logo unii

pl / en

BIP

Zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż nieruchomości C1-C2-C3 (dz. 512, 513, 514)

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,
44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16, tel. (32) 33 93 110, fax (32) 33 93 117,
ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż  nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona w Gliwicach obręb Nowe Gliwice w rejonie ulicy Bojkowskiej obejmująca:

  1. działkę nr 512 o powierzchni 0,2688 ha ujawnioną w księdze wieczystej nr GL1G/00149222/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
  2. działkę nr 513 o powierzchni 0,3904 ha ujawnioną w księdze wieczystej nr GL1G/00149242/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
  3. działkę nr 514 o powierzchni 0,3046 ha ujawnioną w księdze wieczystej nr GL1G/00149220/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
    tj. obszaru o łącznej powierzchni 0,9638 ha.

Spółce Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przysługuje prawo użytkowania wieczystego działki nr 512, 513 i 514 na podstawie określonej
w księgach wieczystych. Prawo użytkowania wieczystego działki nr 512, 513 i 514 na rzecz spółki Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w księgach wieczystych zostało ujawnione.

Działki nr 512, 513 i 514 nie są przedmiotem zobowiązań.

Działki nr 512, 513 i 514 nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi. Służebności wpisane w działach III ww. ksiąg wieczystych nie są wykonywane po działkach nr 512, 513 i 514.

Nieruchomość przeznaczona jest pod przygotowanie i realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Preferowane branże to: informatyka i telekomunikacja, biotechnologia, medycyna, materiały specjalne, systemy mikro i elektromechaniczne, projektowanie inżynierskie oraz usługi w dziedzinie zarządzania.

Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej ceny metra kwadratowego netto nieruchomości.

Cena wywoławcza 1 (jednego) metra kwadratowego ww. nieruchomości wynosi: 200,00 zł netto (słownie: dwieście złotych i zero groszy), tj. 246,00 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych i zero groszy).

Cena wywoławcza netto całej nieruchomości składającej się z działek o numerach 512, 513 i 514 wynosi 1.927.600,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset złotych i zero groszy).

Cena wywoławcza brutto całej nieruchomości składającej się z działek o numerach 512, 513 i 514 wraz z 23% podatkiem VAT wynosi 2.370.948,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych i zero groszy).

Minimalne postąpienie podczas licytacji ustnej wynosi 10 zł netto / mkw. od ceny wywoławczej 1 (jednego) metra kwadratowego, którą będzie cena z dopuszczonej oferty z najwyższą ceną. Ilość postąpień – minimum jedno.

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych
i zero groszy), płatnego na rachunek bankowy Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach numer 68 1050 1285 1000 0022 0891 3984 w terminie do dnia 29.09.2022 r. do godz. 15:00.

Przetarg na zbycie ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 30.09.2022 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16, pomieszczenie nr 102.

Udział w przetargu mogą wziąć przedsiębiorstwa zakwalifikowane do kategorii MŚP zgodnie
z definicją wskazaną w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” (dalej SIWP), wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty o treści określonej w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30.09.2022 r. do godziny 9.30 w siedzibie organizatora przetargu.

Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje
o dostępnej infrastrukturze zawarto w SIWP, którą organizator przetargu udostępnia zainteresowanym w formie elektronicznej po uprzedniej prośbie skierowanej na adres e-mail gapr@gapr.pl w terminie od dnia 15.09.2022 r. godz. 8:00 do dnia 29.09.2022 r. godz. 15:00.

W przypadku uchylenia się przez uczestnika od udziału w licytacji ustnej poprzez przynajmniej jedno postąpienie, wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w SIWP.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w SIWP.

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.