logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Sprzedaż działek na terenie Bytomskiego Parku Przemysłowego

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16, tel. (32) 33 93 110, fax (32) 33 93 117, ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona w Bytomiu obręb Rozbark, w rejonie ulicy Siemianowickiej obejmująca:

  • całą działkę nr 305/12 o powierzchni 1,5011 ha ujawnioną w księdze wieczystej nr KA1Y/00038107/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych,
  • całą działkę nr 386/12 o powierzchni 0,2016 ha ujawnioną w księdze wieczystej nr KA1Y/00031814/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych,
  • część o powierzchni ok. 0,1870 ha z działki nr 367/12 o powierzchni 0,7403 ha ujawnionej w księdze wieczystej nr KA1Y/00038480/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych,
  • ½ (jedną drugą) część udziału z przysługującej ½ (jednej drugiej) części udziału w działce nr 303/12 o powierzchni 0,2366 ha ujawnionej w księdze wieczystej nr KA1Y/00012593/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych, czyli w przeliczeniu udziału na pełne metry kwadratowe powierzchni ok. 0,0592 ha,
  1. obszaru o łącznej powierzchni ok. 1,9489 ha.

Spółce Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przysługuje prawo użytkowania wieczystego nieruchomości na podstawie określonej w księgach wieczystych. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz spółki Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w księgach wieczystych zostało ujawnione, przy czym w księgach wieczystych widnieje poprzednia nazwa spółki – Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi ani żadnymi innymi prawami lub roszczeniami osób trzecich, poza ujawnionymi w księgach wieczystych.

Hipoteki wpisane w dziale IV księgi wieczystej nr KA1Y/00012593/3, jak też widniejące w dziale III tej księgi wieczystej ostrzeżenia o wszczęciu egzekucna rzecz Gminy Bytom i Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska obciążają jedynie udział współużytkownika wieczystego i nie dotyczą udziału w prawie użytkowania wieczystego przysługującego Spółce Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.

Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego Gmina Bytom nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej ceny metra kwadratowego netto nieruchomości.

Cena wywoławcza 1 (jednego) metra kwadratowego nieruchomości wynosi: 105,00 zł netto (słownie: sto pięć złotych i zero groszy), tj. 129,15 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia dziewięć złotych i piętnaście groszy).

Cena wywoławcza netto całej nieruchomości, tj. obszaru o łącznej powierzchni ok. 1,9489 ha wynosi ok. 2.046.345,00 zł (słownie: dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych i zero groszy).

Cena wywoławcza brutto całej nieruchomości, tj. obszaru o łącznej powierzchni ok. 1,9489 ha wraz z 23% podatkiem VAT wynosi ok. 2.517.004,35 zł (słownie: dwa miliony pięćset siedemnaście tysięcy cztery złotych i trzydzieści pięć groszy).

Ostateczna cena sprzedaży całej nieruchomości zostanie ustalona na podstawie ceny 1 (jednego) metra kwadratowego nieruchomości wylicytowanej w ramach niniejszego przetargu oraz powierzchni nieruchomości wynikającej z prawomocnej decyzji zatwierdzającej podział działek wchodzących w skład nieruchomości.

Minimalne postąpienie wynosi 5 zł netto / mkw.

Ilość postąpień – minimum jedno.

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy), płatnego na rachunek bankowy Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach numer 68 1050 1285 1000 0022 0891 3984 w terminie do dnia 29.12.2021 r. do godz. 15:00.

Przetarg na zbycie ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 30.12.2021 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16, pomieszczenie nr 102.

Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” (dalej SIWP), wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty o treści określonej w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30.12.2021 r. do godziny 9.30 w siedzibie organizatora przetargu.

Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w SIWP, którą organizator przetargu udostępnia zainteresowanym w formie elektronicznej po uprzedniej prośbie skierowanej na adres e-mail gapr@gapr.pl w terminie od dnia 23.12.2021 r. godz. 8:00 do dnia 29.12.2021 r. godz. 15:00.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w SIWP.

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie – sprzedaż działek na terenie Bytomskiego Parku Przemysłowego