logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat nr 11 z dnia 29 sierpnia 2018r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn.: „Modernizacja lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania do wymogów kodu referencyjnego 1B” z dnia 2 sierpnia 2018r.

pobierz pdf

Pytanie 79           Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia Rozdziału XIII pkt 1 SIWP, poprzez  zmianę (obniżenie wysokości wadium do kwoty 400.000,00 zł) – Oferent wskazuje, iż wartość wadium w porównaniu do szacowanej wartości zamówienia ustalona została na niewspółmiernie wysokim poziomie. Oferent zdaje sobie sprawę, że postępowanie prowadzone jest na bazie regulaminu Zamawiającego z wyłączeniem przepisów prawa zamówień publicznych, niemniej jednak Oferent zwraca uwagę, iż zwyczajowo (również w postępowaniach prowadzonych poza pzp) wartość wadium nie przekracza kilku % szacowanej wartości zamówienia,

Odpowiedź 79                    Zamawiający zwraca uwagę iż pytanie dotyczy  poprzedniego przetargu, w rozpatrywanym przetargu wadium wynosi 300.000,00 zł – patrz Rozdział XIV pkt 1 SIWP

 

Pytanie 80           Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia Rozdziału XIII pkt  9 SIWP poprzez zmianę pkt 9 wskazującego na przesłanki zatrzymania wadium, poprzez:

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczenia lub dokumentów potwierdzających okoliczności, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki oraz zmian, o których mowa w punkcie XVIII.4, a także w przypadku określonym w punkcie XVI.5.

Oferent pragnie wskazać, iż nie dostrzega zasadności w zatrzymaniu przez Zamawiającego wadium w sytuacji opisanej w Rozdziale XVI pkt 5 SIWP, tj. gdy jest on inaczej reprezentowany niż w ofercie lub przez osoby inaczej umocowane (gdzie „tak samo” oznacza w rozumieniu Oferenta, iż zakres reprezentacji nie może być np. szerszy). Dodatkowo należy zaznaczyć, iż Oferent nie dostrzega żadnego zagrożenia płynącego dla Zamawiającego z braku wymaganej w Rozdziale XVI pkt 5 reprezentacji w toku otwarcia oferty, a co za tym idzie  w ocenie Oferenta Zamawiający winien wprowadzić zmiany wskazane powyżej, oraz wykreślić ostatnie zdanie pkt 5 Rozdziału XVI SIWP. Należy jednocześnie wskazać, iż w ocenie Oferenta nie jest to wskazane zabezpieczenie udziału w licytacji.

Odpowiedź 80                   Zamawiający zwraca uwagę iż pytanie dotyczy  poprzedniego przetargu, w rozpatrywanym przetargu Zamawiający nie wykreśla proponowanej frazy.

 

Pytanie 81           Oferent zwraca się z wnioskiem o uzupełnienie Rozdziału XIX SIWP o wskazanie kiedy wyłoniony Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania Umowy.

Odpowiedź 81                   Zamawiający zwraca uwagę iż pytanie dotyczy  poprzedniego przetargu, w rozpatrywanym przetargu Zamawiający informuje iż nastąpi to bezpośrednio po zatwierdzeniu Wyników przetargu. Podpisanie umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

 

Pytanie 82           Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 2 ust. 8 Umowy, poprzez:

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej (pod rygorem nieważności) akceptacji Zamawiającego na planowane do użycia materiały i urządzenia przed ich wbudowaniem bądź zamontowaniem, z zastrzeżeniem, iż obowiązek ten nie dotyczy materiałów i urządzeń wskazanych przez Wykonawcę w ofercie jako urządzenia i materiały, którymi Wykonawca zamierza zrealizować Przedmiot Umowy pod warunkiem, iż Zamawiający nie wniósł zastrzeżeń co do tych materiałów do dnia podpisania Umowy.

Odpowiedź 82     Zamawiający zwraca uwagę iż pytanie dotyczy  poprzedniego przetargu,  w rozpatrywanym przetargu Zamawiający również  nie zmienia ww. ustępu

 

Pytanie 83           Oferent wnosi do Zamawiającego o wyjaśnienie treści postanowienia § 5 ust. 2 pkt 4 Umowy, poprzez informacje, czy Zamawiający oczekuje przedstawienia oświadczenia, podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w ofercie, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w przedmiocie udziału w realizacji zamówienia? Ew. Oferent zwraca się o wyjaśnienie czego ma dotyczyć takie oświadczenie, gdyż sposób sformułowania § 5 ust. 2 pkt 4 nie wskazuje tego precyzyjnie.

