Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcejpl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż nieruchomości 221/22

pobierz pdf

OGŁOSZENIE

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16, tel. (32) 33 93 110, fax (32) 33 93 117, ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż  nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona w Gliwicach, obręb Bojkowskie Pola, obejmująca działkę nr 221/22 o powierzchni 0,2523 ha, ujawniona w księdze wieczystej nr GL1G/00134014/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych.

Spółce Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przysługuje prawo własności nieruchomości na podstawie aktu notarialnego z dnia 01.03.2017 r. repertorium A nr 999/2017 sporządzonego przez Krzysztofa Dykacza – notariusza w Gliwicach. Prawo własności na rzecz spółki Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w księdze wieczystej zostało ujawnione.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest przedmiotem zobowiązań i nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Służebności wpisane w dziale III księgi wieczystej nr GL1G/00134014/6 nie są wykonywane po działce nr 221/22.

Nieruchomość przeznaczona jest pod działalność lotniczą.

Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej ceny metra kwadratowego netto nieruchomości.

Cena wywoławcza 1 (jednego) metra kwadratowego ww. nieruchomości wynosi: 200,00 zł netto (słownie: dwieście złotych i zero groszy), tj. 246,00 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych i zero groszy).

Cena wywoławcza netto całej nieruchomości, tj. działki o numerze 221/22 wynosi 504.600,00 zł (słownie: pięćset cztery tysięcy sześćset złotych i zero groszy).

Cena wywoławcza brutto całej nieruchomości, tj. działki o numerze 221/22 wraz z 23% podatkiem VAT wynosi 620.658,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych i zero groszy).

Minimalne postąpienie wynosi 10 zł netto / mkw.

Ilość postąpień – minimum jedno.

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy), płatnego na rachunek bankowy Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach numer 68 1050 1285 1000 0022 0891 3984 w terminie do dnia 03.11.2021 r. do godz. 15:00.

Przetarg na zbycie ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 04.11.2021 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16, pomieszczenie nr 102.

Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” (dalej SIWP), wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty o treści określonej w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 04.11.2021 r. do godziny 11.30 w siedzibie organizatora przetargu.

Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w SIWP, którą organizator przetargu udostępnia zainteresowanym w formie elektronicznej po uprzedniej prośbie skierowanej na adres e-mail gapr@gapr.pl w terminie od dnia 28.10.2021 r. godz. 8:00 do dnia 03.11.2021 r. godz. 15:00.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w SIWP.

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.