logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat nr 9 z dnia 27 sierpnia 2018r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn: „Modernizacja lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania do wymogów kodu referencyjnego 1B” z dnia 2 sierpnia 2018r.

pobierz pdf

Jako, że jeden z oferentów zadał następujące pytania Zamawiający odpowiada jak następuje ::

Pytanie 24.          „Jest nieścisłość w dokumentacji technicznej, wg specyfikacji technicznej jest warstwa ścieralna grubości 4 cm dla KR3 i KR2 na asfalcie zwykłym oraz warstwa wiążąca dla KR3 na asfalcie modyfikowanym (PMB) natomiast w Opisie Technicznym oraz na rysunku konstrukcyjnym jest warstwa ścieralna grubości 6 cm (na asfalcie modyfikowanym) oraz warstwa wiążąca grubości 8 cm na asfalcie zwykłym. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź 24.    Obowiązują zapisy Opisu technicznego

 

Pytanie 25.          „Zgodnie z zapisami SIWP, niniejszy przetarg nie jest prowadzony w oparciu o Prawo zamówień publicznych, lecz według wewnętrznej procedury Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach, prosimy o jej udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego”

Odpowiedź 25.    Odmowa, Zamawiający nie udostępni wewnętrznej procedury zakupów. Stosownie do SIWP Rozdział I „Informacja ogólna”, punkt 4 – „Udział w przetargu jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją poniżej przedstawionych zasad”, tj. określonych w rozpatrywanym SIWP

 

Pytanie 26.          „Prosimy o podanie / określenie terminu płatności faktur wystawianych Zamawiającemu przez wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu.”

Odpowiedź 26.    Zamawiający określa  termin płatności faktur na  14  (słownie: czternaście ) dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, patrz Załącznik Wzór umowy, paragraf 7 punkt 1, podpunkt 1.1

 

 

Pytanie 27.          „Czy zapis, że na posiedzeniu niejawnym oferty będą sprawdzane pod względem formalnym oznacza, że cena oferty powinna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie?”

Odpowiedź 27.    Nie, cena łączna powinna być uwidoczniona w Ofercie (tj. w Załączniku nr 1 do SIWP) a rozbicie cen na zadania w załączniku do oferty (tj. w Załączniku nr 2  do SIWP).

 

Pytanie 28.          „Prosimy o podanie czy inwestycja jest finansowana ze środków unijnych”

Odpowiedź 28.    Nie, rozpatrywana inwestycja nie jest finansowana ze środków unijnych.

 

Pytanie 29.          „Czy Zamawiający udostępni uczestnikom postępowania do wglądu oferty innych, pozostałych oferentów?”

Odpowiedź 29.    Nie, Zamawiający nie udostępni innym uczestnikom postępowania oferty pozostałych oferentów.

 

Pytanie 30.          „Prosimy o określenie, czy w zakresie zadania jest wykonanie oblotu kontrolnego świateł nawigacyjnych i czy należy uwzględnić go w wycenie zadania?”

Odpowiedź 30.    Nie ma takiej potrzeby.

 

Pytanie 31.          „W nawiązaniu do poprzedniego pytania. Jeżeli tak, to prosimy o potwierdzenie, że termin wykonania zadania nie uwzględnia wykonania oblotów, które zostaną wykonane po zakończeniu prac, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.”

Odpowiedź 31.    Nie dotyczy, w związku z odpowiedzią na pytanie 31

 

Pytanie 32.          W zapisach SIWP oraz opisie projektu występuje informacja o konieczności wykonania świateł podejścia na obu kierunkach lądowania. Światła podejścia nie występują na żadnych rysunkach projektu, dlatego też prosimy o potwierdzenie, że jest to omyłka pisarska i wykonawca nie ma przewidzieć wykonania świateł podejścia na obu kierunkach, ani żadnej infrastruktury z nimi powiązanej. Natomiast, jeżeli ma je wykonać, to prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej i wskazanie, że budowa świateł podejścia jest objęta pozwoleniem na budowę.