Odpowiedź 83                    Zamawiający zwraca uwagę iż pytanie dotyczy  poprzedniego przetargu, w rozpatrywanym przetargu, Zamawiający również ww. oświadczenie dotyczy zasobów na jakie powołał się Oferent

 

Pytanie 84           Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 8 ust. 7 Umowy, poprzez: „Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy, po konsultacji z Wykonawcą termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie”.

Odpowiedź 84     Zamawiający zwraca uwagę iż pytanie dotyczy  poprzedniego przetargu, w rozpatrywanym przetargu, Zamawiający również nie konsultuje swoich decyzji z Wykonawcą

              

Pytanie 85           Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 9 ust. 2 Umowy, poprzez: „Wady ujawniono w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć lub dostarczyć rzeczy wolne od wad, niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiającego. W przypadku niezachowania technicznie możliwego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego po przeprowadzeniu konsultacji z Wykonawcą, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia go dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą umową.”

Odpowiedź 85                   Zamawiający zwraca uwagę iż pytanie dotyczy  poprzedniego przetargu, w rozpatrywanym przetargu Zamawiający również  nie konsultuje swoich decyzji z Wykonawcą

 

Pytanie 86           Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 11 ust. 4 Umowy, poprzez:

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli w szczególności: sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w SIWP lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonego Podwykonawcy zakresu prac – każdorazowo po przedstawieniu uzasadnienia w powyższym zakresie.

Odpowiedź 86     Zamawiający zwraca uwagę iż pytanie dotyczy  poprzedniego przetargu,  w rozpatrywanym przetargu Zamawiający również nie konsultuje swoich decyzji z Wykonawcą

 

Pytanie 87           Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 12 ust. 5 Umowy, poprzez:

Na pisemne, uzasadnione żądanie Zamawiającego Wykonawca zmieni osoby wymienione w ust. 3, jeżeli Zamawiający uzna i wykaże, że nie wykonują one swoich obowiązków wynikających z umowy.”

Odpowiedź 87                   Zamawiający zwraca uwagę iż pytanie dotyczy  poprzedniego przetargu, w rozpatrywanym przetargu, Zamawiający również  nie konsultuje swoich decyzji z Wykonawcą

 

Pytanie 88           Oferent zwraca się z prośbą o wskazanie sposobu w jaki Wykonawca ma uzasadnić zgodnie z § 12 ust. 9 udział w realizacji Umowy osób, o których mowa w § 12 ust. 3 i 4 Umowy.

Odpowiedź 88     Zamawiający zwraca uwagę iż pytanie dotyczy  poprzedniego przetargu, w rozpatrywanym przetargu – poprzez przedstawienie kopii uprawnień wraz z uzasadnieniem wymiany – zwolnienie lekarskie, zdarzenia losowe, zmiana miejsca zamieszkania. 

 

Pytanie 89           Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 13 ust. 3 Umowy, poprzez:

Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody rzeczywiście poniesionej, z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Stron z jakiegokolwiek tytułu ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy.”

Odpowiedź 89     Zamawiający zwraca uwagę iż pytanie dotyczy  poprzedniego przetargu, w rozpatrywanym przetargu, Zamawiający również  nie ogranicza odpowiedzialności

 

Pytanie 90           Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 14 ust. ` Umowy, poprzez dopisanie po wyliczeniu następującego postanowienia:

„- w każdym przypadku po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń i wyznaczeniu mu stosownego, dodatkowego terminu.

Odpowiedź 90     Zamawiający zwraca uwagę iż pytanie dotyczy  poprzedniego przetargu, w rozpatrywanym przetargu, Zamawiający również  nie konsultuje swoich decyzji z Wykonawcą

 

Pytanie 91           Prosimy o umożliwienie odbycia wizji lokalnej.

Odpowiedź 91     Patrz Rozdział I, punkt 6 SIWP

 

Pytanie 92           Prosimy o informację gdzie wykonawca będzie mógł organizować zaplecze budowy oraz     wyjaśnienie, czy ww. lokalizacja posiada dostęp do mediów, ewentualnie w jakiej odległości od zaplecze znajdują się przyłącza.

