logo unii

pl / en

BIP

Zaproszenie do przetargu ustnego

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16 , tel.(32)339110, fax (32)3393117; ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego mającego na celu sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona w Gliwicach, Obręb „Centrum”, złożona z działek o numerze 35/1 (niezabudowanej) i powierzchni 0,0279 hektara oraz działki o numerze 35/2 (zabudowanej) i powierzchni 0,0429 ha, sprzedawanych łącznie. Przedmiotowe działki zostały ujawnione w Księdze Wieczystej o numerze GL1G/00058404/0, prowadzonej przez VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach.

Nieruchomość ta stanowi własność Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o. o. w Gliwicach na podstawie aktu notarialnego z dnia 31 maja 2016roku. Prawo własności Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o. w Księdze Wieczystej zostało ujawnione.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przeznaczenie terenu określone zostało w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonego w centralnej części miasta. – Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 25 października 2012r. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012r., poz.4934.

Przetarg odbędzie się wg wewnętrznej procedury Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości I Rozwoju Sp. z o.o. – w drodze licytacji ustnej ceny metra kwadratowego netto nieruchomości.

Minimalne postąpienie wynosi 5 zł netto / m kw.

Ilość postąpień – minimum jedno

Cena wywoławcza: 1m kw. nieruchomości netto 575,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy), 1m kw. nieruchomości brutto 707,25 zł (słownie: siedemset siedem złote 25/100 groszy).

Cena netto całej nieruchomości o numerze 35/1 i 35/2 wynosi 407 100,00 zł (słownie: czterysta siedem złotych i zero groszy) -cena wywoławcza całej nieruchomości.

Cena brutto całej nieruchomości o numerze 35/1 i 35/2 wraz z 23% podatkiem VAT wynosi 500 733,00zł (słownie: pięćset tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote i zero groszy) – cena wywoławcza całej nieruchomości

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 groszy) płatne na rachunek Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o. w Gliwicach (68 1050 1285 1000 0022 0891 3984) w terminie do dnia 11 października 2015r. do godz. 9:30.

Przetarg na zbycie nieruchomości odbędzie się dnia 11 października 2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o. w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16.

Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty o treści określonej w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 11 października 2016r. do godziny 9.30 w siedzibie organizatora przetargu.

Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, którą należy nabyć w siedzibie organizatora przetargu w godz. 8.00 – 15.00, w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku; od dnia 23 września 2016 r. do dnia 10 października 2016r.od godz. 8:00 do 15:00.

Cena specyfikacji wynosi 100 zł plus 23 % podatku VAT (słownie: sto złotych 00/100 groszy) plus 23% podatku VAT, płatne na rachunek Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o. w Gliwicach (68 1050 1285 1000 0022 0891 3984).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o. o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.