logo unii

pl / en

BIP

Zapytanie ofertowe na usługę wyklejenia drzwi wewnętrznych

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zwraca się  z prośbą o dokonanie wyceny  na wykonanie projektu graficznego oraz oklejanie drzwi wewnętrznych szklanych.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Materiał – folia mrożona, nieprzezroczysta, z wyciętym wzorem.
 2. Wyklejenie logotypu spółki w pełnym kolorze.
 3. Wymiary całkowite drzwi do oklejenia: szerokość 194 cm x wysokość 248 cm (+/- 1 cm) – zdjęcie drzwi oraz szczegółowe wymiary drzwi określone w załączniku nr 2.
 4. Przygotowanie do montażu.
 5. Aplikację folii.
 6. Dojazd- Gliwice ul. Wincentego Pola 16.

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
 1. Oferent przedstawi wraz z ofertą propozycje graficzne oklejania drzwi.
 1. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

 

KRYTERIUM OCENY OFERT:

 1. Oferty oceniane będą pod względem całkowitej wartości brutto oferty (waga 100 %).
 2. Największą ilość punktów, równą procentowemu udziałowi wynoszącemu 100 uzyska oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie mniej punktów.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferty prosimy przesyłać do dnia 11.01.2019r. do godz. 11:00 na adres mailowy: bbaron@gapr.pl  lub faksem pod nr: 32 339 31 17.
 2. Oferta powinna być przesłana na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Załącznikiem do oferty będzie propozycja graficzna oklejenia drzwi.

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Miejsce realizacji: Gliwice, ul. Wincentego Pola 16.
 2. Termin realizacji: do dnia 28.01.2019r.

DODATKOWE INFORMACJE

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia zamówienia na niepełny zakres przedmiotu objętego niniejszym zapytaniem.
 2. Oferty, które nie spełnią warunków specyfikacji zapytania ofertowego, nie zostaną uwzględnione przy wyborze najkorzystniejszej cenowo oferty.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.
 4. W zakresie realizacji w/w usługi nie obowiązują przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560).

Informacji na temat zapytania udziela:

Barbara Baron- tel. 32 339 31 52, kom.: +48 696 076 495, e-mail: bbaron@gapr.pl

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1-formularz ofertowy_pdf

Załącznik nr 1-formularz ofertowy_docx

Załącznik nr 2-zdjęcie i wymiary drzwi