logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu 30-letnią dzierżawę nieruchomości

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16 , tel.(32)339110, fax (32)3393117; ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu 30-letnią dzierżawę  nieruchomości opisanej poniżej.

 

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi  nieruchomość położona w Gliwicach, Obręb „Nowe Gliwice”, obejmująca fragment działki nr 14/32, o powierzchni ok. 0,8270 hektara, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr GL1G/00052624/6.

Prawo własności Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o. w Księdze Wieczystej  zostało ujawnione.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi wyszczególnionymi w Księdze Wieczystej o numerze GL1G/00052624/6, prowadzonej przez VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach. Nieruchomość ta nie jest przedmiotem zobowiązań.

Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy jest przeznaczona pod działalność rekreacyjną i sportową z możliwością lokalizacji małej gastronomii.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 30 lat licząc od daty jej zawarcia. Przez pierwsze 10 lat okresu dzierżawy Wydzierżawiający nie będzie miał prawa sprzedaży ww nieruchomości. Po 10 latach okresu dzierżawy, jeżeli Wydzierżawiający podejmie decyzję o sprzedaży przedmiotu dzierżawy to Dzierżawca będzie miał zagwarantowane prawo pierwokupu przedmiotu dzierżawy.

W ramach umowy dzierżawy Wydzierżawiający będzie miał prawo do bezpłatnego skorzystania z przedmiotu dzierżawy maksymalnie 3 razy do roku celem organizacji imprez.

 

Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej ceny miesięcznej dzierżawy netto nieruchomości o powierzchni ok 0,8270 ha.

  • Minimalne postąpienie wynosi 50 zł netto / miesiąc.
  • Ilość postąpień – minimum jedno

Cena wywoławcza miesięcznej dzierżawy ww. nieruchomości wynosi: netto 950,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych i zero groszy) a brutto: 1 168,50 zł (słownie: tysiąc sto sześćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt  groszy).

Do wylicytowanej ceny miesięcznego czynszu będzie doliczony należny podatek od nieruchomości obciążający Oferenta oraz podatek VAT.

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i zero groszy) płatne na rachunek Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Spółka  z o.o.  w Gliwicach (68 1050 1285 1000 0022 0891 3984) w terminie do dnia 07.08.2020 r. do godz. 9:30.

Przetarg na zbycie ww. nieruchomości odbędzie się 07.08.2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o.  w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16, pokój 110.

Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie  „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu”, wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty o treści określonej w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami do 07.08. 2020 r. do godziny 9:30 w siedzibie organizatora przetargu.

Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, którą należy pobrać  w siedzibie organizatora przetargu w godz. 8.00 – 15.00, w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku; od dnia 03.08. 2020r. do dnia 07.08. 2020 r.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Spółka z o. o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.