawiającego na planowane do użycia materiały i urządzenia przed ich wbudowaniem bądź zamontowaniem, z zastrzeżeniem, iż obowiązek ten nie dotyczy materiałów i urządzeń wskazanych przez Wykonawcę w ofercie jako urządzenia i materiały, którymi Wykonawca zamierza zrealizować Przedmiot Umowy pod warunkiem, iż Zamawiający nie wniósł zastrzeżeń co do tych materiałów do dnia podpisania Umowy.

 

Odpowiedź 13 na Pytanie 13

Odmowa, Zamawiający nie zmienia ww. ustępu

 

 • Pytanie 14

Oferent wnosi do Zamawiającego o wyjaśnienie treści postanowienia § 5 ust. 2 pkt 4 Umowy, poprzez informacje, czy Zamawiający oczekuje przedstawienia oświadczenia, podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w ofercie, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w przedmiocie udziału w realizacji zamówienia? Ew. Oferent zwraca się o wyjaśnienie czego ma dotyczyć takie oświadczenie, gdyż sposób sformułowania § 5 ust. 2 pkt 4 nie wskazuje tego precyzyjnie.

Odpowiedź 14 na Pytanie 14

Oświadczenie dotyczy zasobów na jakie powołał się Oferent

 

 • Pytanie 15

Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 8 ust. 7 Umowy, poprzez:

„Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy, po konsultacji z Wykonawcą termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie”

Odpowiedź 15 na Pytanie 15

Odmowa, Zamawiający nie konsultuje swoich decyzji z Wykonawcą

 

 • Pytanie 16

Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 9 ust. 2 Umowy, poprzez:

Wady ujawniono w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć lub dostarczyć rzeczy wolne od wad, niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiającego. W przypadku niezachowania technicznie możliwego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego po przeprowadzeniu konsultacji z Wykonawcą, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia go dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą umową.”

Odpowiedź 16 na Pytanie 16

Odmowa, Zamawiający nie konsultuje swoich decyzji z Wykonawcą

 

 • Pytanie 17

Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 11 ust. 4 Umowy, poprzez:

„Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli w szczególności: sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w SIWP lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonego Podwykonawcy zakresu prackażdorazowo po przedstawieniu uzasadnienia w powyższym zakresie. ”

Odpowiedź 17 na Pytanie 17

Odmowa, Zamawiający nie konsultuje swoich decyzji z Wykonawcą

 

 • Pytanie 18

Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 12 ust. 5 Umowy, poprzez:

Na pisemne, uzasadnione żądanie Zamawiającego Wykonawca zmieni osoby wymienione w ust. 3, jeżeli Zamawiający uzna i wykaże, że nie wykonują one swoich obowiązków wynikających z umowy.”

Odpowiedź 18 na Pytanie 18

Odmowa, Zamawiający nie konsultuje swoich decyzji z Wykonawcą

 

 • Pytanie 19

Oferent zwraca się z prośbą o wskazanie sposobu w jaki Wykonawca ma uzasadnić zgodnie z § 12 ust. 9 udział w realizacji Umowy osób, o których mowa w § 12 ust. 3 i 4 Umowy.

Odpowiedź 19 na Pytanie 19

Rzeczowo

 

 • Pytanie 20

Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 13 ust. 3 Umowy, poprzez:

Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody rzeczywiście poniesionej, z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Stron z jakiegokolwiek tytułu ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy.”

Odpowiedź 20 na Pytanie 20

Odmowa, Zamawiający nie ogranicza odpowiedzialności

 

 • Pytanie 21

Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 14 ust. ` Umowy, poprzez dopisanie po wyliczeniu następującego postanowienia:

„- w każdym przypadku po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń i wyznaczeniu mu stosownego, dodatkowego terminu.

Odpowiedź 21 na Pytanie 21

Odmowa, Zamawiający nie konsultuje swoich decyzji z Wykonawcą

 

 • Pytanie 22

Prosimy o umożliwienie odbycia wizji lokalnej.

Odpowiedź 22 na Pytanie 22

Wizja lokalna może być przeprowadzona w dowolnym terminie do daty złożenia oferty – po uzgodnieniu z Zamawiającym.

