logo unii

pl / en

BIP

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia

pobierz pdf

 

W związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów poprzemysłowych w ramach rewitalizacji dawnych warsztatów lotniczych na cele Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej wraz z zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury technicznej w Gliwicach Lotnisko” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w imieniu Aeroklubu Gliwickiego zaprasza do składania ofert na realizację dostawy wyposażenia.

  1. GCEL Załącznik nr 1 Formularz oferty 2021.01.21 – PDF
  2. GCEL Załącznik nr 1 Formularz oferty 2021.01.21 – DOC
  3. GCEL ZAPYTANIE OFERTOWE zakup wyposażenia 2021.01.21
  4. GCEL Załącznik nr 2 Wzór Umowy 2021.01.21