logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż nieruchomości 533/534

pobierz pdf

OGŁOSZENIE

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,
44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16, tel. (32) 33 93 110, fax (32) 33 93 117, ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż  nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona w Gliwicach obręb Nowe Gliwice w rejonie ulicy Bojkowskiej złożona z działki nr 533 o powierzchni 0,4258 ha oraz działki nr 534 o powierzchni 0,4695 ha, tj. o łącznej powierzchni 0,8953 ha.

Działki nr 533 i 534 powstały w wyniku podziału nieruchomości położonej w Gliwicach w obrębie Nowe Gliwice w rejonie ulicy Bojkowskiej, oznaczonej jako działki nr 18/1, 18/2, 408/1, 408/2, 408/3, 408/4, 408/5, 408/6, 408/7, 496, 497, 499, 500, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, ujawnionej w księdze wieczystej nr GL1G/00044739/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych. Spółce Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przysługuje prawo użytkowania wieczystego nieruchomości na podstawie aktu notarialnego z dnia 18.12.2018 r. repertorium A nr 4525/2018 sporządzonego przez Ewę Katarzynę Kuźniak – notariusza w Katowicach. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz spółki Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w księdze wieczystej zostało ujawnione.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest przedmiotem zobowiązań i nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Służebności wpisane w dziale III księgi wieczystej nr GL1G/00044739/6 nie są wykonywane po działkach nr 533 i 534.

Nieruchomość przeznaczona jest pod przygotowanie i realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Preferowane branże to: informatyka i telekomunikacja, biotechnologia, medycyna, materiały specjalne, systemy mikro i elektromechaniczne, projektowanie inżynierskie oraz usługi w dziedzinie zarządzania.

Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej ceny metra kwadratowego netto nieruchomości.

Cena wywoławcza 1 (jednego) metra kwadratowego ww. nieruchomości wynosi: 200,00 zł netto (słownie: dwieście złotych i zero groszy), tj. 246,00 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych i zero groszy).

Cena wywoławcza netto całej nieruchomości składającej się z działek o numerach 533 i 534 wynosi 1.790.600,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset złotych i zero groszy).

Cena wywoławcza brutto całej nieruchomości składającej się z działek o numerach 533 i 534 wraz z 23% podatkiem VAT wynosi 2.202.438,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem złotych i zero groszy).

Minimalne postąpienie wynosi 10 zł netto / mkw.

Ilość postąpień – minimum jedno.

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy), płatnego na rachunek bankowy Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach numer 68 1050 1285 1000 0022 0891 3984 w terminie do dnia 03.11.2021 r. do godz. 15:00.

Przetarg na zbycie ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 04.11.2021 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16, pomieszczenie nr 102.

Udział w przetargu mogą wziąć przedsiębiorstwa zakwalifikowane do kategorii MŚP zgodnie z definicją wskazaną w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” (dalej SIWP), wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty o treści określonej w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 04.11.2021 r. do godziny 9.30 w siedzibie organizatora przetargu.

Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w SIWP, którą organizator przetargu udostępnia zainteresowanym w formie elektronicznej po uprzedniej prośbie skierowanej na adres e-mail gapr@gapr.pl w terminie od dnia 28.10.2021 r. godz. 8:00 do dnia 03.11.2021 r. godz. 15:00.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w SIWP.

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.