logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat nr 8 z dnia 27 sierpnia 2018r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn: „Modernizacja lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania do wymogów kodu referencyjnego 1B” z dnia 2 sierpnia 2018r.

pobierz pdf

Jako, że jeden z oferentów zadał następujące pytania Zamawiający odpowiada jak następuje ::

Pytanie 17.          „Zgodnie zapisami SIWP rozdział Vi – Dodatkowe obowiązki Wykonawcy w trakcie realizacji zamierzenia budowlanego

  1. Wykonawca podczas robót ziemnych nawierzchniowych w pierwszej kolejności winien wykorzystać – w uzgodnieniu z Zamawiającym – humus nieuzdatniony (do głębokości 40 cm poniżej poziomu lotniska) z południowej powierzchni lotniska (działka 221/2) – „Sprawozdanie z badań przydatności do budowy nasypu gruntów zalegających w południowej części działki 221/2 w Gliwicach przy ul. Lotnisko”  z oraz obszar możliwego poboru stanowią załącznik nr 10 niniejszej SIWP
  2. Wykonawca podczas robót ziemnych w pierwszej kolejności winien wykorzystać – w uzgodnieniu z Zamawiającym – grunt zalegający południową część działki 221/2 – „Sprawozdanie badań przydatności do budowy nasypu gruntów zalegających w południowej części działki 221/2 w Gliwicach przy ul. Lotnisko”  z oraz obszar możliwego poboru stanowią załącznik nr 10 niniejszej SIWP
  3. Wykonawca podczas robót ziemnych winien wykorzystać – w uzgodnieniu z Zamawiającym – kruszywo budowlane w ilości ok 4800 ton z powierzchni lotniska zlokalizowane na  działce 221/2 – wyniki badań kruszywa stanowią załącznik 11 niniejszej SIWP

Bardzo prosimy o określenie na jakich warunkach Zamawiający udostępni Wykonawcy grunt, humus oraz przekrusz betonowy ?

Czy Wykonawca będzie musiał uiścić opłatę za pozyskany od Zamawiającego materiał ?

Odpowiedź 17.

Ad (1) i (2) Zamawiający udostępnia nieodpłatnie – do wykorzystania na potrzeby niniejszego zamierzenia budowlanego humus i gruntu wyłącznie  obszaru na południe od linii  poprowadzonej poprzez punkty O-1 do O-5   wskazane w ww. opracowaniu aż do granicy działki Zamawiającego pod następującymi warunkami (a) nie zniszczenia istniejącego na tym terenie odwodnienia oraz (b) – uporządkowania terenu

Ad (3) Zamawiający udostępnia nieodpłatnie – do wykorzystania na potrzeby niniejszego zamierzenia budowlanego przekrusz zeskładowany w północnej części działki 221/2 . Po wykorzystaniu przekruszu  należy teren uporządkować a ewentualny niewykorzystany przekrusz z utylizować we własnym zakresie

 

Pytanie 18.          „Czy po ściągnięciu warstwy humusu Wykonawca będzie mógł wykorzystać istniejący grunt do wykonania nasypu, a jeżeli tak, to czy Zamawiający zapewnia, że ilość potrzebnego gruntu do wykonania nasypu jest wystarczająca ?”

Odpowiedź 18.    Na pierwszą część pytania  Zamawiający udziela odpowiedzi jak na Pytanie 17, na drugą części pytania Zamawiający udziela odpowiedzi jak następuje: Nie – Zamawiający nie udzieli takiego zapewnienia

 

Pytanie 19.          „W nawiązaniu do zapisów SIWP dział XXII pkt 5, wnosimy o sprecyzowanie na jakich zasadach i w jakiej wysokości będą udzielane zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy.”

Odpowiedź 19.    Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zaliczek na poczet wykonania umowy na wniosek Wykonawcy, w tym przypadku zaliczka winna być objętą gwarancją bankową samoistną, przy czym suma gwarancyjna nie może być niższa niż kwota zaliczki powiększona o ustawowe odsetki za okres zaliczkowy. Wysokość zaliczki do 1/12 wynagrodzenia umownego.

 

Pytanie 20.          „Wnosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarami a dokumentacją. Wg przedmiarów nawierzchnia z kostki betonowej to 10.983,00 m2. Sumę taką otrzymamy dopiero przy dodaniu do siebie powierzchni drogi dojazdowej, miejsc postojowych oraz ścieżek rowerowych.

Odpowiedź 20.    Jak wskazano w SIWP Rozdział II. Przedmiot zamówienia,  punkt 2, tiret drugi –„Uwaga – zamieszczone ww. Projekcie Wykonawczym przedmiary robót mają charakter pomocniczy”

 

Pytanie 21.          „Wnosimy o potwierdzenie iż ścieżki rowerowe mają taką samą konstrukcję jak nawierzchnia drogi dojazdowej i miejsc postojowych

Odpowiedź 21.    Konstrukcja ścieżki rowerowej została przyjęta jak dla drogi z racji możliwego ruchu innych pojazdów.

 

Pytanie 22.          Wnosimy o udostępnienie tabeli robót ziemnych lub potwierdzenie, iż w obliczeniach pokazanych w opisie technicznym uwzględniono odhumusowanie i ilości podane w opisie technicznym tj. wykonanie 61.094,64 m3 są prawidłowe.

Odpowiedź 22.    W obliczeniach pokazanych w opisie nie uwzględniono odhumusowania, przez wzgląd na duże zróżnicowanie grubości tej warstwy, w przypadku prowadzenia prac w nasypie wielkość nasypów wzrośnie o wybrany humus natomiast w przypadku prowadzenia prac w wykopie wielkość wykopów zmaleje o wybrany humus. W załączeniu tabele robót ziemnych

 

Pytanie 23.          Wnosimy o potwierdzenie, iż ilość materiału zalegającego na działce 221/2, które wykonawca ma po uzdatnianiu wbudować w nasyp są wystarczające.

Odpowiedź 23     Zamawiający nie udziela takiego zapewnienia , patrz Odpowiedzi 17 i 18   

 

TABELE ROBÓT ZIEMNYCH