Odpowiedź 92     Zamawiający zwraca uwagę iż pytanie dotyczy  poprzedniego przetargu, w rozpatrywanym przetargu  również wybór miejsca lokalizacji zaplecza budowy jest w gestii Wykonawcy.

 

Pytanie 93           Prosimy o potwierdzenie że dokumentacja projektowa wolna jest od wad i błędów oraz że   Zamawiający odebrał ją bez uwag.

Odpowiedź 93                    Odmowa, Zamawiający nie będzie składał takich oświadczeń Wykonawcy. Zamawiający przypomina iż zgodnie z Rozdziałem V, Obowiązki Wykonawcy, punkt 1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  • przejęcie terenu budowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy
  • opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego robót z podziałem jak w pkt 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4 Rozdział II
  • wykonanie robót zgodnie z przekazaną dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, normami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną,
  • sprawdzenie dokumentacji technicznej i zgłoszenie ewentualnych niezgodności Zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji i uzyskanie ich wyjaśnienia oraz zatwierdzenia w trybie nadzoru inwestorskiego,
  • sprawdzenie wszystkich wymiarów w naturze, zgłoszenie ewentualnych niezgodności Zamawiającemu i uzyskanie ich wyjaśnienia oraz zatwierdzenia w trybie nadzoru inwestorskiego,

 

Pytanie 94           Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje rozwiązania równoważne lub lepsze od zastosowanych w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź 94     Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań zamiennych – równoważnych funkcjonalnie w stosunku do opisanych w dokumentacji Zamawiającego – na podstawie przedstawionych przez Oferenta materiałów, w tym obliczeń / projektów, o ile zachowane zostaną wymagania techniczne przedstawione w dokumentacji  technicznej Zamawiającego oraz gwarancja. Wszelkie koszty wynikające  z  zastosowania rozwiązań równoważnych, w tym koszt przygotowania (projektu, opinii Projektanta,  itp.), uzyskania aprobat technicznych instytucji certyfikujących, wykonania pól próbnych i badań laboratoryjnych, ponosi Oferent. W przypadku zastosowania rozwiązania zamiennego Oferent winien wskazać (zadanie/ instalacja)  i opisać proponowaną zmianę w załączniku 2 – „Wykaz kosztów zamierzenia budowlanego” do oferty

 

Pytanie 95           Zgodnie z SIWZ okres gwarancji wynosi 5 lat od daty uzyskania protokołu odbioru końcowego. Prosimy o potwierdzenie że przeglądy eksploatacyjne wraz z materiałami zużywającymi się nie są przedmiotem zadania.

Odpowiedź 95                   Tak, przeglądy eksploatacyjne wraz z materiałami zużywającymi nie są przedmiotem zadania. Zamawiający przypomina, iż Wykonawca zgodnie z Rozdziałami V i VIII SIWP, Wykonawca zobowiązany jest do m.in.

  • W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia corocznego  przeglądu gwarancyjnego powierzchni lotniczych oraz wszystkich instalacji wykonanych w okresie realizacji zamierzenia budowlanego. Termin przeprowadzenia – po sezonie zimowych, nie później niż 1 kwietnia danego roku. Z wykonanego przeglądu Wykonawca sporządzi protokół z wykazem usterek i przedstawi termin ich usunięcia. Usterki zagrażające bezpieczeństwu zostaną przez Wykonawcę usunięte natychmiastowo również w okresie jeśli taka usterka wystąpi niezależnie od przeglądu gwarancyjnego.
  • W okresie gwarancji obowiązuje coroczny nieodpłatny przegląd gwarancyjny Wykonawcy powierzchni lotniczych oraz wszystkich instalacji wykonanych w okresie realizacji zamierzenia budowlanego. Termin przeprowadzenia – po sezonie zimowych, nie później niż 1 kwietnia danego roku.
  • Wszelkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji, w tym przeglądów gwarancyjnych ponosi Wykonawca

 

Pytanie 96           Zgodnie z punktem 4.3 dział VIII SIWZ Wykonawca w ramach przekazanej dokumentacji powykonawczej zobowiązany jest przekazać również obmiar wykonanych robót. Prosimy o wyjaśnienie, jaki jest cel wykonania ww. obmiaru.

