logo unii

pl / en

BIP

Zapytanie ofertowe na ocenę biznesplanów uczestników projektu

pobierz pdf

W związku z realizacją projektu pn. „Moja firma – moja niezależność III”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na ocenę biznesplanów uczestników projektu.

MFIII_zapytanie ofertowe na Oficerów niezależnych

Załacznik nr 1_Formularz ofertowy
Załacznik nr 2_Wykaz wykształcenia i doświadczenia zawodowego
Załacznik nr 3_Klauzula informacyjna