logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Co nowego w projekcie – rozmowa z Arturem Ochojskim

pobierz pdf


REGIONALNE PARTNERSTWO NA RZECZ INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI

Agencja od ponad 15 lat intensywnie działa w regionie na rzecz rozwoju nauki, biznesu i samorządu. W jaki sposób projekt SMART_watch wpisuje się w prowadzoną przez spółkę działalność?

„Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój, bo liczą się pomysły” taka jest wizja, która stanowi fundament działań GAPRu. W naszym zespole tę wizję realizujemy akcentując przede wszystkim kontakt z biznesem, a przykładem

SMART_watch to dla nas coś więcej niż projekt. Wspólnie działanie 12 podmiotów z 7 państw (Niemcy, Węgry, Włochy, Słowenia, Austria, Czechy, Polska) nobilituje. Stronę polską reprezentuje GAPR – lider projektu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – partner projektu. Chcemy rozwijać sieć regionalnych obserwatoriów, czyli zorientowanych na specyficzne usługi podmiotów wspierających biznes. Podmiotami tymi mogą być: klastry, agencje rozwoju, izby gospodarcze, parki technologiczne, centra transferu technologii i inne szeroko rozumiane podmioty otoczenia biznesu. Lista jest otwarta… Chcemy pokazać, że konieczne jest by wspierając biznes stale poszerzać swoją ofertę, udoskonalać usługi dla firm, ale także, by przedsiębiorstwa dzięki narzędziom, które są w projekcie i będą nadal rozwijane po jego zakończeniu mogły otrzymać konkretne wsparcie nie tylko na poziomie regionalnym/krajowym, ale i europejskim.

Na czym polega specyfika usług tych podmiotów? Czy obserwatoria działają dla konkretnych branż/specjalizacji?

Tak. Regionalne obserwatoria specjalistyczne działają w obrębie konkretnych branż/sektorów. Obserwatoriami są te podmioty,  które monitorują rynki i trendy biznesowe gromadzą i analizują dane, szukają dobrych praktyk z innych regionów kraju i Europy, a przede wszystkim oferują tę wiedzę nieodpłatnie. Nazwa „regionalne obserwatorium” jest nazwą umowną, bo – jak już wspomniałem – funkcje obserwatoriów pełnią podmioty już istniejące, np.: agencje rozwoju regionalnego, instytuty badawcze… Akcentujemy ich aktywność w obszarze m.in. niezbędnych dla biznesu aktualnych analiz, czy udostępniania otwartych danych. Takie obserwatoria działają z powodzeniem w regionach europejskich, m.in. u nas w województwie śląskim. Trzeba pamiętać, że każdy region ma swoją specyfikę gospodarczą i swoje inteligentne specjalizacje wokół których próbuje się koncentrować działalność pro-biznesową  Inteligentne specjalizacje województwa lubelskiego to biogospodarka, medycyna i zdrowie, energetyka niskoemisyjna, informatyka i automatyka. W województwie śląskim były to: medycyna, energetyka i ICT. Natomiast uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z 19 marca br., dotychczasową listę inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego rozszerzono o zieloną  gospodarkę i przemysły wschodzące.

SMART_watch, jako projekt wkracza w kolejną fazę. Co udało się zrobić do tej pory? Może Pan Doktor powiedzieć co w najbliższych miesiącach zaoferujecie firmom?

SMART_watch realizowany jest od czerwca 2017 roku. Przede wszystkim zakończyło się rozpoznanie potencjału gospodarczego regionów i ocena znaczenia środowiska instytucjonalnego wsparcia biznesu w poszczególnych regionach, które są zaangażowane w projekt. Sprawdziliśmy, jakie aktywności pro-biznesowe historycznie sprawdziły się w regionach. Przyjrzeliśmy się podmiotom które wydają się być lub w sposób naturalny są „obserwatoriami”. Tym samym możemy już dzisiaj oceniać czy i na ile dostępne wsparcie instytucjonalne sprzyja biznesowi. To pierwszy krok w stronę uczenia się i doskonalenia tego wsparcia. Oczywiście, chcemy korzystać z dobrych wzorów różnych obserwatoriów. Z punktu widzenia regionu, najważniejsze jest by dać możliwość poznania oferty obserwatoriów przez biznes. Moim zdaniem, tu jest największy deficyt wiedzy i wyzwanie. Dla obserwatoriów zaś chcemy uruchomić proces poznania swojego potencjału i zderzenia go z oczekiwaniami biznesu. W każdym z regionów wybrano konsultantów, których w kolejnych miesiącach będą spotykać się z obserwatoriami. Ich zadaniem będzie pomoc w kształtowaniu refleksji jakim potencjałem dysponują te obserwatoria. Potwierdzą zakres i atrakcyjność oferty oraz dadzą możliwość rozwijania sieci obserwatoriów regionalnych.  SMART_watch stawia tym samym na stworzenie i udostępnienie „mapy” wiedzy o ofercie usług, mapy odpowiadającej potrzebom przedsiębiorców, którzy są zainteresowani konkretami.

W województwie śląskim audyt rozpoczęliśmy w działającym Obserwatorium Medycznym, które jest częścią powołanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Zadaniem sieci jest stworzenie przestrzeni komunikacji i współpracy, a także wymiany danych pomiędzy środowiskami przedsiębiorstw i środowiskiem naukowo-badawczym, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

Obecnie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wraz Partnerami realizuje projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” w naszym regionie działają obserwatoria:

  • Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Technologie dla Ochrony Środowiska -Główny Instytut Górnictwa,
  • Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne – Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o.,
  • Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Technologie dla Medycyny – Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o., Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu, Politechnika Śląska – Wydział Inżynierii Biomedycznej,
  • Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Technologie dla Energetyki – Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,
  • Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Nanotechnologie i Nanomateriały – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii – NANONET, Instytut Metali Nieżelaznych, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN,
  • Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Produkcji i Przetwarzania Materiałów – Politechnika Śląska, Instytut Metali Nieżelazny

To właśnie te podmioty chcemy zaangażować w działania projektu Smart_watch, oczywiście lista jest otwarta,  natomiast naszym zadaniem w tej fazie projektu jest przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych, aby  pokazywać dobre praktyki, doskonalić swoją ofertę, a także umożliwić korzystanie z niej przedsiębiorstwom. Stawiamy na sieciowanie i na wzmocnienie wiedzy środowisk decyzyjnych, odpowiedzialnych za tworzenie narzędzi wspierających przedsiębiorczość.

 

Ja już powiedziałem, bardzo ważnym Partnerem w projekcie są przedsiębiorcy. To ich chcemy pytać o opinię na temat oferty Obserwatoriów. Dzięki temu dokonamy analizy zapotrzebowania na konkretne usługi świadczone przez Obserwatoria, poszukamy obszarów, a raczej typów usług, które w opinii przedsiębiorców powinny zostać rozwinięte lub wprowadzone w podmiotach działających jako obserwatoria. Dla mnie osobiście wartością jest nie tyle identyfikacja popytu na usługi w jednym regionie, ale ocena oczekiwań i potencjał do nawiązywania współpracy biznes – Obserwatoria w wymiarze międzynarodowym.

www.strefabiznesu.pl