logo unii

pl / en

BIP

Komunikat nr 9 z dnia 10 czerwca 2019r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn. „Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej”

pobierz pdf

Dot. przetargów / zadań 1 do 9

Jako, że Oferenci zadali poniższe pytania, Inwestor Zastępczy odpowiada jak następuje:

 

Pytanie 24

„Prosimy o informacje, czy w przypadku gdy oferent będzie składał ofertę na np. 9 zadań Zamawiający dopuszcza, aby wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej było wystawione na jednym dokumencie z wyszczególnieniem wszystkich kwot wadium i wszystkich zadań?”

Odpowiedź 24

Tak, Zamawiający dopuszcza aby wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej było wystawione na jednym dokumencie. Oferent w takim przypadku powinien zamieścić kopie – uwierzytelnione „z zgodność z oryginałem” w tych ofertach przy których je zamieszcza oraz wskazać przy której ofercie zamieszczony jest oryginał.

 

Pytanie 25

„W specyfikacji istotnych warunków przetargu Zamawiający określił w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz w zakresie potencjału technicznego te same warunki. Prosimy o potwierdzenie iż jest to warunek zdublowany i wystarczającym będzie aby wykonawca wykazał się zrealizowaniem warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia.

Odpowiedź 25

Nie, ze względów formalnych prosimy o  osobne oświadczenia o spełnieniu rozpatrywanych warunkach.

 

Pytanie 26

„W specyfikacji istotnych warunków przetargu Zamawiający wymaga, aby podczas jawnego otwarcia każdy Wykonawca był reprezentowany tak jak w ofercie albo przez osoby tak samo umocowane, co muszą one potwierdzić poprzez okazania stosownego pełnomocnictwa. W przeciwnym wypadku wadium takiego oferenta wraz z odsetkami jest zatrzymane przez Zamawiającego. Co w sytuacji wyjątkowej gdy np. osoba prawnie umocowana z powodów losowych nie mogła dotrzeć na sesję otwarcia? Czy w tej sytuacji pojawienie się innej osoby będzie skutkowało zatrzymaniem wadium?

Odpowiedź 26

Tak, jako, że w licytacji Oferent musi być reprezentowany przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji finansowych w zakresie kwot licytowanych- co powinno być uwidocznione w pełnomocnictwie tej osoby –  udział innych, nieuprawnionych osób będzie skutkował zatrzymaniem wadium.

 

Pytanie 27

„Prosimy o podanie wytycznych zgodnie z którymi będzie prowadzona licytacja. Czy w przypadku jednej oferty na którekolwiek z zadań Zamawiający również przewiduje licytację? Prosimy o określenie warunków.”

Odpowiedź 27.1

 1. Do licytacji dopuszczeni zostaną Oferenci, których oferty spełniły wymogi formalne.
 2. W licytacji będą mogli uczestniczyć Oferenci, których oferta spełniła wymogi formalne oraz są reprezentowani przez osobę / osoby upełnomocnione do podejmowania decyzji finansowych w zakresie kwot licytowanych.
 3. Kwota wywoławcza zostanie ustalona jako najniższa kwota netto ze złożonych i dopuszczonych  ofert w przypadku obecności upełnomocnionych przedstawicieli Oferenta.
 4. Przystąpienie do przetargu wymaga zaoferowania kwoty wywoławczej
 5. Licytacja prowadzona jest przy poprzez minimalne postąpienie, którego wartość  podana została  w „Ogłoszeniu” ( Baza Konkurencyjności) i SIWP(strona Internetowa GAPR) rozpatrywanego zadania / przetargu.
 6. Po zakończeniu licytacji kwoty netto składników zwycięskiej oferty zostaną zmienione proporcjonalnie do ceny ostatecznej.

 

Odpowiedź 27.1

W przypadku jednej, ważnej (tj. spełniającej wymagania formalne) oferty –  konieczne jest przystąpienie do przetargu.

 

Pytanie 28

„W związku podziałem zamówienia przez Zamawiającego  i możliwością wykonywania poszczególnych prac (poszczególnych zadań)  przez różnych wykonawców prosimy o informację kto będzie ponosił pełną odpowiedzialność za koordynację całości robót. Wnosimy o opracowanie przez Zamawiającego wstępnego harmonogramu współpracy i koordynacji działań, tak aby było wiadomo jak mają następować kolejno po sobie poszczególne etapy prac. Zamawiający określił w SIWP dla poszczególnych zadań te same daty rozpoczęcia i zakończenia robót . Powyższe założenie w oparciu o technologię i organizację prac budowalnych  jest niemożliwe do zrealizowania, gdyż aby wykonać np. instalacje wewnętrzne wykonawca budynku musi najpierw wykonać swój zakres prac. Kto będzie ponosił odpowiedzialność i odpowiadał za niedotrzymanie terminów z powodu np. opóźnień w realizacji budynku przez Wykonawcę X i niemożliwości w tym momencie zrealizowania prac instalacyjnych przez wykonawcę Y. Jak Zamawiający zamierza skoordynować wszystkie prace?

Odpowiedź 28

Zamawiający w paragrafie 2 „Obowiązki Stron” w punkcie 10 zobowiązuje się do:

 • „przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, lecz nie później niż 14 dni od podpisania niniejszej umowy,
 • ustanowienia kierownika budowy a zarazem koordynatora robót,
 • ustanowienia zespołu koordynującego,
 • zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
 • zapewnienie nadzoru autorskiego,
 • zapewnienia odbioru wykonanych i zgłoszonych wpisem do dziennika budowy robót z wyjątkiem tych, które zostały wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy,”

 

a stosownie do  paragrafu § 11 „PRZEDSTAWICIELE STRON” Wykonawca będzie zobowiązany do skierowania dla realizacji przedmiotu zamówienia następujące osoby:

 • „osobę posiadającą, odpowiednie do zakresu robót, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, bez ograniczeń, w specjalności ………………….. oraz posiadająca doświadczenie wskazane w ofercie,
 • osobę posiadającą umowne pełnomocnictwo Wykonawcy do podejmowania zobowiązań  terminowych i rzeczowych jako Pełnomocnika

 

„Wykonawca zapewnia pełną dyspozycyjność i decyzyjność swojego Pełnomocnika a w szczególności:

 • uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na wezwanie Kierownika Budowy / Koordynatora; przy czym wezwanie musi mieć formę pisemną (dopuszcza się drogę elektroniczną) z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem,
 • opracowanie harmonogramu szczegółowego, zatwierdzonego przez Kierownika Budowy / Koordynatora, prowadzonych robót z uwzględnieniem mogących wystąpić kolizji z pozostałymi wykonawcami oraz niezmiennymi terminami rozpoczęcia i zakończenia robót ustalonymi w harmonogramie budowy.”

 

W przypadku braku dyspozycyjności Pełnomocnika (m.in. uczestnictwo w naradach koordynacyjnych) Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia w wypełnianiu swoich obowiązków.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości i stosowania decyzje Kierownika Budowy / Koordynatora jako wiążące co do terminu rozpoczęcia i zakończenia robót.

W przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcia i zakończenia prac określonego decyzją Kierownika Budowy / Koordynatora –  Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości i stosowania decyzję pisemną żądającą wymiany osoby Pełnomocnika  jeżeli Inwestor Zastępczy uzna, że nie wykonują ona swoich obowiązków wynikających z umowy.

 

Pytanie 29

„Wnosimy o modyfikację formularzy ofertowych (dotyczy wszystkich zadań), tak aby były one spójne z Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu.

W SIWP figuruje zapis, iż: Kierownik budowy posiadać musi uprawnienia w specjalnościach inżynierii drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej, które uczestniczyły jako kierownik budowy lub kierownik robót w realizacji co najmniej 2 robót budowlanych o wartości min. 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy ) netto każda, polegających na realizacji budów posiadających podobieństwo przedmiotowe do wykonywania:

w formularzu ofertowym widnieje natomiast poniższy zapis:

 1. Oświadczamy, iż do realizacji zamówienia w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy skierujemy osobę (wskazać imię i nazwisko) …………………………………..…………………………..  posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi , bez ograniczeń,  w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz z co najmniej 5 (słownie: pięć) letnim doświadczeniem zawodowym, , która uczestniczyła jako kierownik robót  w realizacji  co najmniej 2 robót konstrukcyjno – budowlanych / instalacyjnych o wartości min…………….. zł (słownie: …………. ) netto  każda, posiadających podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne do wykonywania robót: wyburzeniowych, rozbiórkowych, ziemnych, fundamentowych, izolacyjnych – fundamentowych, posadzkowych, konstrukcji stalowych, konstrukcji stalowej dachu, dachowych, odwodnienia dachu, klapy dymowe,  montażowych stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wykończeniowy ścian i sufitów, remontu elewacji, wykonanie witryn aluminiowych w ilości: (określić cyfrowo i słownie) ……………………

Prosimy o korektę formularzy ofertowych.”

Odpowiedź 29

W ofercie należy zastosować formularz z Bazy Konkurencyjności tj. jako cechę wyróżniającą dla kierownika robót należy przyjąć „…. , posiadających podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne do wykonywania robót: ………………”

 

Pytanie 30

„W segmencie A i B przewidziane jest wykonanie bruzd dla osadzenia prętów do sklamrowania dylatacji w posadzce – brak dokładnego opisu i rysunków wykonawczych. Prosimy o uzupełnienie.”

Odpowiedź 30

W opisie konstrukcji podano rodzaj i rozstaw prętów  – str. 20. Pręty klamrujące należy wykonać jako skośne np. 45 lub 60st, należy wykonać bez bruzd. Projektant dopuszcza realizację innego sklamrowania posadzki, pod warunkiem uzgodnienia go z Projektantem Konstrukcji na etapie realizacji budowy. W projekcie architektury na rysunku A15 pokazano zakres zniszczeń, ubytków i pękań posadzki wraz z układem dylatacji.

 

Pytanie 31

„Rozbiórka zaplecza małego hangaru część dydaktyczno-socjalna ma być wykonana według wytycznych i rysunków z folderu rozbiórki zaplecze hangar socjal ( według otrzymanej dokumentacji) czy  element ten ma być rozebrany w całości ( pow. rozbiórki 5,49×18,45 m)”

Odpowiedź 31

Zgodnie z dokumentacją rozbiórkową. Należy rozpatrywać łącznie z rysunkami i opisem.

 

Pytanie 32

„W przedmiarze ” Roboty rozbiórkowe- zaplecze małego hangaru, wiata magazynowa poz. 1.18. jest wyburzenie istniejącego pionu wentylacyjnego 1kpl. Prosimy o podanie dokładniejszych informacji.”

Odpowiedź 32

W obrębie zaplecza małego hangaru znajduje pion wentylacyjny do wyburzenia.

 

Pytanie 33

„Jakiej  długości ma być blacha fałdowa. Jest to ważne ze względu na podparcie ciągłe i przegubowe np. Wykonawca ściągnie arkusze 12m i położy je na płatwiach co 3m to mamy belkę ciągłą  czteroprzęsłową.”

Odpowiedź 33

Dla wszystkich dachów blacha trapezowa dwu i trój przęsłowa układana mijankowo ( trzy przęsła tylko przy krawędzi dachu-blachy startowe (co drugie)- jeśli konieczne ze względu na długość arkuszy wynikającą z uzgodnionych przez wykonawcę dostaw to należy uciąglić.

 

Pytanie 34

„W pokryciach blachą fałdową podaje się tzw. listę cięć czyli długość arkuszy co związane jest ze sposobem podparcia.”

Pytanie 34

Lista cięć powstaje w projekcie warsztatowym z uwzględnieniem wytycznych z projektu wykonawczego.

 

Pytanie 35

„Czy Projektant przewidział uciąglenia blach na długości?”

Odpowiedź 35

Jeśli jest to konieczne ze względu na długość arkuszy wynikającą z uzgodnionych przez Wykonawcę dostaw – to należy uciąglić.

 

Pytanie 36

„Jakie łączniki stosować do mocowania blach trapezowych do płatwi i czy stosować je na każdej fałdzie i ile na fałdę.”

Odpowiedź 36

Łączniki samowiercące , samogwintujące 5,5 mm po dwa w każdej fałdzie.

 

Pytanie 37

„Jakie łączniki stosować do łączenia blach między sobą i co jaką długość ją rozmieszczać ?”

Odpowiedź 37

Szycie podłużne co 300 mm łączniki 4,5 mm.

 

Pytanie 38

„Blacha trapezowa TR 150 to za mało, powinna być jeszcze długość fałdy i grubość blachy. Podaje się jeszcze kolor i rodzaj powłoki np. PE lub malowana oraz czy powłoka jest na stronie A czy stronie B lub obustronnie.”

Odpowiedź 38

Dla segmentu D blacha trapezowa T150 gr. 1,5 mm. Dla pozostałych segmentów zgodnie z rysunkami. Kolor i powłoki wg PW architektury – podano w opisie i na rysunkach wykończeniowych.

 

Pytanie 39

„W przedmiarze dla segmentu D rozdział 7 poz. 7.4. dostawa i montaż płyty warstwowej wypełnionej pianką PIR  gr.12cm, kolor wewn. RAL 9010; kolor zewn. zbliżony do RAL7035 podana jest jednostka 1 komplet. Do prawidłowego oszacowania potrzebne są m2. Prosimy o uzupełnienie.”

Odpowiedź 39

Ilość możliwa do wyliczenia z projektu wykonawczego architektury. Oferent powinien wykonać własną kalkulację do wyceny dla wiarygodnej oferty.

 

Pytanie 40

„Czy dopuszczają Państwo zamianę wymiarów płytek gresowych drewnopodobnych o wym. 20x180cm na płytki gresowe drewnopodobne o wymiarach 19,7x 159,70cm.”

Odpowiedź 40

Nie dopuszczamy na tym etapie zmiany. Płytki gresowe zgodnie zapisem architektury i podaną specyfikacją. Każdy z materiałów wybranych przez Wykonawcę zgodnie z zapisami w tekście opisu architektury, winien być przedstawiony do akceptacji projektanta architektury w zakresie wielkości, kolorystyki, certyfikatów.

 

Pytanie 41

„Występuje rozbieżność pomiędzy dokumentacją rysunkową (12 wpustów) zestawieniem materiałów (9 wpustów)  a przedmiarem (11wpustów)  w ilości wpustów dachowych. Ile wpustów należy przyjąć?”

Odpowiedź 41

Ilość wpustów deszczowych zgodnie z Opisem technicznym pkt 4 Zestawienie podstawowych materiałów:

– Wpusty instalacji grawitacyjnej – 2 szt. (Wp5.1, Wp5.2),

– Wpusty instalacji podciśnieniowej wg listy materiałowej systemu Geberit – 9 szt. (Wp1.1, Wp2.1, Wp2.2, Wp2.3, Wp2.4, Wp2.5, Wp3.1, Wp3.2, Wp4).