Odpowiedź 32.    Zapis w SIWP o konieczności wykonania świateł podejścia na obu kierunkach lądowania należy uznać jako omyłkę pisarską. Opis projektu zawierał taką informację, ale zrezygnowano z świateł podejścia, ponieważ wystąpił problem pozyskania niezbędnego terenu oraz ograniczenia kosztów na tym etapie modernizacji lotniska

 

Pytanie 33.          „Dotyczy oświetlenia nawigacyjnego. Czy dla potwierdzenia jakości rozwiązań do zastosowania w realizacji, Zamawiający wymaga aby zastosować system składający się min. z pulpitu sterowania i regulatorów stałoprądowych, funkcjonujących na lotnisku użytku publicznego lub użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji?

Odpowiedź 33.    W związku z planowaną zmianą statusu lotniska z wyłącznego na publiczne – niepodlegające certyfikacji, należy zastosować rozwiązania niezbędne dla takiego lotniska.

 

Pytanie 34.          „Prosimy o potwierdzenie, że na płycie PPS nie przewiduje się masztów oświetlenia projektorowego. Jeśli należy przewidzieć takie oświetlenie, prosimy o przekazanie rysunków masztów, fundamentów, studni, schematów elektrycznych oraz obliczeń wykonanych dla tej płaszczyzny.

Odpowiedź 34.    Nie przewiduje się masztów na płycie PPS.

 

Pytanie 35.          Zgodnie z rysunkiem E-01 na maszcie H=12m ma być zamontowana latarnia lotniskowa. Prosimy o przekazanie rysunków konstrukcyjnych fundamentu który dobrano dla ww. masztu.

Odpowiedź 35.    Należy przewidzieć prefabrykowany fundament zgodny z wytycznymi dostawcy masztu H=12m.

 

Pytanie 36.          „Zgodnie z Opisem technicznym branży elektrycznej transformatory oznakowania pionowego należy montować w puszcze typu L-867B zlokalizowanej w pobliży światła. Co Zamawiający rozumie przez określenie w pobliży i o które światło chodzi. Prosimy o jednoznaczne wskazanie lokalizacji puszek przy poszczególnych znakach oraz potwierdzenie że lokalizacja puszek znalazła się w pozwoleniu na budowę.

Odpowiedź 36.    Dla lokalizacji transformatorów przy znakach pionowych należy zastosować puszki  L-867B przy znakach pionowych

 

Pytanie 37.          „Zgodnie z opisem technicznym branży elektrycznej Zamawiający przewidział zastosowanie puszek typu L-867B. Prosimy o wyjaśnienie, czy ww. puszki mają być oblane betonem. Jeśli tak, jaka ma być grubość warstwy betonu którym będzie oblana puszka, jaka ma być klasa betonu oraz na czym ma być posadowiona ww. puszka. Prosimy o przekazanie rysunków konstrukcyjnych w tym zakresie.”

Odpowiedź 37.    Należy zastosować min. 10cm warstw betonu podkładowego B10 oraz opaskę o grubości nie mniejszej niż 10cm o klasie betonu min. B25.

 

Pytanie 38.          „Prosimy o przekazanie rysunków konstrukcyjnych studni kablowych zaprojektowanych w zakresie branży elektrycznej. Brak tych rysunków uniemożliwia przygotowanie oferty. Określenie studnia kablowa typu K-2 czy K-1 nie określa klasy wytrzymałości ani tym bardziej wymiarów studni.”

Odpowiedź 38.    Należy zastosować typowe studnie kablowe np. SKR-2 wymiary około 1450x1050x1040 z pokrywą F900 – studnie zastosować przy progach

 

Pytanie 39.          „Zgodnie z rysunkiem E-01 w ramach zadania przewidziano wykonanie zasilania bramy przy złączu ZKP. Jednocześnie na schemacie głównym rozdzielni RG brak jest obwodu dla zasilania ww. bramy. Prosimy o wyjaśnienie czy zasilenie ww. bramy należy wykonać z rozdzielni RG”.

Odpowiedź 39.    Należy przewidzieć  zabezpieczenie w RG zasilanie bramy przesuwnej 3xC16A i zabezpieczenie różnicowoprądowe 25/0,03A czteropolowe.

 

Pytanie 40.          „Zgodnie z opisem technicznym branży elektrycznej system sterowania oświetleniem nawigacyjnym ma być sterowany z pomieszczenia regulatorów oraz z pomieszczenia kontroli lotów poprzez panel kontrolny. Prosimy o wyjaśnienie jakim kablem ma być realizowane sterowanie z pomieszczenia kontrolerów, przekazanie trasy kabli od kontenera technicznego do pomieszczenia kontroli lotów oraz potwierdzenie że Zamawiający uzyskał pozwolenie na budową ww. kabla. Na rysunku E-01 nie pokazano połączenia pomiędzy pomieszczeniem kontroli lotów a kontenerem technicznym”.

Odpowiedź 40.    Komunikację pomiędzy pomieszczeniem regulatorów a pomieszczeniem kontroli lotów wykonać zgodnie z rys E-07 branży elektrycznej. Oba pomieszczenia zawierają się obrębie zintegrowanego kontenera technicznego

 

Pytanie 41.          „Zgodnie z dokumentacją projektową w zakresie branży elektrycznej zastosowano drogę startową o długości 800m. Na kierunku 26 zastosowano oświetlenie progu i końca ds. przesunięte w stosunku do projektowanej drogi kołowania. Równocześnie zaprojektowano oświetlenie krawędzi drogi startowej (w rejonie projektowanej DK) za oznakowaniem końca DS. Nie zmieniono również koloru lamp krawędzi DS które przed progiem powinny być koloru czerwonego. Skonsultowaliśmy się z Urzędem Lotnictwa Cywilnego w tej sprawie, który podziela nasze wątpliwości. Prosimy zatem o potwierdzenie, że przekazana dokumentacja jest poprawna i spełnia wymagania zawarte w Załączniku nr 14 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym oraz że wykonawca zobowiązany jest wykonać zadanie zgodnie z dokumentacją projektową.

Odpowiedź 41.    Według naszej wiedzy Urząd Lotnictwa Cywilnego nie konsultuje projektów budowlano-wykonawczych. W zakresie zmian przeprowadzanych na lotnisku Gliwice, Prezes ULC wydał zgodę na zmianę istotnych eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska na podstawie przedstawionych załączników. Jeżeli decyzja Prezesa ULC i projekt budowlano-wykonawczy nie są tożsame, Wykonawca będzie zobowiązany dostosować projekt wykonawczy oraz wspólnie z Zarządzającym lotniskiem zmienić zgodę na zmianę istotnych eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska we wskazanym zakresie. Prosimy o udostępnienie opinii ULC, na którą się Państwo powołują.

 

Pytanie 42.          „Zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu rysunek E-01 przewidziano zastosowanie dwóch wskaźników wiatru. Prosimy o przekazanie rysunków konstrukcyjnych zaprojektowanych fundamentów wskaźników wiatru. Brak fundamentów uniemożliwia wyceną i złożenie prawidłowej oferty.

Odpowiedź 42.    Należy zastosować fundamenty zgodne z wytycznymi producenta wskaźników kierunku wiatru.

 

Pytanie 43.          „Zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu rysunek E-01 przewidziano zastosowanie dwóch wskaźników wiatru. Prosimy o wyjaśnienie, czy teren pod oznakowaniem poziomym wskaźników wiatru ma być utwardzony. Jeśli tak, w jaki sposób. Prosimy tez o potwierdzenie że Zamawiający uzyskał pozwolenie na wykonanie ww. utwardzeń.”

