logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Ogłoszenie o naborze do projektu „Moja firma – moja niezależność II”

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o. ogłasza nabór uczestników do projektu „Moja firma – moja niezależność II”

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie wszystkie warunki:

po 30 roku życia,
bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
zamieszkujące na terenie Subregionu Centralnego województwa śląskiego,
należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
– osoby powyżej 50 roku życia,

– kobiety,

– osoby niepełnosprawne,

– osoby długotrwale bezrobotne,

– osoby o niskich kwalifikacjach,

zamierzające założyć własną działalność gospodarczą, ale nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Do Projektu zostanie zakwalifikowanych 36 osób: min. 20 kobiet i max. 16 mężczyzn.

 

Subregion Centralny województwa śląskiego obejmuje następujące powiaty: m. Bytom, m. Chorzów, m. Dąbrowa Górnicza, m. Gliwice, m. Jaworzno, m. Katowice, m. Mysłowice, m. Piekary Śląskie, m. Ruda Śląska, m. Siemianowice Śląskie, m. Sosnowiec, m. Świętochłowice, m. Tychy, m. Zabrze, będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański.

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami jest dostępny w Biurze Projektu, w siedzibie Beneficjenta w Gliwicach, w Punkcie Informacyjnym w Jaworznie oraz na stronie internetowej: www.gapr.pl

Szczegóły dotyczące procedury rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji.

Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji. Informujemy, iż nie później niż do momentu zakończenia rekrutacji do projektu, Beneficjent upubliczni na swojej stronie internetowej „Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości”, zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Projekt jest realizowany przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. (Beneficjent).

 

Osoby ubiegające się o udział w projekcie powinny złożyć Formularz rekrutacyjny zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji w terminie od 18 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. w wybrany sposób:

1. w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu „Moja firma – moja niezależność II” – NIE OTWIERAĆ

osobiście[1] (lub przez pełnomocnika ustanowionego zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego) w dni robocze:

w Biurze Projektu w Gliwicach
(adres: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice, Budynek nr 4, pokój 101)
w godz. 8:00 – 15:00

lub

W Punkcie Informacyjnym w Jaworznie
(adres: ul. Grunwaldzka 275, 43-600 Jaworzno)
w godz. 8:00 – 15:00

lub za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej[2] ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub kurierem[3] na adres Biura Projektu:

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice, Budynek nr 4, pokój 101

2. lub w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres mojafirma@gapr.pl[4].

 

Kontakt:

Biuro projektu w Gliwicach:

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.

ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice, Budynek 4 „Maszynownia” pokój 101

e-mail: mojafirma@gapr.pl, tel. 32 461 29 24

Punkt informacyjny w Jaworznie:

ul. Grunwaldzka 275, 43-600 Jaworzno

 

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Ogloszenie o naborze

Dokumenty rekrutacyjne w wersji Word:

Regulamin rekrutacji

Załącznik 1 Formularz rekrutacyjny

Załącznik 2 Karta oceny formalnej

Załącznik 3 Karta oceny merytorycznej

Załącznik 4 Karta oceny rozmowy

Załącznik 5 Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych

Załącznik 6 Informacja nt. sektorow wykluczonych z pomocy de minimis

 

Dokumenty rekrutacyjne w wersji pdf:

Regulamin rekrutacji

Załącznik 1 Formularz rekrutacyjny

Załącznik 2 Karta oceny formalnej

Załącznik 3 Karta oceny merytorycznej

Załącznik 4 Karta oceny rozmowy

Załącznik 5 Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych

Załącznik 6 Informacja nt. sektorow wykluczonych z pomocy de minimis