Na rysunku jest 11 wpustów

 

Pytanie 42

„W dokumentacji projektowej instalacji wentylacji i klimatyzacji znajduje się Szafa Klimatyzacji Precyzyjnej. Prosimy o wyjaśnienie czy w wykonywanym zadaniu znajdują się jeszcze jakieś inne klimatyzatory? „

Odpowiedź 42

Poza szafą klimatyzacji precyzyjnej nie występują inne klimatyzatory

 

Pytanie 43

„Zadanie nr 6 Czy „Wewnętrzne instalacje sanitarne” należy traktować jako całość bez rozbijania na poszczególne Strefy A,B,C,D,E.  Czy prace instalacji sanitarnych w poszczególnych strefach będą wykonywane równolegle?”

Odpowiedź 43

Wewnętrzne instalacje sanitarne należy traktować jako całość z uwzględnieniem pracy etapowej w strefach A, B, C, D i E

 

Pytanie 44

„Szafa klimatyzacji precyzyjnej wyposażona jest w nawilżacz parowy i wymaga stałego podłączenia  do instalacji wodociągowej. Aby urządzenie pracowało poprawnie wymagana jest woda o określonych parametrach fizyko-chemicznych. W projekcie oraz dokumentacji rysunkowej nie uwzględniono stacji uzdatniania wody. Brak wody o właściwych parametrach fizyko-chemicznych  będzie skutkował utratą gwarancji. Czy należy uwzględnić Stację Uzdatniania Wody w wycenie?”

Odpowiedź 44

Dla nawilżacza w szafie klimatyzacji można stosować wodę bezpośrednio z sieci wodociągowej. Jeśli oferent poda inne rozwiązanie, konieczne uzgodnienie projektantem na etapie budowy.

 

Pytanie 45

„W projekcie instalacji wentylacji centrala wentylacyjna zlokalizowana została na dachów budynków. Czy w projekcie konstrukcyjnym przewidziana są podesty do obsługi central wentylacyjnych  i konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne?”

Odpowiedź 45

Informacja zawarta na stronie 15 pkt 4.7 wytyczne konstrukcyjne

 

Pytanie 46

„Czy przewody wentylacyjne należy zaizolować termicznie i akustycznie? Jeżeli tak to prosimy o podanie grubości izolacji kanałów wentylacyjnych oraz ilości izolacji? Nie określono tego w dokumentacji projektowej.”

Odpowiedź 46

Wymagania określono w punkcie 4.6.1 opisu technicznego „Przewody i kształtki wentylacyjne”

Informacje odnośnie izolacji kanałów przedstawiono w opisie technicznym na stronie 14 pkt 4.6.1

 

Pytanie 47

„Instalacja wentylacyjna będzie wyposażona w klapy przeciwpożarowe. Prosimy o podanie rodzaju siłowników w jakie mają być wyposażone i czy w wycenie instalacji wentylacji należy uwzględnić włączenie ich do systemu p. poż.?”

Odpowiedź 47

Informacja podana w zestawieniu materiałów na stronie 22

Pytanie 48

„Czy w wycenie należy uwzględnić zabezpieczenie izolacji termicznej przed warunkami atmosferycznymi (oblachowanie kanałów zewnętrznych) Prosimy o podanie ilości i rodzaju materiału (blacha ocynkowana, aluminiowa)”

Odpowiedź 48

Informacje odnośnie izolacji kanałów przedstawiono w opisie technicznym na stronie 14 pkt 4.6.1

Pytanie 49

„Mam pytanie dotyczące zakresów zadań. Mianowicie, do których zadań przetargowych są przyporządkowane poszczególne roboty rozbiórkowe: budynku modelarni, wiaty, zaplecza małego hangaru oraz muru oporowego?”

Odpowiedź 49

Jakkolwiek ww. informacje znajdują się w formularzach ofertowych, Zamawiający informuje iż przyporządkowanie robót rozbiórkowych jest następujące i tak:

 1. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynku modelarni – Zadanie 3 – „Przebudowa Segmentu C”
 2. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe wiaty i muru oporowego – Zadanie 4 – „ Budowa Segmentu D”
 3. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe zaplecza małego hangaru – Zadanie 5 – „Budowa Segmentu E”