Odpowiedź 96     Do celów rozliczeniowych – Wykonawca będzie się rozliczał faktury miesięczne z załączonymi do nich protokołami odbioru wykonanych robót budowlanych, operatami geodezyjnymi z wyliczeniem ilości i szkicami pomiarowymi wykonanych robót, wynikami badań laboratoryjnych, obmiaru wykonanych robót .

 

Pytanie 97           Prosimy potwierdzenie, że rozliczenia finansowe będą dokonywane co miesiąc proporcjonalnie do wykonanych robót.

Odpowiedź 97     Podstawą zapłaty wynagrodzenia będą wystawione przez Wykonawcę faktury miesięczne z załączonymi do nich protokołami odbioru wykonanych robót budowlanych, operatami geodezyjnymi z wyliczeniem ilości i szkicami pomiarowymi wykonanych robót, wynikami badań laboratoryjnych.

 

Pytanie 98           Prosimy o potwierdzenie, że podczas wykonywanych prac na terenie lotniska nie będą prowadzone operacje lotnicze.

Odpowiedź 98     Operacje lotnicze będą mogły być wykonywane z wykorzystaniem istniejących trawiastych dróg startowych DS1 i DS3 z ograniczeniami.

 

Pytanie 99           Zgodnie z SIWZ cena w ofercie ma być podana z rozbiciem między innymi na cenę drogi kołowania, cenę płyty postojowej czy cenę stacji paliw. Prosimy o potwierdzenie, że ww. podział dotyczy tylko branży budowlanej a nie branży elektrycznej. Wykonanie podziały ceny za instalacje elektryczne nie jest możliwe gdyż instalacja elektryczna stanowią jedną całość dla całego zakresu zadania.

Odpowiedź 99     Oferent  zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnie z SIWP, w tym przypadku zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWP          

 

Pytanie 100         Zgodnie z punktem 2 dział XVIII SIWZ Zamawiający przewiduje procedurę negocjacji jawnych w trakcie jawnego otwarcia ofert. Prosimy o potwierdzenie  że ww. procedura jest zgodna z obowiązującym Prawem Zamówień Publicznych. Na jakiej podstawie dokonywane będą negocjacje skoro Zamawiający podczas procedury otwarcia ofert nie będzie wiedział czy  któraś z ofert nie podlega wykluczeniu ze względu na niespełnienie wymagań SIWZ.

Odpowiedź 100   Zamawiający zwraca uwagę iż pytanie dotyczy  poprzedniego przetargu, w rozpatrywanym przetargu,  przetarg również nie jest prowadzony wg Ustawy „Prawa Zamówień Publicznych”.

 

Pytanie 101         Prosimy o przekazania rysunku E-01 który posiadał będzie opisane odnośniki. W dokumentacji jest plan na którym pojawiły się odnośniki, ale nie ma ich opisu i nie jest jasne co one oznaczają.

Odpowiedź 101   Rysunek w załączeniu

 

Pytanie 102         Prosimy o potwierdzenie, że na płycie PPS nie przewiduje się masztów oświetlenia projektorowego. Jeśli należy przewidzieć takie oświetlenie, prosimy o przekazanie rysunków masztów, fundamentów, studni, schematów elektrycznych oraz obliczeń wykonanych dla tej płaszczyzny.

Odpowiedź 102   Jakkolwiek identyczne pytanie zadał inny oferent (Pytanie 34 ) Zamawiający informuje iż nie przewiduje masztów oświetleniowych na płycie PPS

 

Pytanie 103         Zgodnie z SIWZ w ramach zadania przewidziano zastosowanie uproszczonego systemu podejścia na obu kierunkach lądowania. W dokumentacji projektowej brak jest opraw podejścia. Prosimy zatem o wyjaśnienie, czy oświetlenie podejścia jest przedmiotem zadania czy nie. Jeśli jest, prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o brakujące oprawy, kable, fundamenty, przekazanie przekroi podłużnych podejścia, wysokości montażu poszczególnych opraw, rysunków konstrukcyjnych fundamentów, rysunków konstrukcyjnych studni kablowych, przebiegu kanalizacji kablowej.

Odpowiedź 103   Uproszczony system podejścia na obu kierunkach lądowania nie wchodzi w zakres zadania.

 

Pytanie 104         Prosimy o przekazanie współrzędnych zaprojektowanych opraw oświetlenia nawigacyjnego.

