logo unii

pl / en

BIP

ODERSKÉ FÓRUM- FORUM ODRZAŃSKIE przedstawi projekt ODRA OK

pobierz pdf

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Okręgu Morawsko-Śląskiego przy współpracy z polskim partnerem GAPP (Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości)  dnia 29 maja 2018 r. w Boguminie organizuje w ramach projektu ODRA OK platformę dyskusyjną ODERSKÉ FÓRUM – FORUM ODRZAŃSKIE, która poświęcona będzie przedłużeniu Odrzańskiej Drogi Wodnej z Polski na terytorium Okręgu Morawsko-Śląskiego.

Forum dyskusyjne rozpocznie się o godzinie dziesiątej w hotelu „Pod zeleným dubem” w Boguminie. Dyskusje prowadzone będą na temat działań na rzecz przywrócenia transportu na Odrzańskiej Drodze Wodnej w Polsce, Ministerstwo Transportu Republiki Czeskiej przestawi proces przygotowania studium wykonalności korytarza wodnego Dunaj-Odra-Łaba, zespół ekspertów ze strony polskiej oraz czeskiej zaprezentuje wyniki projektu  ODRA OK, który  współfinansowany jest z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia w ramach programu  INTERREG V-A Republika-Czeska-Polska. „W ramach projektu przeprowadziliśmy analizę wykorzystania żeglownej Odry z polskiego miasta Kędzierzyn-Koźle przez Ostrawę aż do Mošnova, w celu poprawy dostępności i atrakcyjności regionu transgranicznego i rozwoju otoczenia biznesowego“ – powiedział kierownik projektu, Stowarzyszenia Pavel Santarius.  Z analizy przykładowo wynika, że żeglowność Odry wzmocni ruch turystyczny i rekreacyjny, rozwój małych i średnich firm,  mogłaby także naprz. zapewnić ponad 600 nowych miejsc pracy po obu stronach granicy, zwłaszcza w sektorze usług noclegowych, w gastronomii i sektorze transportowym. Dochody z turystyki mogłyby stanowić nawet 16 milionów EUR rocznie. Analiza przewiduje również wybudowanie nowej trasy rowerowej wzdłuż rzeki Odry, zaplanowane są również nowe porty rzeczne i terminale przeładunkowe, po czeskiej stronie na przykład w Ostrawie i przy lotnisku w Mošnovie. Żeglowna Odra według analizy będzie również pełniła ważną funkcję jeśli chodzi o gospodarkę wodną, funkcję energetyczną bądź transportową.

O znaczeniu gospodarczym żeglowności Odry dyskutuje się już od kilkudziesięciu lat. Czeska i polska strona na szczeblu rządowym i regionalnym zainteresowana jest żeglownością rzeki Odry z Kędzierzyna-Koźla przez Ostrawę aż do Mošnova. Rejony po obu stronach granicy są zgodne co do tego, iż budowa wspomnianego odcinka drogi wodnej przyniosłaby im ożywienie gospodarcze.

Rząd RP w czerwcu 2016 r. przyjął „Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030”. Zarząd Portów Morskich Szczecin-Świnoujście przygotował model modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej (dalej ODW) do klasy międzynarodowej. „Został on skonsultowany z samorządami nadodrzańskimi od Szczecina do Kędzierzyna-Koźla. W marcu tego roku Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zleciło „Analizy sektora transportu wodnego śródlądowego w zakresie wynikającym z modernizacji ODW oraz Drogi Wodnej Dolnej Wisły”. Do końca roku spodziewamy się zakończenia prac. Dopiero „Analiza” przyniesie odpowiedź, jak transport wodny śródlądowy wpłynie na inne sektory gospodarki i transportu i jak rozwiną się regiony w związku z lokalizacją nowych terminali przeładunkowych i centrów logistycznych oparty na modelu transportu multimodalnego,“ – powiedziała Gabriela Tomik, pełnomocnik ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej RP.

Według Pavla Bartoša, prezydenta Stowarzyszenia, żeglowność Odry do Ostrawy-Mošnova stwarza ogromne możliwości dla regionu. „Cieszę się, że sytuacja po czeskiej stronie zmieniła się zasadniczo, że  wybudowanie odcinka Kędzierzyn-Koźle – Ostrawa-Mošnov, który przyniesie ogromne korzyści dla Okręgu Morawsko-Śląskiego i Republiki Czeskiej oraz może mieć kluczowe znaczenie dla konkurencyjności, ma takie poparcie,“ podkreślił prezydent Stowarzyszenia, Pavel Bartoš. Tego samego zdania jest również Jiří Aster, prezydent czesko-niemiecko-polskiej Unii Izb Łaba/Odra (KEO).  „Z zadowoleniem przyjmujemy obecne starania Rządu RP na rzecz wielkiej rozbudowy polskich dróg wodnych, a obecnie opracowywana analiza przywrócenia żeglowności Odry, jako rzeki spławnej, w przypadku pozytywnego wyniku w pełni uzasadnia planowanie i przyszłą budowę połączenia rejonu ostrawskiego z tym przyszłym nowoczesnym szlakiem komunikacyjnym w koordynacji z Rządem RP” – powiedział prezydent KEO Jiří Aster, który przyjedzie do Bogumina.

O ogromnym znaczeniu żeglowności Odry aż do terytorium Okręgu Morawsko-Śląskiego przekonani są również przedstawiciele gmin i miast przygranicznych w Polsce. „Transgraniczny szlak komunikacyjny ODW – komplementarny do istniejących połączeń drogowych i kolejowych – stanowić będzie oś transportową północ-południe dla zachodniej Polski, równocześnie rozszerzając znacznie dostęp firm województwa morawsko-śląskiego do gospodarki polskiej. Dla gmin nadodrzańskich ich strategiczne położenie wzdłuż tej osi stwarza potencjał rozwojowy dotąd nieosiągalny, a dziś niedoceniany.” – stwierdził burmistrz miasta Kuźnia Raciborska, Paweł Macha.

„Realizacja ODW na odcinku przygranicznym rzeki stwarza także możliwość uporządkowania gospodarki wodnej w szerokim aspekcie problemów – od suszy do powodzi. Racjonalne gospodarowanie wodą jest odpowiedzią na zmiany klimatyczne, które właśnie obserwujemy. Liczymy na to, że wspólne działania Czech i Polski w dorzeczu jednej rzeki pozwolą na skoordynowanie przedsięwzięć mających na celu nie tylko poprawę jakości wody, ale także kontrolowanie jej ilości – racjonalne wykorzystanie zbiorników wodnych po obu stronach granicy da efekt nie tylko przeciwpowodziowy, ale także alimentacyjny – dziś bowiem Odra zaczyna przypominać rzeki okresowe o bardzo dużych wahaniach przepływu. Ma to kolosalne znaczenie nie tylko gospodarcze, w tym rolnicze, ale stanowi kluczowy element zachowania bioróżnorodności specyficznego, wspólnego dla naszych państw ekosystemu Odry,” – dodał burmistrz Paweł Macha.

Patronat nad Forum objęli odpowiedni ministrowie Republiki Czeskiej i Polski.

                                                          

 

Źródło:

Karin Pelikánová, przedstawiciel medialny Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Okręgu Morawsko-Śląskiego
gsm: +420 606 127 049,
e-mail: karinpelikanova@seznam.cz