logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat nr 9 z dnia 28 października 2019 r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn. „Nowe Gliwice Etap III – poprzemysłowe tereny inwestycyjne na obszarze byłej Koksowni „Gliwice”.

pobierz pdf

Na zadane przez  Oferentów poniższe pytania, Zamawiający odpowiada jak następuje:

Pytanie 33

Prosimy o udostępnienie regulaminu postępowania przetargowego

Odpowiedź

Rozpatrywane postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny regulamin zakupów towarów i usług GAPR  oraz na zasadach opisanych w ogłoszeniu nr 21926 opublikowanego w Bazie Konkurencyjności w dniu 28 sierpnia 2019r. oraz na stronie Internetowej Zamawiającego pn. Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu

 

Pytanie 34

Pytania dotyczące wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej:

a/ jaka jest podstawa prawna organizacji przetargu – na jakie regulacje prawne ma się powołać ubezpieczyciel w treści gwarancji ?

b/ w jakich sytuacjach wadium ulega przepadkowi na rzecz Beneficjenta gwarancji ?

Odpowiedź

Odpowiedź 34 punkt a – wyjaśnienie – jak dla pytania 33

Odpowiedź 34 punkt b – w następujących przypadkach:

  1. „W przypadku uchylenia się o ponad 7 dni roboczych – liczonych od wyznaczonej daty podpisania umowy – przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy; wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Zamawiającego a Zamawiający ma prawo do zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą. „
  2. „W licytacji każdy dopuszczony Oferent musi być reprezentowany tak jak w ofercie albo przez osoby tak samo umocowane, co muszą one potwierdzić poprzez okazanie stosownego pełnomocnictwa. W przeciwnym wypadku wadium takiego Oferenta wraz z odsetkami, jest zatrzymywane przez Zamawiającego”