logo unii

pl / en

BIP

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO MAJĄCEGO NA CELU SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NR 514

pobierz pdf

OGŁOSZENIE

 

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16, tel. (32) 33 93 110, ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż  nieruchomości opisanej poniżej.

 

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona w Gliwicach obręb Nowe Gliwice w rejonie ulicy Bojkowskiej obejmująca działkę nr 514 o powierzchni 0,3046 ha ujawnioną
w księdze wieczystej nr GL1G/00149220/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Spółce Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przysługuje prawo użytkowania wieczystego działki nr 514 na podstawie określonej w księdze wieczystej. Prawo użytkowania wieczystego działki nr 514 na rzecz spółki Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w księdze wieczystej zostało ujawnione.

 

Działka nr 514 nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Działka nr 514 nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Służebności wpisane
w dziale III ww. księgi wieczystej nie są wykonywane po działce nr 514.

 

Nieruchomość przeznaczona jest pod przygotowanie i realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Preferowane branże to: informatyka i telekomunikacja, biotechnologia, medycyna, materiały specjalne, systemy mikro i elektromechaniczne, projektowanie inżynierskie oraz usługi w dziedzinie zarządzania.

 

Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej ceny metra kwadratowego netto nieruchomości.

 

Cena wywoławcza 1 (jednego) metra kwadratowego ww. nieruchomości wynosi: 200,00 zł netto (słownie: dwieście złotych i zero groszy), tj. 246,00 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych i zero groszy).

 

Cena wywoławcza netto całej nieruchomości składającej się z działki o numerze 514 wynosi 609.200,00 zł (słownie: sześćset dziewięć tysięcy dwieście złotych i zero groszy).

 

Cena wywoławcza brutto całej nieruchomości składającej się z działki o numerze 514 wraz z 23% podatkiem VAT wynosi 749.316,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta szesnaście złotych i zero groszy).

 

Minimalne postąpienie podczas licytacji ustnej wynosi 10 zł netto / mkw. od ceny wywoławczej 1 (jednego) metra kwadratowego, którą będzie cena z dopuszczonej oferty z najwyższą ceną. Ilość postąpień – minimum jedno.

 

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych i zero groszy), płatnego na rachunek bankowy Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach numer 68 1050 1285 1000 0022 0891 3984 w terminie do dnia 20.12.2023 r. do godz. 15:00.

 

Przetarg na zbycie ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 21.12.2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16, pomieszczenie nr 102.

 

Udział w przetargu mogą wziąć przedsiębiorstwa zakwalifikowane do kategorii MŚP zgodnie
z definicją wskazaną w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” (dalej SIWP), wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty o treści określonej w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 21.12.2023 r. do godziny 9:30
w siedzibie organizatora przetargu.

 

Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje
o dostępnej infrastrukturze zawarto w SIWP, którą organizator przetargu udostępnia zainteresowanym w formie elektronicznej po uprzedniej prośbie skierowanej na adres e-mail gapr@gapr.pl w terminie od dnia 14.12.2023 r. godz. 8:00 do dnia 20.12.2023 r. godz. 15:00.

 

W przypadku uchylenia się przez uczestnika od udziału w licytacji ustnej poprzez przynajmniej jedno postąpienie, wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w SIWP.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

 

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w SIWP.

 

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.