logo unii

pl / en

BIP

Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostarczenie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej

pobierz pdf
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie, dostarczenie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej w ramach projektu pn. „Nowe Gliwice etap III – poprzemysłowe tereny inwestycyjne na obszarze byłej koksowni”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT.
Szczegóły w załącznikach: