logo unii

pl / en

BIP

Zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu 15-letnią dzierżawę nieruchomości

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16 , tel.(32)339110, fax (32)3393117; ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu 15-letnią dzierżawę nieruchomości opisanej poniżej.

 

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi  nieruchomość położona w Gliwicach, Obręb „Nowe Gliwice”, obejmująca fragment działki nr 14/32, o powierzchni ok. 0,0445 hektara, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr GL1G/00052624/6.

Prawo własności Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o. w Księdze Wieczystej  zostało ujawnione.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi wyszczególnionymi w Księdze Wieczystej o numerze GL1G/00052624/6, prowadzonej przez VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach. Nieruchomość ta nie jest przedmiotem zobowiązań.

Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy jest przeznaczona pod realizację paneli fotowoltaicznych. Dzierżawa zostanie zawarta na okres 15 lat. Wydzierżawiający nie będzie miał prawa sprzedaży ww nieruchomości w okresie trwania dzierżawy.

Wydzierżawiający udzieli Dzierżawcy prawa do dysponowania przedmiotem dzierżawy na cele budowlane w celu realizacji paneli fotowoltaicznych na potrzeby Dzierżawcy.

 

Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej ceny rocznej dzierżawy netto nieruchomości o powierzchni ok 0,0445 ha.

  • Minimalne postąpienie wynosi 50 zł netto / rocznie.
  • Ilość postąpień – minimum jedno

Cena wywoławcza rocznej dzierżawy ww. nieruchomości wynosi: netto 2750,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych i zero groszy) a brutto: 3382,50 zł (słownie: trzy tysiące trzysta  osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt  groszy).

Do wylicytowanej ceny miesięcznego czynszu będzie doliczony należny podatek od nieruchomości obciążający Oferenta oraz podatek VAT.

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych i zero groszy) płatne na rachunek Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Spółka  z o.o.  w Gliwicach (68 1050 1285 1000 0022 0891 3984) w terminie do dnia 07.08.2020 r. do godz. 10:30.

Przetarg na zbycie ww. nieruchomości odbędzie się 07.08.2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o.  w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16, pokój 110.

Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie  „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu”, wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty o treści określonej w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami do 07.08. 2020 r. do godziny 10:30 w siedzibie organizatora przetargu.

Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, którą należy pobrać  w siedzibie organizatora przetargu w godz. 8.00 – 15.00, w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku; od dnia 03.08. 2020r. do dnia 07.08. 2020 r.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Spółka z o. o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.