Odpowiedź 104   Wykonawca określi współrzędne opraw oświetlenia nawigacyjnego na etapie realizacji.

 

Pytanie 105         Zgodnie z rysunkiem E-01 na maszcie H=12m ma być zamontowana latarnia lotniskowa. Prosimy o przekazanie rysunków konstrukcyjnych fundamentu który dobrano dla ww. masztu.

Odpowiedź 105   Jakkolwiek identyczne pytanie zadał inny oferent (Pytanie 35 ) Zamawiający informuje iż należy przewidzieć prefabrykowany fundament zgodny z wytycznymi dostawcy masztu H=12m.

 

Pytanie 106         Prosimy o przekazanie rysunku E-01 z naniesionymi znakami oznakowania pionowego. Przekazany rysunek nie wskazuje miejsca lokalizacji poszczególnych znaków.

Odpowiedź 106   Znaki pionowe są wskazane na rysunku nr E-01. Wykonawca ma obowiązek rozpatrywać wszystkie projekty branżowe łącznie. Lokalizacja znaków została wskazana m.in. na rysunku AR_SCH_02.

 

Pytanie 107         Prosimy o określenie współrzędnych lokalizacji poszczególnych znaków oznakowania pionowego.

Odpowiedź 107   Wykonawca określi współrzędne znaków oznakowania pionowego na etapie realizacji.

 

Pytanie 108         Zgodnie z Opisem technicznym branży elektrycznej transformatory oznakowania pionowego należy montować w puszcze typu L-867B zlokalizowanej w pobliży światła. Co Zamawiający rozumie przez określenie w pobliży i o które światło chodzi. Prosimy o jednoznaczne wskazanie lokalizacji puszek przy poszczególnych znakach oraz potwierdzenie że lokalizacja puszek znalazła się w pozwoleniu na budowę.

Odpowiedź 108   Jakkolwiek identyczne pytanie zadał inny oferent (Pytanie 36 ) Zamawiający informuje iż dla lokalizacji transformatorów przy znakach pionowych należy zastosować puszki  L-867B przy znakach pionowych

 

Pytanie 109         Zgodnie z opisem technicznym branży elektrycznej Zamawiający przewidział zastosowanie puszek typu L-867B. Prosimy o wyjaśnienie, czy ww. puszki mają być oblane betonem. Jeśli tak, jaka ma być grubość warstwy betonu którym będzie oblana puszka, jaka ma być klasa betonu oraz na czym ma być posadowiona ww. puszka. Prosimy o przekazanie rysunków konstrukcyjnych w tym zakresie.

Odpowiedź 109   Jakkolwiek identyczne pytanie zadał inny oferent (Pytanie 38 ) Zamawiający informuje iż należy zastosować min. 10cm warstw betonu podkładowego B10 oraz opaskę o grubości nie mniejszej niż 10cm o klasie betonu min. B25.

 

Pytanie 110         Prosimy o przekazanie rysunków konstrukcyjnych studni kablowych zaprojektowanych w zakresie branży elektrycznej. Brak tych rysunków uniemożliwia przygotowanie oferty. Określenie studnia kablowa typu K-2 czy K-1 nie określa klasy wytrzymałości ani tym bardziej wymiarów studni.

Odpowiedź 110   Jakkolwiek identyczne pytanie zadał inny oferent (Pytanie 34 ) Zamawiający informuje iż Należy zastosować typowe studnie kablowe np. SKR-2 wymiary około 1450x1050x1040 z pokrywą F900 – studnie zastosować przy progach

 

Pytanie 111         Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rysunki znaków pionowych wraz z ich wymiarami. Brak wymiarów znaków uniemożliwia przygotowanie rzetelnej oferty.

Odpowiedź 111   Wymiary znaków pionowych należy dopasować do inskrypcji  przedstawionych na rysunkach branży elektrycznej zgodnie z wymiarami obudów producenta.

 

Pytanie 112         Prosimy o przekazanie rysunków konstrukcyjnych fundamentów znaków pionowych z podaniem ich wymiarów. Brak takich rysunków uniemożliwia przygotowanie oferty.

Odpowiedź 112   Zgodnie z projektem wykonawczym

 

Pytanie 113      Prosimy o przekazanie rysunków konstrukcyjnych fundamentów kontenera technicznego.

