logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach, ul. W. Pola 16, 44-100 Gliwice – działając jako Inwestor Zastępczy w imieniu i na rzecz Aeroklubu Gliwickiego w Gliwicach – Zamawiającego, ogłasza przetarg nieograniczony – w trybie licytacji ustnej „w dół”

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach, ul. W. Pola 16, 44-100 Gliwice – działając jako Inwestor Zastępczy w imieniu i na rzecz Aeroklubu Gliwickiego w Gliwicach – Zamawiającego, ogłasza przetarg nieograniczony – w trybie licytacji ustnej  „w dół” – na wybór wykonawców robót budowlanych i dostaw dla zamierzenia budowlanego pn. „Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele „Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej” w Gliwicach.

Ww. zamierzenia będzie realizowane w formule inwestorstwa zastępczego (GAPR) przez wykonawcę zamierzenia inwestycyjnego.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 23 lipca 2019 r. do godziny 15:00 w siedzibie  GAPR.

Opis przedmiotów zamówienia, obowiązki Wykonawcy, Inwestora Zastępczego i Zamawiającego oraz inne dane niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz przystąpienia do przetargu (w tym forma wadium) zawarto w:

  1. Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu , zamieszczonej na stronie Internetowej GAPR
  2. Bazie Konkurencyjności upublicznionej.

przy czym dokumentację techniczną  zamierzenia budowlanego obejmującą:

  • decyzje administracyjne
  • Projekt Budowlany
  • Projekt Wykonawczy

można  uzyskać od  GAPR  w  terminie  do 23 lipca 2019r. w jego siedzibie w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16 w godzinach pracy 8:00 – 15:00 , w formie elektronicznej.

Inwestor Zastępczy udzieli wyjaśnień nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, iż zapytanie wpłynęło nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie Bazy Konkurencyjności oraz na stronie Internetowej GAPR

Oferty  wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie GAPR  do dnia  23 lipca  2019r.  do godz. 15:00 w jednym egzemplarzu w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta, z oznaczeniem przetargu, na jaki została złożona  ( nr zadania ) oraz  jego terminu, lub przesłać w formie elektronicznej na adres gapr@gapr.pl .

Uwaga: GAPR nie odpowiada za poprawność ani kompletność przesyłu wersji elektronicznej.

Posiedzenie Komisji Przetargowej odbędzie się w dniach 23 lipca do 30 lipca 2019r.– część niejawna- podczas której nastąpi  sprawdzenie poprawności formalnej ofert a w części jawnej – podczas, której zostanie przeprowadzona licytacja w dół , odbędzie się w dniu 30 lipca 2019r. od godz. 10:00 do 15:00 w siedzibie GAPR sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16 w sali nr 110. Podczas jawnego otwarcia ofert każdy Wykonawca musi być reprezentowany albo tak jak w ofercie albo przez osoby tak samo umocowane, co muszą one potwierdzić poprzez okazanie stosownego pełnomocnictwa. W przeciwnym wypadku wadium takiego Oferenta wraz z odsetkami, jest zatrzymywane przez Zamawiającego. W trakcie jawnego otwarcia ofert, po podaniu cen wszystkich z nich, odbędzie się licytacja „w dół” z ceną wywoławczą, którą będzie cena łączna z oferty z najniższą ceną. Minimalne postąpienie określone jest w dokumentacji przetargowej. Po zakończeniu licytacji, cena zwycięskiej oferty, zostaną zmienione przez Wykonawcę dostosowując do ceny ostatecznej .

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o. o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargów  bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu

załączniki – wersja 2019- 07-02

załącznik -8-2019-07-02