logo unii

pl / en

BIP

Zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż nieruchomości.

pobierz pdf

OGŁOSZENIE

 

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16, tel. (32) 33 93 110, fax (32) 33 93 117, ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż  nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona w Gliwicach obręb Nowe Gliwice w rejonie ulicy Bojkowskiej obejmująca:

  • działkę nr 537 o powierzchni 0,3849 ha ujawnioną w księdze wieczystej nr GL1G/00149224/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
  • działkę nr 538 o powierzchni 0,3931 ha ujawnioną w księdze wieczystej nr GL1G/00149237/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
  1. obszaru o łącznej powierzchni 0,7780 ha.

Spółce Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przysługuje prawo użytkowania wieczystego działki nr 537 i 538 na podstawie określonej w księgach wieczystych. Prawo użytkowania wieczystego działki nr 537 i 538 na rzecz spółki Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w księgach wieczystych zostało ujawnione.

Działki nr 537 i 538 nie są przedmiotem zobowiązań.

Działki nr 537 i 538 nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi. Służebności wpisane
w dziale III ww. ksiąg wieczystych nie są wykonywane po działkach nr 537 i 538.

Nieruchomość przeznaczona jest pod przygotowanie i realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Preferowane branże to: informatyka i telekomunikacja, biotechnologia, medycyna, materiały specjalne, systemy mikro i elektromechaniczne, projektowanie inżynierskie oraz usługi w dziedzinie zarządzania.

Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej ceny metra kwadratowego netto nieruchomości.

Udział w przetargu mogą wziąć:

  1. przedsiębiorstwa zakwalifikowane do kategorii MŚP zgodnie z definicją wskazaną w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014,
  2. konsorcja przedsiębiorstw, w skład których może wchodzić duży przedsiębiorca i przynajmniej jeden przedsiębiorca zakwalifikowany do kategorii MŚP zgodnie z definicją wskazaną
    w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” (dalej SIWP), wpłacenie wadium w niżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty o treści określonej w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 26.01.2023 r. do godziny 9:30 w siedzibie organizatora przetargu.

Cena wywoławcza 1 (jednego) metra kwadratowego ww. nieruchomości dla przedsiębiorstw zakwalifikowanych do kategorii MŚP zgodnie z definicją wskazaną w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 wynosi: 200,00 zł netto (słownie: dwieście złotych i zero groszy), tj. 246,00 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych i zero groszy).

Cena wywoławcza netto całej nieruchomości składającej się z działek o numerach 537 i 538 dla przedsiębiorstw zakwalifikowanych do kategorii MŚP zgodnie z definicją wskazaną w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 wynosi 1.556.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych i zero groszy).

Cena wywoławcza brutto całej nieruchomości składającej się z działek o numerach 537 i 538 wraz z 23% podatkiem VAT dla przedsiębiorstw zakwalifikowanych do kategorii MŚP zgodnie z definicją wskazaną w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 wynosi 1.913.880,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzynaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych i zero groszy).

Cena wywoławcza 1 (jednego) metra kwadratowego ww. nieruchomości dla konsorcjum przedsiębiorstw, w skład którego wchodzi duży przedsiębiorca i przynajmniej jeden przedsiębiorca zakwalifikowany do kategorii MŚP zgodnie z definicją wskazaną w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 wynosi: 354,00 zł netto (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery złotych i zero groszy), tj. 435,42 zł brutto (słownie: czterysta trzydzieści pięć złotych i czterdzieści dwa groszy).

Cena wywoławcza netto całej nieruchomości składającej się z działek o numerach 537 i 538 dla konsorcjum przedsiębiorstw, w skład którego wchodzi duży przedsiębiorca i przynajmniej jeden przedsiębiorca zakwalifikowany do kategorii MŚP zgodnie z definicją wskazaną w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 wynosi 2.754.120,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysięcy sto dwadzieścia złotych i zero groszy).

Cena wywoławcza brutto całej nieruchomości składającej się z działek o numerach 537 i 538 wraz z 23% podatkiem VAT dla konsorcjum przedsiębiorstw, w skład którego wchodzi duży przedsiębiorca i przynajmniej jeden przedsiębiorca zakwalifikowany do kategorii MŚP zgodnie z definicją wskazaną w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 wynosi 3.387.567,60 zł (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt groszy).

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy), płatnego na rachunek bankowy Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach numer 68 1050 1285 1000 0022 0891 3984 w terminie do dnia 25.01.2023 r. do godz. 15:00.

Przetarg na zbycie ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 26.01.2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16, pomieszczenie nr 102.

Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w SIWP, którą organizator przetargu udostępnia zainteresowanym w formie elektronicznej po uprzedniej prośbie skierowanej na adres e-mail gapr@gapr.pl w terminie od dnia 19.01.2023 r. godz. 8:00 do dnia 25.01.2023 r. godz. 15:00.

W przypadku uchylenia się przez uczestnika od udziału w licytacji ustnej poprzez przynajmniej jedno postąpienie, wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w SIWP.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w SIWP.

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.