Odpowiedź 113            Należy przewidzieć płytę fundamentową zgodnie z wytycznymi dostawcy prefabrykowanej stacji kontenerowej.

 

Pytanie 114         Zgodnie z rysunkiem E-01 w ramach zadania przewidziano wykonanie zasilania bramy przy złączu ZKP. Jednocześnie na schemacie głównym rozdzielni RG brak jest obwodu dla zasilania ww. bramy. Prosimy o wyjaśnienie czy zasilenie ww. bramy należy wykonać z rozdzielni RG.

Odpowiedź 114   Jakkolwiek identyczne pytanie zadał inny oferent (Pytanie 39 ) Zamawiający informuje iż należy przewidzieć  zabezpieczenie w RG zasilanie bramy przesuwnej 3xC16A i zabezpieczenie różnicowoprądowe 25/0,03A czteropolowe

 

Pytanie 115         Zgodnie z opisem technicznym branży elektrycznej system sterowania oświetleniem nawigacyjnym ma być sterowany z pomieszczenia regulatorów oraz z pomieszczenia kontroli lotów poprzez panel kontrolny. Prosimy o wyjaśnienie jakim kablem ma być realizowane sterowanie z pomieszczenia kontrolerów, przekazanie trasy kabli od kontenera technicznego do pomieszczenia kontroli lotów oraz potwierdzenie że Zamawiający uzyskał pozwolenie na budową ww. kabla. Na rysunku E-01 nie pokazano połączenia pomiędzy pomieszczeniem kontroli lotów a kontenerem technicznym.

Odpowiedź 115   Jakkolwiek identyczne pytanie zadał inny oferent (Pytanie 40 ) Zamawiający informuje iż komunikację pomiędzy pomieszczeniem regulatorów a pomieszczeniem kontroli lotów wykonać zgodnie z rys E-07 branży elektrycznej. Oba pomieszczenia zawierają się obrębie zintegrowanego kontenera technicznego

 

Pytanie 116         Zgodnie z rysunkiem E-07 z pomieszczenia regulatorów sterowane będą tylko podświetlane wskaźniki wiatru. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź 116   Z pomieszczenia  regulatorów oprócz sterowania wskaźników wiatru należy przewidzieć sterowanie latarni lotniskowej. Dodatkowo regulatory  stałoprądowe mają być wyposażone w  wielofunkcyjne wyświetlacz LCD oraz przyciski umożliwiające sterowanie ręczne oświetleniem nawigacyjnym. Sterowanie wskaźnikami kierunku wiatru i latarnią lotniskową  oraz regulatorami stałoprądowymi z pomieszczenia kontroli lotów. Wymagane jest zastosowanie regulatorów stałoprądowych i systemu sterowania wraz z sterownikiem radiowym pochodzącymi od jednego producenta specjalistycznego sytemu sterowania oświetleniem nawigacyjnym

 

Pytanie 117         Zgodnie z rysunkiem E-07 odległość od pomieszczenie regulatorów do pomieszczenia kontroli lotów może wynosić maksymalnie 100m. Prosimy o wyjaśnienie, w jakiej odległości znajduje się pomieszczeni kontroli lotów, jakiego kabla należy użyć do zapewnienia komunikacji oraz jakie punkty „cross” uwzględnione na schemacie Zamawiający ma na myśli.

Odpowiedź 117   Pomieszczenie regulatorów i kontroli lotów znajdują się obok siebie w kontenerze technicznym

 

Pytanie 118         Zgodnie z dokumentacją projektową w zakresie branży elektrycznej zastosowano drogę startową o długości 800m. Na kierunku 26 zastosowano oświetlenie progu i końca ds. przesunięte w stosunku do projektowanej drogi kołowania. Równocześnie zaprojektowano oświetlenie krawędzi drogi startowej (w rejonie projektowanej DK) za oznakowaniem końca DS. Nie zmieniono również koloru lamp krawędzi DS które przed progiem powinny być koloru czerwonego. Skonsultowaliśmy się z Urzędem Lotnictwa Cywilnego w tej sprawie, który podziela nasze wątpliwości. Prosimy zatem o potwierdzenie, że przekazana dokumentacja jest poprawna i spełnia wymagania zawarte w Załączniku nr 14 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym oraz że wykonawca zobowiązany jest wykonać zadanie zgodnie z dokumentacją projektową.

