logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Ogłoszenie o naborze do projektu

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.(Beneficjent) ogłasza nabór uczestników do projektu „Moja firma – moja niezależność”, który będzie prowadzony w terminie od 20 lutego 2017 r. do 3 marca 2017 r.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie wszystkie warunki:

osoby po 30 roku życia,
zamieszkujące na terenie woj. śląskiego,
bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
nie prowadzące działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu,
należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
– osoby powyżej 50 roku życia;
– kobiety;
– osoby niepełnosprawne;
– osoby długotrwale bezrobotne;
– osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Do Projektu zostanie zakwalifikowanych 38 osób: min.20 kobiet i maks. 18 mężczyzn.

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami jest dostępny w Biurze Projektu i siedzibie Beneficjenta w Gliwicach oraz na stronie internetowej www.gapr.pl .

Szczegóły dotyczące procedury rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji.

 

Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji. Informujemy, iż nie później niż do momentu zakończenia rekrutacji do projektu, Beneficjent upubliczni na swojej stronie internetowej „Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości”, zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Osoby ubiegające się o udział w projekcie powinny złożyć Formularz rekrutacyjny zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji w terminie od 20 lutego 2017 r. do 3 marca 2017 r. w wybrany sposób:

1. w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydat/ka do projektu „Moja firma- moja niezależność”:

osobiście [1] (lub przez pełnomocnika ustanowionego zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego):
w Biurze Projektu w Gliwicach (adres: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice, Budynek nr 4, pokój 101) w dni robocze,w godz. 8:00 – 15:00

lub za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej [2] ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub kurierem [3] na adres Biura Projektu:
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice, Budynek nr 4, pokój 101

2. lub w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres dotacje@gapr.pl [4].

Ogłoszenie o naborze w wersji Word lub Pdf

 

Dokumenty rekrutacyjne w wersji Word:

Regulamin rekrutacji z dnia 09.02.2017

Załącznik 1 formularz rekrutacyjny (jedyny dokument składany w ramach rekrutacji)

Załącznik 2 Karta oceny formalnej

Załącznik 3 Karta oceny merytorycznej

Załącznik 4 Karta oceny rozmowy

Załącznik 5 Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych

Załącznik 6 Szczegółowy opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wspracia (brak możliwości złożenia firmy w tych sektorach)

Komplet dokumentacji w wersji Word

 

Dokumenty rekrutacyjne w wersji pdf:

Regulamin rekrutacji z dnia 09.02.2017

Załącznik 1 formularz rekrutacyjny (jedyny dokument składany w ramach rekrutacji)

Załącznik 2 karta oceny formalnej

Załącznik 3 karta oceny merytorycznej

Załącznik 4 karta oceny rozmowy

Załącznik 5 formularz diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych

załącznik 6 Szczegółowy opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się otrzymania wspracia (brak możliwości złożenia firmy w tych sektorach)

Komplet dokumentacji w wersji pdf

[1] Datą złożenia Formularza jest data odbioru osobistego/przez pełnomocnika, potwierdzona podpisem pracownika Beneficjenta

[2] Datą złożenia Formularza jest data nadania, tj. data stempla pocztowego

[3] Datą złożenia Formularza jest data otrzymania/wpływu

[4] Datą złożenia Formularza jest data wpływu na adres e-mail Biura Projektu

 

Nabór na stanowisko doradcy zawodowego w projekcie „Moja firma- moja niezależność”
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko doradca zawodowy w ramach projektu „Moja firma- moja niezależność”.

I. Zakres obowiązków, m.in.

zapoznanie się z formularzami rekrutacyjnymi Kandydatów/ Kandydatek;
przeprowadzenie indywidualnych rozmów Kandydatami/ Kandydatkami, których celem będzie weryfikacja predyspozycji Kandydata/ Kandydatki do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z Kartą oceny rozmowy (załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji projektu);
przygotowanie standardu przebiegu rozmów kwalifikacyjnych kandydatami, w tym zwłaszcza szczegółowe kryteria oceny oraz przygotowanie formularza Indywidualnego Planu działania;
ustalenie z Kandydatami/Kandydatkami odpowiedniego poziomu zaawansowania wsparcia szkoleniowo-doradczego (zgodnie z Formularzem diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych – załącznikiem nr 5 Regulaminu rekrutacji projektu)
przygotowanie podczas rozmowy szczegółowego uzasadnienia przyznanej punktacji i wpisanie go do karty oceny;
przeprowadzenie indywidualnych rozmów z Uczestnikami/ Uczestniczkami Projektu, których celem będzie sporządzenie Indywidualnego Planu, w którym zostaną określone potrzeby UP w kontekście bezzwrotnego wsparcia, w tym m.in. szkolenia i doradztwo oraz planowane działania po założeniu działalności;
przygotowanie raportu z przeprowadzonych działań.
II. Wymagania

wykształcenie wyższe,
wykształcenie kierunkowe w dziedzinie doradztwa zawodowego (studia podyplomowe, licencja itp.),
minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze aktywizacji osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, tj.: indywidualne poradnictwo zawodowe (np. udzielanie indywidualnych porad zawodowych na kolejnych etapach dokonywania wyboru: typu szkoły, kierunku kształcenia zatrudnienia, przekwalifikowywania się, ponownego zatrudnienia w przypadku utraty pracy, zakładania działalności gospodarczej, pozyskiwania środków na założenie działalności; tworzenie z klientem Indywidualnego Planu Działania); prowadzenie grupowego doradztwa zawodowego dla grup szkoleniowych,
korzystanie w pełni z praw publicznych,
pełna zdolność do czynności prawnych,
niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe.
Dodatkowo mile widziane:

doświadczenie w rekrutacji Kandydatów do projektów unijnych związanych z otrzymywaniem dotacji na założenie działalności gospodarczej,
praca przy projektach unijnych zakładających aktywizację zawodową osób bezrobotnych poprzez szkolenia, staże lub dotację na założenie działalności gospodarczej.
II. Szczegóły zatrudnienia:

umowa o pracę, pełny etat, na 2 miesiące (planowo: od poł. kwietnia do poł. czerwca),
stanowisko: doradca zawodowy w Dziale Doradztwa, Szkoleń i Marketingu,
wynagrodzenie do negocjacji.
IV. Wymagane dokumenty

list motywacyjny,
CV,
mile widziane referencje od pracodawców.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jedn.: Dz. U.2016 r. poz. 922).

V. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne prosimy składać w sekretariacie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. do dnia 20 lutego 2017 do godz. 12:00 lub przesłać mailem na adres: abregula@gapr.pl z dopiskiem: nabór na stanowisko doradcy zawodowego.

Adres przesyłania dokumentów aplikacyjnych:

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

ul. Wincentego Pola 16

44-100 Gliwice

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie o naborze