logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat nr 8 z dnia 16 października 2019 r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn. „Nowe Gliwice Etap III – poprzemysłowe tereny inwestycyjne na obszarze byłej Koksowni „Gliwice”.

pobierz pdf

Na zadane przez  Oferentów poniższe pytanie, Zamawiający odpowiada jak następuje:

Pytanie 32

Zgodnie z opisem technicznym dla układu dróg (pkt. 4.4, str. 9) grunt uzyskany z wykopów należy rozplantować na terenie należącym do Inwestora. W punkcie 4.4.7 na str. 10 „Sprawozdania z badań chemicznych podłoża pod budowę dwóch parkingów dla wewnętrznego układu drogowego w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej” wskazano, iż w podłożu całego terenu omawianej inwestycji (parkingi) nasypy niekontrolowane zawierają węglowodory. W punkcie 4.5 na str. 13 „Sprawozdania z badań chemicznych podłoża pod budowę wewnętrznego układu drogowego (…) w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej” wskazano, iż w przypadku prowadzenia wykopów (zał 2) materiał ten powinien zostać sklasyfikowany jako odpad niebezpieczny i utylizowany zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem. W podsumowaniu udostępnionych sprawozdań z badań wskazano, iż udokumentowane stężenia metali i metaloidów nie są zanieczyszczeniem a składem chemicznym materiałów budujących nasyp, zaś końcowy wniosek mówi, iż grunt nasypowy zawierający węglowodory należy traktować jako odpad niebezpieczny. Treść decyzji RDOŚ o środowiskowych uwarunkowaniach wskazuje, iż nie wyklucza się przeprowadzenia remediacji obszaru parkingów w terminie późniejszym (dla układu drogowego brak analogicznej decyzji). Zgodnie z opisem technicznym dla parkingów (pkt. 12.3, str. 26) ziemia z wykopów zostanie zdeponowana na samochody przystosowane do przewożenia ziemi z wykopu – szczelne wanny (sposób dalszego postępowania z gruntem pozostaje jedynie domysłem). Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11 z dnia 26.09.2019 r. dla zakresu parkingów ilość wykopów to zaledwie 30 m3.

W związku z rozbieżnością zapisów projektu, sprawozdań oraz udostępnionej decyzji oraz konsekwencją znacznej rozbieżności wartości całej inwestycji zależnie od interpretacji (w ekstremalnym przypadku silnie ujemny bilans mas ziemnych) zwracamy się z prośbą o jednoznaczną odpowiedź:

  1. czy w zakres zamówienia wchodzi remediacja skażonego gruntu nasypowego dla całości obszaru inwestycji?
  2. czy dla zakresu układu drogowego należy przewidzieć wywóz gruntów nasypowych z ich utylizacją jako odpad niebezpieczny w zakresie niezbędnym do wykonania konstrukcji drogowych oraz montażu uzbrojenia podziemnego wraz z wymianą gruntu w śladzie robót ziemnych?
  3. czy należy przewidzieć kompleksową wymianę gruntu nasypowego na materiał niezanieczyszczony węglowodorami z dowozu?
  4. mając na uwadze, iż parkingi wykonane zostaną na nasypach, czy Zamawiający wymaga wykonania uprzednio wymiany gruntu zawierającego węglowodory w ilości większej niż wskazana w odpowiedzi na pytanie nr 11 z dnia 26.09.2019 r.?

 

Odpowiedź 

  • Ad 1  Nie, zakres zamówienia nie obejmuje remediacja skażonego gruntu nasypowego dla całości obszaru inwestycji, przy czym jako inwestycję rozumiemy budowę wewnętrznego układu drogowego wraz z przynależnymi sieciami oraz budowę trzech parkingów dla ww. układy drogowego wraz z przynależnymi sieciami zewnętrznymi.
  • Ad 2  Nie, dla zakresu układu drogowego nie należy przewidywać wywozu całości gruntów nasypowych i ich utylizację jako odpadu niebezpiecznego w zakresie niezbędnym do wykonania konstrukcji drogowych oraz montażu uzbrojenia podziemnego wraz z wymianą gruntu w śladzie robót ziemnych lecz tylko w zakresie niezbędnym określonym  dla celów realizacji rozpatrywanej inwestycji wg zasad wskazanych w decyzji środowiskowej.
  • Ad 3  Nie, nie należy przewidywać  wykonanie kompleksowej wymiany gruntu nasypowego na materiał niezanieczyszczony węglowodorami z dowozu.
  • Ad 4  Określenie wielkości niezbędnych wykopów / nasypów należy do Wykonawcy. Nie zakłada się wykonania uprzednio wymiany gruntu. W trakcie realizacji prac należy postępować zgodnie z decyzją środowiskową odnoszącą się do budowy trzech parkingów.