 

 • Pytanie 23

Prosimy o informację gdzie wykonawca będzie mógł organizować zaplecze budowy oraz  wyjaśnienie, czy ww. lokalizacja posiada dostęp do mediów, ewentualnie w jakiej odległości od zaplecze znajdują się przyłącza.

Odpowiedź 23 na Pytanie 23

Wybór miejsca lokalizacji zaplecza budowy jest w gestii Wykonawcy.

 

 • Pytanie 24

Prosimy o potwierdzenie że dokumentacja projektowa wolna jest od wad i błędów oraz że  Zamawiający odebrał ją bez uwag.

Odpowiedź 24 na Pytanie 24

Odmowa, Zamawiający nie będzie składał takich oświadczeń Wykonawcy.

 

 • Pytanie 25

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje rozwiązania równoważne lub lepsze od zastosowanych w dokumentacji projektowej.

Odpowiedz 25 na Pytanie 25

Tak, zostało to wielokrotnie powtórzone w dokumentacji wykonawczej.

 

 • Pytanie 26

Zgodnie z SIWZ okres gwarancji wynosi 5 lat od daty uzyskania protokołu odbioru końcowego. Prosimy o potwierdzenie że przeglądy eksploatacyjne wraz z materiałami zużywającymi się nie są przedmiotem zadania.

Odpowiedź 26 na Pytanie 26

Tak, przeglądy eksploatacyjne wraz z materiałami zużywającymi nie są przedmiotem zadania.

 

 • Pytanie 27

Zgodnie z punktem 4.3 dział VIII SIWZ Wykonawca w ramach przekazanej dokumentacji powykonawczej zobowiązany jest przekazać również obmiar wykonanych robót. Prosimy o wyjaśnienie, jaki jest cel wykonania ww. obmiaru.

Odpowiedź 27 na Pytanie 27

Do celów rozliczeniowych – Wykonawca będzie się rozliczał faktury miesięczne wg obmiaru wykonanych robót a po ich wykonaniu zestawi Wykonawcy do wprowadzenia na majątek.

 

 • Pytanie 28

Prosimy potwierdzenie, że rozliczenia finansowe będą dokonywane co miesiąc proporcjonalnie do wykonanych robót.

Odpowiedź 28 na Pytanie 28

Rozliczenia miesięczne będą dokonywane wg obmiarów wykonanych robót.

 

 • Pytanie 29

Prosimy o potwierdzenie, że podczas wykonywanych prac na terenie lotniska nie będą prowadzone operacje lotnicze.

Odpowiedź 29 na Pytanie 29

Operacje lotnicze będą mogły być wykonywane z wykorzystaniem dróg startowych DS1 i DS3 z ograniczeniem.

 

 • Pytanie 30

Zgodnie z SIWZ cena w ofercie ma być podana z rozbiciem między innymi na cenę drogi kołowania, cenę płyty postojowej czy cenę stacji paliw. Prosimy o potwierdzenie, że ww. podział dotyczy tylko branży budowlanej a nie branży elektrycznej. Wykonanie podziały ceny za instalacje elektryczne nie jest możliwe gdyż instalacja elektryczna stanowią jedną całość dla całego zakresu zadania.

Odpowiedź 30  na Pytanie 30

Nie, dotyczy to wszystkich zadań,  Oferent przyporządkuje np. wykonanie części instalacji odwodnienia do wymienionych zadań a pozostała część w tym przypadku – zbiornik retencyjny z przepompownią wydzieli w pozycji – pozostała instalacja odwodnienia.

 

 • Pytanie 31

Zgodnie z punktem 2 dział XVIII SIWZ Zamawiający przewiduje procedurę negocjacji jawnych w trakcie jawnego otwarcia ofert. Prosimy o potwierdzenie  że ww. procedura jest zgodna z obowiązującym Prawem Zamówień Publicznych. Na jakiej podstawie dokonywane będą negocjacje skoro Zamawiający podczas procedury otwarcia ofert nie będzie wiedział czy  któraś z ofert nie podlega wykluczeniu ze względu na niespełnienie wymagań SIWZ.

Odpowiedź 31 na Pytanie 31

Rozpatrywany przetarg nie jest prowadzony wg Prawa Zamówień Publicznych.