logo unii

pl / en

BIP

OGŁOSZENIE

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16 , tel.(32)3393110, fax (32)3393117; ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu dzierżawy z opcją zakupu nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi  nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 12 zabudowanej budynkiem nr 3 (Cechownia) o powierzchni użytkowej 8710,03 m2 wraz z wyposażeniem Budynku, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr GL1G/00059399/8 i działki nr 14/32, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr GL1G/00052624/6, usytuowanych na terenie Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” przy ul. Bojkowskiej 37 w Gliwicach, z których planowane jest wydzielenie działki o powierzchni ok. 5423 m2 , na której posadowiony jest budynek Cechowni.

Nieruchomość ta stanowi własność Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o. o. w Gliwicach na podstawie aktu notarialnego z dnia 08 grudnia 2009 roku. Prawo własności Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o. w Księdze Wieczystej  zostało ujawnione.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Nieruchomość przeznaczona jest pod prowadzenie działalności w zakresie :

  • podstawowych: informatyka i telekomunikacja, inżynieria techniczna, automatyka przemysłowa, robotyka, badania i analizy techniczne, badania naukowe i prace rozwojowe, biotechnologia, medycyna, technika medyczna, materiały specjalne, systemy mikro i elektromechaniczne, projektowanie inżynierskie, graficzne, szkolenia i edukacja,
  • uzupełniających: wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, organizacja targów, wystaw, warsztatów i kongresów, działalność gastronomiczna, komunikacja wizualna, przy czym branże uzupełniające nie mogą zajmować więcej niż 30% powierzchni przedmiotu dzierżawy .

Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej ceny miesięcznego czynszu dzierżawnego.

Minimalne postąpienie wynosi 1000 zł netto / miesięcznie.

Ilość postąpień – minimum jedno

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego nieruchomości netto wynosi 49 000,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych  00/100 groszy), miesięczny czynsz dzierżawny brutto 60 270,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych  00/100 groszy).

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100 groszy) płatne na rachunek Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o.  w Gliwicach (68 1050 1285 1000 0022 0891 3984) w terminie do dnia 28.06. 2019r. do godz. 8:30.

Zainteresowani przystąpieniem do przetargu mogą zapoznać się ze stanem faktycznym oferowanej nieruchomości w dniach 21.06.2019 do 27.06.2019 po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru. Kontakt w sprawie: Jarosław Więckowski, tel. 796 877 676, e-mail jwieckowski@gapr.pl.

Przetarg na dzierżawę nieruchomości z opcją kupna odbędzie się dnia 28.06.2019 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o.  w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16.

Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie w dniach 21.06.2019 – 27.06.2019 w siedzibie organizatora przetargu w godzinach 8.00-15.00 projektu umowy dzierżawy wraz z opcją kupna, będącego specyfikacją istotnych warunków przetargu, wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 28.06.2019 r. do godziny 8.30 w siedzibie organizatora przetargu.

Wymagane dokumenty :

  • Decyzja o nadaniu numeru Regon
  • Decyzja o nadaniu numeru NIP
  • Aktualny wyciąg z KRS
  • Informacja o nazwie i adresie banku oraz numerze rachunku podstawowego Oferenta
  • Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
  • Oświadczenie, w którym Oferent zobowiązuje się do zawarcia, w przypadku wyboru jego oferty, umowy dzierżawy nieruchomości zgodną z projektem umowy
  • Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości i niewnoszeniu żadnych zastrzeżeń.
  • Potwierdzenie wpłaty wadium

Wadium wpłacone przez Oferenta, który przetarg wygrał zostaje zwrócone na podany przez niego rachunek bankowy w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy dzierżawy.

Podpisanie umowy dzierżawy z opcją zakupu z Oferentem wygrywającym przetarg, nastąpi w dniu 28.06.2019 r. po podpisaniu protokołu zatwierdzającego rezultat przetargu.

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o. o. w Gliwicach.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o. o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.