Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej


logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16 , tel.(32) 339 31 10, fax (32) 33 931 17; ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż  nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi  nieruchomość położona w Gliwicach, Obręb „Bojkowskie Pola”, złożona z następujących działek: działka o numerze 221/7 (wg wstępnego podział działki 221/2) i powierzchni 0,0875 hektara, działka o numerze  221/8 (wg wstępnego podziału działki 221/2 ) i powierzchni 0,0875 hektara –  sprzedawanych łącznie.

Działka 221/2, Obręb Bojkowskie Pola ujawniona jest w Księdze Wieczystej o numerze GL1G/00134014/6, prowadzonej przez VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach. Nieruchomość ta stanowi własność Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o. o. w Gliwicach na podstawie aktu notarialnego z dnia 1 marca 2017roku. Prawo własności Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o. w Księdze Wieczystej  zostało ujawnione.

Nieruchomość będąca przedmiot przetargu jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi wyszczególnionymi w Księdze Wieczystej o numerze GL1G/00134014/6, prowadzonej przez VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach. Nieruchomość ta nie jest przedmiotem zobowiązań.

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży jest przeznaczona pod działalność lotniczą oraz  lotniczą działalność szkoleniową.

Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej ceny metra kwadratowego netto nieruchomości.

Minimalne postąpienie wynosi 5 zł netto / m kw.

Ilość postąpień – minimum jedno

Cena wywoławcza 1 metra  kwadratowego  ww. nieruchomości wynosi: netto 175,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć złotych i zero groszy) a brutto 215,25 zł (słownie: dwieście piętnaście złotych i dwadzieścia pięć  groszy).

Wartość  netto całej nieruchomości tj. działek o numerach 221/7 i 221/8  – sprzedawanych łącznie wynosi 306.250,00 zł (słownie: trzysta sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt  złotych i zero groszy) -cena wywoławcza całej nieruchomości.

Cena brutto całej nieruchomości tj. działek o numerach 221/7 i 221/8  wraz z 23% podatkiem VAT wynosi 376.687,50 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem  złotych i pięćdziesiąt  groszy) – cena wywoławcza całej nieruchomości

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i zero groszy) płatne na rachunek Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Spółka  z o.o.  w Gliwicach (68 1050 1285 1000 0022 0891 3984) w terminie do dnia 9 października 2017r. do godz. 8:30.

Przetarg na zbycie ww. nieruchomości odbędzie się 9 października 2017r. o godzinie 9:00 w siedzibie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o.  w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16, pokój 110.

Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie  „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu”, wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty o treści określonej w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami do 9 października  2018r. do godziny 8:30 w siedzibie organizatora przetargu.

Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, którą należy pobrać  w siedzibie organizatora przetargu w godz. 8.00 – 15.00, w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku; od dnia 27 września 2018r. do dnia  9  października 2018r. do godziny 8:30.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Spółka z o. o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.