Odpowiedź 43.    (1) Należy zastosować sposób fundamentowania zgodne z wytycznymi producenta wskaźników kierunku wiatru. (2) Tak

 

Pytanie 44.          „W opisie technicznym pojawia się zapis o konieczności zastosowania studni kablowych o klasie wytrzymałości E-900. Zwracamy uwagę że nie ma takiej klasy. Prosimy o wyjaśnienie czy chodzi tutaj o studnie klasy E-600 czy F-900.”

Odpowiedź 44.    Klasa F900

 

Pytanie 45.          „Zgodnie z obowiązującymi przepisami obiektu usytuowane w obrębie pasa drogi startowej (takie jak studnie, fundamenty, etc.) powinny być zabezpieczone poprzez zastosowanie ukośnych płaszczyzny do głębokości 30cm. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga zastosowania takich płaszczyzn. Jeśli tak, prosimy o przekazanie rysunków konstrukcyjnych zaprojektowanych płaszczyzn oraz wskazanie w których miejscach należy je instalować.”

Odpowiedź 45.    Sposób wykonanie ukośnych płaszczyzn zostanie przedstawiony przez Wykonawcę do akceptacji Zarządzającego lotniskiem na etapie realizacji

 

Pytanie 46.          „Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie zadania jest dostawa i montaż 2 nowych, podświetlanych wskaźników kierunku wiatru. Jeżeli tak, to czy wskaźniki mają być stalowe z uchylnymi płytami

Odpowiedź 46.    W zakres zadania wchodzi dostawa i montaż 2 nowych, podświetlanych wskaźników kierunku wiatru. Wskaźniki o konstrukcji rozpryskowej wyposażone w uchylne płyty podstawy i przenośną wyciągarkę dla ułatwienia serwisowania

 

Pytanie 47.          „Dotyczy projekty branży elektrycznej. Prosimy o jednoznaczne wskazanie jakie światła należy zastosować na progu i końca drogi startowej od kierunku 08? Czy mają to być światła naziemne czy zagłębione? Sugerujemy światła naziemne, jako tańsze w zakupie i eksploatacji od zagłębionych (próg i koniec wypadają na końcu nawierzchni utwardzonej).

Odpowiedź 47.    Na progu od kierunku 08 należy zastosować zagłębione światła progu i końca drogi startowej z dwoma wtyczkami oddzielnymi dla świateł progu i końca drogi startowej.

 

Pytanie 48.          „Dotyczy projektu branży elektrycznej. Czy należy zastosować sterownik radiowy, produkowany i dostarczany w komplecie z pulpitem sterowania oświetlenia nawigacyjnego przez specjalistycznego producenta układów zasilania i sterowania dla lotnisk, umożliwiającego załączanie zdalne oświetlenia nawigacyjnego na wcześniej wybranym kierunku i z wybraną intensywnością, oraz załączenie wskaźników kierunku wiatru, przez pilota samolotu za pomocą radia pokładowego? „

Odpowiedź 48.    Należy zastosować sterownik radiowy, dostarczany w komplecie z układem sterowania oświetlenia nawigacyjnego.

 

Pytanie 49.          „Dotyczy kabla pierwotnego obwodów oświetlenia nawigacyjnego. Czy kabel pierwotny 5kV, ekranowany, ma mieć ekran wykonany z taśmy miedzianej czy zamawiający dopuści ekran z taśmy mosiężnej?

Odpowiedź 49.    Należy zastosować kabel pierwotny z ekranem z taśmy miedzianej.

 

Pytanie 50.          „Dotyczy agregatu prądotwórczego. Prosimy o potwierdzenie, że agregat przewidziany jest tylko do pracy awaryjnej (do 500h rocznie), przy pracy awaryjnej  65kVA/52 kW na wyjściu z alternatora.”

