logo unii

pl / en

BIP

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie grupowe od następstw nieszczęśliwych wypadków

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na ubezpieczenie grupowe od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkoleń i staży dla uczestników projektu „Wyższe kwalifikacje- to się opłaca!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7 Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania  bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia,.

 Oferty należy składać na  formularzu  stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

Zapytanie nr GAPR_WKTSO_425_21_W_p

Załącznik nr 1 – Formularz oferty_28.04.2021 r.