logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż nieruchomości

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16, tel. (32) 33 93 110, fax (32) 33 93 117 (poprzednia nazwa Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.), ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż  nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi  nieruchomość położona w Gliwicach, obręb Nowe Gliwice, złożona z działek o numerach: 14/53 o powierzchni 0,4359 ha, 14/54 o powierzchni 0,3430 ha, 14/55 o powierzchni 0,3096 ha, 14/63 o powierzchni 0,4621 ha, 14/64 o powierzchni 0,2963 ha, 14/65 o powierzchni 0,2401 ha, tj. o łącznej powierzchni 2,0870 ha, ujawniona w księdze wieczystej numer GL1G/00132207/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość ta stanowi własność Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach na podstawie aktu notarialnego z dnia 08.12.2009 r. (oświadczenie o objęciu udziałów oraz umowa wniesienia aportu, rep. A nr 7782/2009) oraz aktu notarialnego z dnia 01.12.2015 r. (oświadczenie i umowa przeniesienia własności nieruchomości, rep. A nr 7533/2015).
Prawo własności Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. w księdze wieczystej zostało ujawnione, przy czym w księdze wieczystej widnieje poprzednia nazwa spółki.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Nieruchomość przeznaczona jest pod przygotowanie i realizację przedsięwzięć nowych technologii.

Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej ceny metra kwadratowego netto nieruchomości.

Cena wywoławcza 1 (jednego) metra kwadratowego ww. nieruchomości wynosi: 215,00 zł netto (słownie: dwieście piętnaście złotych i zero groszy), tj. 264,45 zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery złotych i czterdzieści pięć groszy).

Cena wywoławcza netto całej nieruchomości składającej się z działek o numerach 14/53, 14/54, 14/55, 14/63, 14/64 i 14/65 wynosi 4.487.050,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych i zero groszy).

Cena wywoławcza brutto całej nieruchomości składającej się z działek o numerach 14/53, 14/54, 14/55, 14/63, 14/64 i 14/65 wraz z 23% podatkiem VAT wynosi 5.519.071,50 zł (słownie: pięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy).

Minimalne postąpienie wynosi 5 zł netto / mkw.

Ilość postąpień – minimum jedno.

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy), płatnego na rachunek bankowy Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach numer 68 1050 1285 1000 0022 0891 3984 w terminie do dnia 03.08.2021 r. do godz. 15:00.

Przetarg na zbycie ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 04.08.2021 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16, pomieszczenie nr 110.

Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” (dalej SIWP), wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty o treści określonej w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 04.08.2021 r. do godziny 10.00 w siedzibie organizatora przetargu.

Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w SIWP, którą organizator przetargu udostępnia zainteresowanym w formie elektronicznej po uprzedniej prośbie skierowanej na adres e-mail gapr@gapr.pl w terminie od dnia 23.07.2021 r. godz. 8:00 do dnia 03.08.2021 r. godz. 15:00.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży ww. nieruchomości nastąpi w dniu 04.08.2021 r. Projekt warunkowej umowy sprzedaży organizator przetargu udostępni od 26.07.2021 r. w formie elektronicznej zainteresowanym, którzy uprzednio zwrócą się z prośbą o udostępnienie SIWP.

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w SIWP.

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.