logo unii

pl / en

BIP

Zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż nieruchomości

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16, tel. (32) 33 93 110, fax (32) 33 93 117,  ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż  nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona w Żorach obręb 0010 Żory przy ulicy Bocznej obejmująca działkę nr 3437/41 o powierzchni 0,2463 ha ujawnioną w księdze wieczystej nr GL1X/00021211/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żorach V Wydział Ksiąg Wieczystych, sprzedawanej łącznie z udziałem wynoszącym 2463/67757 części w nieruchomości położonej w Żorach obręb 0010 Żory przy ulicy Bocznej, stanowiącej drogę, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 3251/41 i 3253/48 o łącznej powierzchni 1,3099 ha, dla której Sąd Rejonowy w Żorach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1X/00020307/8, oraz udziałem wynoszącym 2463/5581 części w nieruchomości położonej
w Żorach obręb 0010 Żory przy ul. Bocznej, stanowiącej drogę, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3439/41 o powierzchni 0,0325 ha, dla której Sąd Rejonowy w Żorach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1X/00027392/9 – zapewniających dojazd do działki nr 3437/41.

Właścicielem działki nr 3437/41 oraz ww. udziałów w działkach nr 3251/41, 3253/48 i 3439/41 jest spółka Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Prawo własności na rzecz spółki Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą
w Gliwicach w księgach wieczystych zostało ujawnione, przy czym w księgach wieczystych widnieje poprzednia nazwa spółki – Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi ani żadnymi innymi prawami lub roszczeniami osób trzecich, za wyjątkiem ujawnionych w księgach wieczystych.

Hipoteki wpisane w dziale IV księgi wieczystej nr GL1X/00020307/8 oraz hipoteka wpisana w dziale IV księgi wieczystej nr GL1X/00027392/9 nie dotyczą udziałów w prawie własności przysługującemu spółce Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.

Nieruchomość przeznaczona jest pod realizację obiektów i urządzeń działalności produkcyjnej, składów i magazynów.

Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej ceny metra kwadratowego netto nieruchomości.

Cena wywoławcza 1 (jednego) metra kwadratowego działki nr 3437/41 wraz z udziałami w działkach drogowych wynosi: 145,00 zł netto (słownie: sto czterdzieści pięć złotych i zero groszy), tj. 178,35 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt osiem złotych i trzydzieści pięć groszy).

Cena wywoławcza netto działki nr 3437/41 wraz z udziałami w działkach drogowych wynosi 357.135,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści pięć złotych i zero groszy).

Cena wywoławcza brutto działki nr 3437/41 wraz z udziałami w działkach drogowych wraz z 23% podatkiem VAT wynosi 439.276,05 zł (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych i pięć groszy).

Minimalne postąpienie podczas licytacji ustnej wynosi 5 zł/mkw. netto od ceny wywoławczej 1 (jednego) metra kwadratowego, którą będzie cena z dopuszczonej oferty z najwyższą ceną. Ilość postąpień – minimum jedno.

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i zero groszy), płatnego na rachunek bankowy Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach numer 68 1050 1285 1000 0022 0891 3984 w terminie do dnia 08.03.2023 r. do godz. 15:00.

Przetarg na zbycie ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 09.03.2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16, pomieszczenie nr 102.

Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” (dalej SIWP), wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty o treści określonej w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 09.03.2023 r. do godziny 9:30
w siedzibie organizatora przetargu.

Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje
o dostępnej infrastrukturze zawarto w SIWP, którą organizator przetargu udostępnia zainteresowanym w formie elektronicznej po uprzedniej prośbie skierowanej na adres e-mail gapr@gapr.pl w terminie od dnia 02.03.2023 r. godz. 8:00 do dnia 08.03.2023 r. godz. 15:00.

W przypadku uchylenia się przez uczestnika od udziału w licytacji ustnej poprzez przynajmniej jedno postąpienie, wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w SIWP.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w SIWP.

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie