logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat nr 11 z dnia 19 czerwca 2018 r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn: „Modernizacja lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania do wymogów kodu referencyjnego 1B”

pobierz pdf

Jako, że jeden z oferentów zadał następujące pytanie, Zamawiający odpowiada jak następuje:

 • Pytanie 48

Prosimy o przekazania rysunku E-01 który posiadał będzie opisane odnośniki.
W dokumentacji jest plan na którym pojawiły się odnośniki, ale nie ma ich opisu i nie jest jasne co one oznaczają.

Odpowiedź 48  na Pytanie 48

W załączeniu rysunek E-01.

 

 • Pytanie 49

Prosimy o potwierdzenie, że na płycie PPS nie przewiduje się masztów oświetlenia projektorowego. Jeśli należy przewidzieć takie oświetlenie, prosimy o przekazanie rysunków masztów, fundamentów, studni, schematów elektrycznych oraz obliczeń wykonanych dla tej płaszczyzny.

Odpowiedź 49  na Pytanie  49

Nie przewiduje się masztów na płycie PPS.

 

 • Pytanie 50

Zgodnie z SIWZ w ramach zadania przewidziano zastosowanie uproszczonego systemu podejścia na obu kierunkach lądowania. W dokumentacji projektowej brak jest opraw podejścia. Prosimy zatem o wyjaśnienie, czy oświetlenie podejścia jest przedmiotem zadania czy nie. Jeśli jest, prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o brakujące oprawy, kable, fundamenty, przekazanie przekroi podłużnych podejścia, wysokości montażu poszczególnych opraw, rysunków konstrukcyjnych fundamentów, rysunków konstrukcyjnych studni kablowych, przebiegu kanalizacji kablowej.

Odpowiedź  50  na  Pytanie 50

Uproszczony system podejścia na obu kierunkach lądowania nie wchodzi w zakres zadania.

 

 • Pytanie 51

Prosimy o przekazanie współrzędnych zaprojektowanych opraw oświetlenia nawigacyjnego.

Odpowiedź 51  na Pytanie  51

Wykonawca określi współrzędne opraw oświetlenia nawigacyjnego na etapie realizacji.

 

 • Pytanie 52

Zgodnie z rysunkiem E-01 na maszcie H=12m ma być zamontowana latarnia lotniskowa. Prosimy o przekazanie rysunków konstrukcyjnych fundamentu który dobrano dla ww. masztu.

Odpowiedź 52  na Pytanie  52

Należy przewidzieć prefabrykowany fundament zgodny z wytycznymi dostawcy masztu H=12m.

 

 • Pytanie 53

Prosimy o przekazanie rysunku E-01 z naniesionymi znakami oznakowania pionowego. Przekazany rysunek nie wskazuje miejsca lokalizacji poszczególnych znaków.

Odpowiedź 53  na Pytanie  53

Znaki pionowe są wskazane na rysunku nr E-01. Wykonawca ma obowiązek rozpatrywać wszystkie projekty branżowe łącznie. Lokalizacja znaków została wskazana m.in. na rysunku AR_SCH_02.

 

 • Pytanie 54

Prosimy o określenie współrzędnych lokalizacji poszczególnych znaków oznakowania pionowego.

Odpowiedź 54  na Pytanie 54

Wykonawca określi współrzędne znaków oznakowania pionowego na etapie realizacji.

 

 • Pytanie 55

Zgodnie z Opisem technicznym branży elektrycznej transformatory oznakowania pionowego należy montować w puszcze typu L-867B zlokalizowanej w pobliży światła. Co Zamawiający rozumie przez określenie w pobliży i o które światło chodzi. Prosimy o jednoznaczne wskazanie lokalizacji puszek przy poszczególnych znakach oraz potwierdzenie że lokalizacja puszek znalazła się w pozwoleniu na budowę.

Odpowiedź  55  na ytanie  55

Dla lokalizacji transformatorów przy znakach pionowych należy zastosować puszki  L-867B przy znakach pionowych

 

 • Pytanie 56

Zgodnie z opisem technicznym branży elektrycznej Zamawiający przewidział zastosowanie puszek typu L-867B. Prosimy o wyjaśnienie, czy ww. puszki mają być oblane betonem. Jeśli tak, jaka ma być grubość warstwy betonu którym będzie oblana puszka, jaka ma być klasa betonu oraz na czym ma być posadowiona ww. puszka. Prosimy o przekazanie rysunków konstrukcyjnych w tym zakresie.

Odpowiedź 56 na  Pytanie 56 

Należy zastosować min. 10cm warstw betonu podkładowego B10 oraz opaskę o grubości nie mniejszej niż 10cm o klasie betonu min. B25.

 

 • Pytanie 57

Prosimy o przekazanie rysunków konstrukcyjnych studni kablowych zaprojektowanych w zakresie branży elektrycznej. Brak tych rysunków uniemożliwia przygotowanie oferty. Określenie studnia kablowa typu K-2 czy K-1 nie określa klasy wytrzymałości ani tym bardziej wymiarów studni.

Odpowiedź 57 na  Pytanie  57

Należy zastosować typowe studnie kablowe np. SKR-2 wymiary około 1450x1050x1040 z pokrywą F900 – studnie zastosować przy progach

 

 • Pytanie 58

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rysunki znaków pionowych wraz z ich wymiarami. Brak wymiarów znaków uniemożliwia przygotowanie rzetelnej oferty.

Odpowiedź  58 na Pytanie  58

Wymiary znaków pionowych należy dopasować do inskrypcji  przedstawionych na rysunkach branży elektrycznej zgodnie z wymiarami obudów producenta

 

 • Pytanie 59

Prosimy o przekazanie rysunków konstrukcyjnych fundamentów znaków pionowych z podaniem ich wymiarów. Brak takich rysunków uniemożliwia przygotowanie oferty.

Odpowiedź 59 na  Pytanie 59

Zgodnie z projektem wykonawczym.

 

 • Pytanie 60

Prosimy o przekazanie rysunków konstrukcyjnych fundamentów kontenera technicznego.

Odpowiedź 60 na Pytanie 60 

Należy przewidzieć płytę fundamentową zgodnie z wytycznymi dostawcy prefabrykowanej stacji kontenerowej.

 

 • Pytanie 61

Zgodnie z rysunkiem E-01 w ramach zadania przewidziano wykonanie zasilania bramy przy złączu ZKP. Jednocześnie na schemacie głównym rozdzielni RG brak jest obwodu dla zasilania ww. bramy. Prosimy o wyjaśnienie czy zasilenie ww. bramy należy wykonać z rozdzielni RG.

Odpowiedź 61 na  Pytanie  61

Należy przewidzieć  zabezpieczenie w RG zasilanie bramy przesuwnej 3xC16A i zabezpieczenie różnicowoprądowe 25/0,03A czteropolowe.

 

 • Pytanie 62

Zgodnie z opisem technicznym branży elektrycznej system sterowania oświetleniem nawigacyjnym ma być sterowany z pomieszczenia regulatorów oraz z pomieszczenia kontroli lotów poprzez panel kontrolny. Prosimy o wyjaśnienie jakim kablem ma być realizowane sterowanie z pomieszczenia kontrolerów, przekazanie trasy kabli od kontenera technicznego do pomieszczenia kontroli lotów oraz potwierdzenie że Zamawiający uzyskał pozwolenie na budową ww. kabla. Na rysunku E-01 nie pokazano połączenia pomiędzy pomieszczeniem kontroli lotów a kontenerem technicznym.

Odpowiedź  62 na  Pytanie 62

Komunikację pomiędzy pomieszczeniem regulatorów a pomieszczeniem kontroli lotów wykonać zgodnie z rys E-07 branży elektrycznej. Oba pomieszczenia zawierają się obrębie zintegrowanego kontenera technicznego

 

 • Pytanie 63

Zgodnie z rysunkiem E-07 z pomieszczenia regulatorów sterowane będą tylko podświetlane wskaźniki wiatru. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź 63 na Pytanie 63

Z pomieszczenia  regulatorów oprócz sterowania wskaźników wiatru należy przewidzieć sterowanie latarni lotniskowej. Dodatkowo regulatory  stałoprądowe mają być wyposażone w  wielofunkcyjne wyświetlacz LCD oraz przyciski umożliwiające sterowanie ręczne oświetleniem nawigacyjnym. Sterowanie wskaźnikami kierunku wiatru i latarnią lotniskową  oraz regulatorami stałoprądowymi z pomieszczenia kontroli lotów. Wymagane jest zastosowanie regulatorów stałoprądowych i systemu sterowania wraz z sterownikiem radiowym pochodzącymi od jednego producenta specjalistycznego sytemu sterowania oświetleniem nawigacyjnym

 

 • Pytanie 64

Zgodnie z rysunkiem E-07 odległość od pomieszczenie regulatorów do pomieszczenia kontroli lotów może wynosić maksymalnie 100m. Prosimy o wyjaśnienie, w jakiej odległości znajduje się pomieszczeni kontroli lotów, jakiego kabla należy użyć do zapewnienia komunikacji oraz jakie punkty „cross” uwzględnione na schemacie Zamawiający ma na myśli.

Odpowiedź 64na Pytanie 64

Pomieszczenie regulatorów i kontroli lotów znajdują się obok siebie w kontenerze technicznym

 

 • Pytanie 65

Zgodnie z dokumentacją projektową w zakresie branży elektrycznej zastosowano drogę startową o długości 800m. Na kierunku 26 zastosowano oświetlenie progu i końca ds. przesunięte w stosunku do projektowanej drogi kołowania. Równocześnie zaprojektowano oświetlenie krawędzi drogi startowej (w rejonie projektowanej DK) za oznakowaniem końca DS. Nie zmieniono również koloru lamp krawędzi DS które przed progiem powinny być koloru czerwonego. Skonsultowaliśmy się z Urzędem Lotnictwa Cywilnego w tej sprawie, który podziela nasze wątpliwości. Prosimy zatem o potwierdzenie, że przekazana dokumentacja jest poprawna i spełnia wymagania zawarte w Załączniku nr 14 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym oraz że wykonawca zobowiązany jest wykonać zadanie zgodnie z dokumentacją projektową.

Odpowiedź 65 na  Pytanie 65

Według naszej wiedzy Urząd Lotnictwa Cywilnego nie konsultuje projektów budowlano-wykonawczych. W zakresie zmian przeprowadzanych na lotnisku Gliwice, Prezes ULC wydał zgodę na zmianę istotnych eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska na podstawie przedstawionych załączników. Jeżeli decyzja Prezesa ULC i projekt budowlano-wykonawczy nie są tożsame, Wykonawca będzie zobowiązany dostosować projekt wykonawczy oraz wspólnie z Zarządzającym lotniskiem zmienić zgodę na zmianę istotnych eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska we wskazanym zakresie. Prosimy o udostępnienie opinii ULC, na którą się Państwo powołują.

 

 • Pytanie 66

Prosimy o jednoznaczne określenie kodowania lamp krawędzi DS które pozwoli na uniknięcie nieporozumień związanych ze złym doborem filtrów lamp krawędzi DS.

Odpowiedź 66 na  Pytanie 66

Jak w punkcie 65.

 

 • Pytanie 67

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu rysunek E-01 przewidziano zastosowanie dwóch wskaźników wiatru. Prosimy o określenie wysokości zaprojektowanych wskaźników.

Odpowiedź 67 na  Pytanie 67

Wysokość wskaźników – 6m n.p.t. Wskaźnik nr 9a nie może przekroczyć wysokości 263m n.p.m. Wskaźnik nr 9b nie może przekroczyć wysokości 255m n.p.m.

 

 • Pytanie 68

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu rysunek E-01 przewidziano zastosowanie dwóch wskaźników wiatru. Prosimy o przekazanie rysunków konstrukcyjnych zaprojektowanych fundamentów wskaźników wiatru. Brak fundamentów uniemożliwia wyceną i złożenie prawidłowej oferty.

Odpowiedź 68 na Pytanie  68

Należy zastosować fundamenty zgodne z wytycznymi producenta wskaźników kierunku wiatru.

 

 • Pytanie 69

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu rysunek E-01 przewidziano zastosowanie dwóch wskaźników wiatru. Prosimy o wyjaśnienie, czy teren pod oznakowaniem poziomym wskaźników wiatru ma być utwardzony. Jeśli tak, w jaki sposób. Prosimy tez o potwierdzenie że Zamawiający uzyskał pozwolenie na wykonanie ww. utwardzeń.

Odpowiedź 69  na Pytanie  69

Oznakowanie wykonać jako systemowe rozwiązanie z tworzywa sztucznego koloru białego.

 

 • Pytanie 70

Prosimy o podanie wymiarów zaprojektowanego kontenera technicznego oraz jego pomieszczeń.

Odpowiedź  70 na Pytanie  70

Zgodnie z projektem wykonawczym.

 

 • Pytanie 71

W opisie technicznym pojawia się zapis o konieczności zastosowania studni kablowych o klasie wytrzymałości E-900. Zwracamy uwagę że nie ma takiej klasy. Prosimy o wyjaśnienie czy chodzi tutaj o studnie klasy E-600 czy F-900.

Odpowiedź 71 na  Pytanie 71

Klasa F900

 

 • Pytanie 72

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obiektu usytuowane w obrębie pasa drogi startowej (takie jak studnie, fundamenty, etc.) powinny być zabezpieczone poprzez zastosowanie ukośnych płaszczyzny do głębokości 30cm. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga zastosowania takich płaszczyzn. Jeśli tak, prosimy o przekazanie rysunków konstrukcyjnych zaprojektowanych płaszczyzn oraz wskazanie w których miejscach należy je instalować.

Odpowiedź 72   na  Pytanie72   

Sposób wykonanie ukośnych płaszczyzn zostanie przedstawiony przez Wykonawcę do akceptacji Zarządzającego lotniskiem na etapie realizacji.


E-01- załacznik do komunikatu 11