logo unii

pl / en

BIP

Komunikat nr 9 z dnia 14 czerwca 2018 r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn: „Modernizacja lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania do wymogów kodu referencyjnego 1B”

pobierz pdf

Jako, że jeden z oferentów zadał następujące pytanie, Zamawiający odpowiada jak następuje:

 • Pytanie 32

„Czy zapis, że na posiedzeniu niejawnym oferty będą sprawdzane pod względem formalnym oznacza, że cena oferty powinna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie?”

Odpowiedź 32 na Pytanie 32

Nie, cena łączna powinna być uwidoczniona w ofercie tj. w  formularzu ofertowym a rozbicie cen na zadania w załączniku nr 2 do oferty.

 

 • Pytanie 33

„Prosimy o podanie czy inwestycja jest finansowana ze środków publicznych”

Odpowiedź 33 na Pytanie 33

Nie, rozpatrywana inwestycja nie jest finansowana ze środków publicznych.

 

 • Pytanie 34

„We wzorze umowy brak jest paragrafów 17 i 18. Prosimy o uzupełnienie lub nadanie prawidłowej numeracji.”

Odpowiedź 34 na Pytanie 34

Dziękujemy za zwróconą uwagę, prawidłowa numeracja przedstawia się następująco: istniejący paragraf 19 przybiera numer 17, siniejący paragraf 20 przybiera numer 18.

 

 • Pytanie 35

„Czy Zamawiający udostępni uczestnikom postępowania do wglądu oferty innych, pozostałych oferentów?”

Odpowiedź 35 na Pytanie 35

Nie, Zamawiający nie udostępni innym uczestnikom postępowania oferty pozostałych oferentów.

 

 • Pytanie 36

„W SIWP nie przedstawiono procedury odwoławczej na etapie postępowania przetargowego. Prosimy o wskazanie procedur odwoławczych”

Odpowiedź 36 na Pytanie 36

Odmowa, Zamawiający nie przewiduje żadnych procedur odwoławczych na etapie postępowania przetargowego.

 

 • Pytanie 37

„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii wykonania drogi startowej, drogi kołowania, płyty postojowej i pozostałych dróg na spełniające wymogi przetargu technologie, które były już  wcześniej stosowane na innych polskich lotniskach ?”

Odpowiedź 37 na Pytanie 37

Tak,     możliwość tak została przewidziana w SIWP Rozdział II – Ogólne wytyczne wykonawcze w punkcie 4 i tak:

„4.        Zamawiający dopuszcza stosowanie zamiennej technologii stabilizacji (podbudowy) drogi startowej i dróg kołowania pod  warunkiem:

 • spełnienia warunków opisanych w annex 14 t.1 ICAO dotyczących nośności drogi startowej, dróg kołowania i płyty postojowej opisanych w pkt 2.6 „nośność nawierzchni”,
 • wyliczenia projektowanej wartości PCN wg metody ACN – PCN opisanej w Aerodromes Design Manual Part 2 – Taxiways, Aprons And Holding Bays oraz Aerodromes Design Manual Part 3 – Pavements,
 • spełnienia obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych, w tym:
 • Normy No-17-A200:2006 Nawierzchnie lotniskowe z betonu asfaltowego – Wymagania i badania,
 • Normy No-17-A204:2015 Nawierzchnie lotniskowe – nawierzchnie z betonu cementowego. Wymagania i metody badań,
 • Normy No-17-A500:2016 Nawierzchnie lotniskowe i drogowe. Badania Nośności,
 • Normy No-17-A501:2015 Nawierzchnie lotniskowe – Badania Szorstkości,
 • Normy No-17-A502:2015 Nawierzchnie lotniskowe – Badania Równości,”

 

 • Pytanie 38

„W celu zapoznania się z odpowiedziami na pytania i uwzględnienia ich w przygotowaniu najkorzystniejszej oferty, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert tak, żeby wskazywał on datę późniejszą o 14 dni od dnia zamieszczenia na stronie Zamawiającego ostatnich odpowiedzi na złożone w prawidłowym terminie pytania”

Odpowiedź 38 na Pytanie 38

Odpowiedź na Pytanie 33 znajduje się w Komunikacie Komisji Przetargowej nr 7 z dnia 12 czerwca br.