Odpowiedź 118   Jakkolwiek identyczne pytanie zadał inny oferent (Pytanie 41 ) Zamawiający informuje iż według naszej wiedzy Urząd Lotnictwa Cywilnego nie konsultuje projektów budowlano-wykonawczych. W zakresie zmian przeprowadzanych na lotnisku Gliwice, Prezes ULC wydał zgodę na zmianę istotnych eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska na podstawie przedstawionych załączników. Jeżeli decyzja Prezesa ULC i projekt budowlano-wykonawczy nie są tożsame, Wykonawca będzie zobowiązany dostosować projekt wykonawczy oraz wspólnie z Zarządzającym lotniskiem zmienić zgodę na zmianę istotnych eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska we wskazanym zakresie. Prosimy o udostępnienie opinii ULC, na którą się Państwo powołują.

 

Pytanie 119         Prosimy o jednoznaczne określenie kodowania lamp krawędzi DS które pozwoli na uniknięcie nieporozumień związanych ze złym doborem filtrów lamp krawędzi DS.

Odpowiedź 119   j.w.

 

Pytanie 120         Zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu rysunek E-01 przewidziano zastosowanie dwóch wskaźników wiatru. Prosimy o określenie wysokości zaprojektowanych wskaźników.

Odpowiedź 120   Wysokość wskaźników – 6m n.p.t. Wskaźnik nr 9a nie może przekroczyć wysokości 263m n.p.m. Wskaźnik nr 9b nie może przekroczyć wysokości 255m n.p.m

 

Pytanie 121         Zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu rysunek E-01 przewidziano zastosowanie dwóch wskaźników wiatru. Prosimy o przekazanie rysunków konstrukcyjnych zaprojektowanych fundamentów wskaźników wiatru. Brak fundamentów uniemożliwia wyceną i złożenie prawidłowej oferty.

Odpowiedź 121   Jakkolwiek identyczne pytanie zadał inny oferent (Pytanie 42 ) Zamawiający informuje iż należy zastosować fundamenty zgodne z wytycznymi producenta wskaźników kierunku wiatru.

 

Pytanie 122         Zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu rysunek E-01 przewidziano zastosowanie dwóch wskaźników wiatru. Prosimy o wyjaśnienie, czy teren pod oznakowaniem poziomym wskaźników wiatru ma być utwardzony. Jeśli tak, w jaki sposób. Prosimy też o potwierdzenie że Zamawiający uzyskał pozwolenie na wykonanie ww. utwardzeń.

Odpowiedź 122   Jakkolwiek identyczne pytanie zadał inny oferent (Pytanie 43 ) Zamawiający informuje iż oznakowanie należy wykonać jako systemowe rozwiązanie z tworzywa sztucznego koloru białego.

 

Pytanie 123         Prosimy o podanie wymiarów zaprojektowanego kontenera technicznego oraz jego pomieszczeń.

Odpowiedź 123   Zgodnie z projektem wykonawczym

 

Pytanie 124         W opisie technicznym pojawia się zapis o konieczności zastosowania studni kablowych o klasie wytrzymałości E-900. Zwracamy uwagę że nie ma takiej klasy. Prosimy o wyjaśnienie czy chodzi tutaj o studnie klasy E-600 czy F-900.

Odpowiedź 124   Jakkolwiek identyczne pytanie zadał inny oferent (Pytanie 44 ) Zamawiający informuje iż studnia jest w klasie F900

 

Pytanie 125         Zgodnie z obowiązującymi przepisami obiektu usytuowane w obrębie pasa drogi startowej (takie jak studnie, fundamenty, etc.) powinny być zabezpieczone poprzez zastosowanie ukośnych płaszczyzny do głębokości 30cm. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga zastosowania takich płaszczyzn. Jeśli tak, prosimy o przekazanie rysunków konstrukcyjnych zaprojektowanych płaszczyzn oraz wskazanie w których miejscach należy je instalować.

Odpowiedź 125   Jakkolwiek identyczne pytanie zadał inny oferent (Pytanie 45 ) Zamawiający informuje iż sposób wykonanie ukośnych płaszczyzn zostanie przedstawiony przez Wykonawcę do akceptacji Zarządzającego lotniskiem na etapie realizacji.


Załącznik E-01