logo unii

pl / en

BIP

Zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu 10-letnią dzierżawę nieruchomości położonej w Gliwicach, Obręb „Bojkowskie Pola”, obejmującej działkę o numerze 221/9 o powierzchni 0,0625 hektara.

pobierz pdf

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi  nieruchomość położona w Gliwicach, Obręb „Bojkowskie Pola”, obejmująca działkę o numerze 221/9 o powierzchni 0,0625 hektara.

Działka 221/9, Obręb Bojkowskie Pola ujawniona jest w Księdze Wieczystej o numerze GL1G/00134014/6, prowadzonej przez VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach. Nieruchomość ta stanowi własność Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o. o. w Gliwicach na podstawie aktu notarialnego z dnia 1 marca 2017roku. Prawo własności Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o. w Księdze Wieczystej  zostało ujawnione.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi wyszczególnionymi w Księdze Wieczystej o numerze GL1G/00134014/6, prowadzonej przez VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach. Nieruchomość ta nie jest przedmiotem zobowiązań.

Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy jest przeznaczona pod działalność lotniczą  oraz  lotniczą działalność szkoleniową.

Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej ceny miesięcznej dzierżawy netto całej nieruchomości

Minimalne postąpienie wynosi 5 zł netto / m kw.

Ilość postąpień – minimum jedno

Cena wywoławcza miesięcznej dzierżawy 1 metra  kwadratowego  ww. nieruchomości wynosi: netto 1,00 zł (słownie: jeden złoty i zero groszy) a brutto 1,23 zł (słownie: jeden złoty i dwadzieścia trzy  grosze).

Wartość dzierżawy miesięcznej netto całej nieruchomości tj. działki o numerze 221/9 wynosi 625,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć  złotych i zero groszy).- cena wywoławcza całej nieruchomości.

Cena dzierżawy miesięcznej brutto całej nieruchomości tj. działki o numerze 221/9 wraz z 23% podatkiem VAT wynosi 768,75 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt pięć  groszy) – cena wywoławcza całej nieruchomości.

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i zero groszy) płatne na rachunek Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Spółka  z o.o.  w Gliwicach (68 1050 1285 1000 0022 0891 3984) w terminie do dnia 07.03.2019 r. do godz. 12:30.

Przetarg na zbycie ww. nieruchomości odbędzie się 07.03..2019 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o.  w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16, pokój 110.

Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie  „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu”, wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty o treści określonej w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami do 07.03. 2019 r. do godziny 12:30 w siedzibie organizatora przetargu.

Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, którą należy pobrać  w siedzibie organizatora przetargu w godz. 8.00 – 15.00, w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku; od dnia 28.02. 2019r. do dnia 07.03. 2019 r. do godziny 12:30.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Spółka z o. o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.