logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż nieruchomości.

pobierz pdf

OGŁOSZENIE

 

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,
44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16, tel. (32) 33 93 110, fax (32) 33 93 117,
ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż  nieruchomości opisanej poniżej.

 

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona w Gliwicach obręb Bojkowskie Pola w rejonie ulicy Toruńskiej obejmująca:

  • całą działkę nr 18/4 o powierzchni 0,2718 ha ujawnioną w księdze wieczystej nr GL1G/00021053/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
  • całą działkę nr 18/5 o powierzchni 0,2342 ha ujawnioną w księdze wieczystej nr GL1G/00127585/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
  • część o powierzchni ok. 0,2073 ha z działki nr 18/6 o powierzchni 0,2442 ha ujawnionej w księdze wieczystej nr GL1G/00127530/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
  • część o powierzchni ok. 0,2203 ha z działki nr 18/7 o powierzchni 0,2819 ha ujawnionej w księdze wieczystej nr GL1G/00127586/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
  • część o powierzchni ok. 0,2419 ha z działki nr 18/8 o powierzchni 0,2805 ha ujawnionej w księdze wieczystej nr GL1G/00127587/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
  • całą działkę nr 18/9 o powierzchni 0,2330 ha ujawnioną w księdze wieczystej nr GL1G/00021053/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
  • całą działkę nr 18/10 o powierzchni 0,0492 ha ujawnioną w księdze wieczystej nr GL1G/00021053/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
  1. obszaru o łącznej powierzchni ok. 1,4577 ha.

Spółce Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przysługuje prawo własności nieruchomości na podstawie określonej w księgach wieczystych. Prawo własności nieruchomości na rzecz spółki Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp.
z o.o. z siedzibą w Gliwicach w księgach wieczystych zostało ujawnione.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi ani żadnymi innymi prawami lub roszczeniami osób trzecich, za wyjątkiem ujawnionych w księgach wieczystych oraz opisanych poniżej.

Służebność wpisana w dziale III księgi wieczystej nr GL1G/00021053/6 nie jest wykonywana po działkach nr 18/4, 18/9 i 18/10.

Roszczenie wpisane w działach III ww. ksiąg wieczystych o zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości objętych tymi księgami wieczystymi na rzecz spółki Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach jest bezprzedmiotowe, ponieważ Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. to poprzednia nazwa spółki Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o.

Część działki nr 18/9 jest przedmiotem umowy najmu terenu zawartej na czas nieokreślony. Ponadto z działki nr 18/4, 18/9 i 18/10 korzysta 5 (pięć) podmiotów w zakresie miejsc na placu targowym.

Nieruchomość przeznaczona jest pod działalność lotniczą.

Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej ceny metra kwadratowego netto nieruchomości.

Cena wywoławcza 1 (jednego) metra kwadratowego ww. nieruchomości wynosi: 250,00 zł netto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych i zero groszy), tj. 307,50 zł brutto (słownie: trzysta siedem złotych i pięćdziesiąt groszy).

Cena wywoławcza netto całej nieruchomości, tj. obszaru o łącznej powierzchni ok. 1,4577 ha wynosi ok. 3.644.250,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści cztery tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych i zero groszy).

Cena wywoławcza brutto całej nieruchomości, tj. obszaru o łącznej powierzchni ok. 1,4577 ha wraz
z 23% podatkiem VAT wynosi 4.482.427,50 zł (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych i pięćdziesiąt groszy).

Ostateczna cena sprzedaży całej nieruchomości zostanie ustalona na podstawie ceny 1 (jednego) metra kwadratowego nieruchomości wylicytowanej w ramach niniejszego przetargu oraz powierzchni nieruchomości wynikającej z prawomocnej decyzji zatwierdzającej podział działek wchodzących w skład nieruchomości.

Minimalne postąpienie podczas licytacji ustnej wynosi 10 zł netto / mkw. od ceny wywoławczej 1 (jednego) metra kwadratowego, którą będzie cena z dopuszczonej oferty z najwyższą ceną. Ilość postąpień – minimum jedno.

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych
i zero groszy), płatnego na rachunek bankowy Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach numer 68 1050 1285 1000 0022 0891 3984 w terminie do dnia 20.07.2022 r. do godz. 15:00.

Przetarg na zbycie ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 21.07.2022 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16, pomieszczenie nr 102.

Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” (dalej SIWP), wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty o treści określonej w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 21.07.2022 r. do godziny 9.30
w siedzibie organizatora przetargu.

Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje
o dostępnej infrastrukturze zawarto w SIWP, którą organizator przetargu udostępnia zainteresowanym w formie elektronicznej po uprzedniej prośbie skierowanej na adres e-mail gapr@gapr.pl w terminie od dnia 11.07.2022 r. godz. 8:00 do dnia 20.07.2022 r. godz. 15:00.

W przypadku uchylenia się przez uczestnika od udziału w licytacji ustnej poprzez przynajmniej jedno postąpienie, wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w SIWP.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w SIWP.

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie przetargu