Odpowiedź 50.    Agregat przewidziany jest do pracy awaryjnej do 500h rocznie. Agregat zastosować zgodnie z projektem.

 

Pytanie 51.          „Prosimy o potwierdzenie, że na całej długości wykopów pod kabel pierwotny 5kV oświetlenia nawigacyjnego należy zastosować bednarkę, do której trzeba podłączyć do uziemienia światła nawigacyjne, zaciski na transformatorach, oraz głębokie puszki L-867 świateł nawigacyjnych. W przypadku rezygnacji z bednarki, prosimy o informację w ilu punktach należy zastosować odgromniki na trasach kablowych?

Odpowiedź 51.    Należy zastosować bednarkę na całej długości wykopu pod oświetlenie nawigacyjne.

 

Pytanie 52.          „Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca wraz z systemem sterowania oświetlenia nawigacyjnego ma przekazać na rzecz Zamawiającego protokoły FAT i SAT.

Odpowiedź 52.    Należy dostarczyć protokoły FAT i SAT

 

Pytanie 53.          „Prosimy o potwierdzenie, że wymagane jest przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego przez Producenta z zakresu obsługi systemu zasilania i sterowania oświetleniem nawigacyjnym, zgodnie z zapisami przedmiaru branży elektrycznej.

Odpowiedź 53.    Zgodnie z zapisami przedmiaru. Zamawiający wskaże osoby i miejsce szkolenia na etapie realizacji inwestycji

 

Pytanie 54.          „Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 2 ust. 8 Umowy, poprzez:

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej (pod rygorem nieważności) akceptacji Zamawiającego na planowane do użycia materiały i urządzenia przed ich wbudowaniem bądź zamontowaniem, z zastrzeżeniem, iż obowiązek ten nie dotyczy materiałów i urządzeń wskazanych przez Wykonawcę w ofercie jako urządzenia i materiały, którymi Wykonawca zamierza zrealizować Przedmiot Umowy pod warunkiem, iż Zamawiający nie wniósł zastrzeżeń co do tych materiałów do dnia podpisania Umowy.

Odpowiedź 54.    Odmowa, Zamawiający nie zmienia ww. ustępu

 

Pytanie 55.          „Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 8 ust. 7 Umowy, poprzez:

„Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy, po konsultacji z Wykonawcą termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie”

Odpowiedź 55.    Odmowa, Zamawiający nie konsultuje swoich decyzji z Wykonawcą

 

Pytanie 56.          „Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 9 ust. 2 Umowy, poprzez:

Wady ujawniono w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć lub dostarczyć rzeczy wolne od wad, niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiającego. W przypadku niezachowania technicznie możliwego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego po przeprowadzeniu konsultacji z Wykonawcą, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia go dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą umową.”

Odpowiedź 56.    Odmowa, Zamawiający nie konsultuje swoich decyzji z Wykonawcą

 

Pytanie 57.          „Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 11 ust. 4 Umowy, poprzez:

„Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli w szczególności: sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w SIWP lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonego Podwykonawcy zakresu prackażdorazowo po przedstawieniu uzasadnienia w powyższym zakresie. ”

Odpowiedź 57.    Odmowa, Zamawiający nie konsultuje swoich decyzji z Wykonawcą

 

Pytanie 58.          „Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 12 ust. 5 Umowy, poprzez:

Na pisemne, uzasadnione żądanie Zamawiającego Wykonawca zmieni osoby wymienione w ust. 3, jeżeli Zamawiający uzna i wykaże, że nie wykonują one swoich obowiązków wynikających z umowy.”

Odpowiedź 58.    Odmowa, Zamawiający nie konsultuje swoich decyzji z Wykonawcą

 

Pytanie 58.          „Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 13 ust. 3 Umowy, poprzez:

Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody rzeczywiście poniesionej, z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Stron z jakiegokolwiek tytułu ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy.”

Odpowiedź 58.    Odmowa, Zamawiający nie ogranicza odpowiedzialności