logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat dot. zapytania ofertowego GAPR–EEN/142/24/W z dnia 29 lutego 2024 r.

Nabór na stanowisko: Specjalista ds. administracyjno-technicznych w Dziale Inkubatorów, Parków i Zarządzania Nieruchomościami

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe GAPR – DIPZN/888/22/W

Komunikat nr 1 z dnia 9 grudnia 2021r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia pn. „budowa zaplecza stacji paliw na lotnisku w Gliwicach”

Komunikat nr 1 z dnia 14.06.2021r. do przetargu „Przebudowa budynku administracyjnego na terenie Bytomskiego Parku Przemysłowego przy ul. Siemianowickiej 98 w Bytomiu”

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację szkoleń dla uczestników projektu „Moja firma – moja niezależność III”

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr GAPR–EEN/142/24/W z dnia 29 lutego 2024 r. na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa specjalistycznego dla przedsiębiorstw sektora MŚP z terenu województwa śląskiego w zakresie ochrony znaku towarowego oraz logotypu w wybranych krajach europejskich oraz w zakresie przygotowania dokumentacji i zgłoszenia wynalazku do ochrony patentowej, realizowane w ramach projektu „Enterprise Europe Network”, zamieszczamy komunikat dot. ww. zapytania.

Komunikat dot. zapytania ofertowego GAPR–EEN/142/24/W

Zapytanie ofertowe – aktualizacja z dn.01.03.2024

Zał. nr 1. Formularz ofertowy – aktualizacja z dn.01.03.2024 r

Nabór na stanowisko Specjalisty ds. administracyjno-technicznych

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty ds. administracyjno-technicznych w Dziale Inkubatorów, Parków i Zarządzania Nieruchomościami:

I. Miejsce wykonywania pracy: Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice.

II. Główne obowiązki na stanowisku pracy:

 • utrzymanie nieruchomości, wyposażenia we właściwym stanie technicznym i funkcjonalnym,
 • współpraca z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi na rzecz obiektów,
 • udział w planowaniu, organizacji i przebiegu inwestycji i remontów nieruchomości, napraw, konserwacji i modernizacji sprzętu,
 • przeprowadzanie konkursów ofert na wybór wykonawców,
 • prowadzenie spraw dotyczących obsługi technicznej, prac remontowych, przeglądów nieruchomości i wyposażenia,
 • wydawanie warunków technicznych,
 • uzgadnianie z najemcami adaptacji w przedmiotach najmu,
 • przygotowywanie umów, aneksów, protokołów zdawczo-odbiorczych,
 • sporządzanie pism z kontrahentami, urzędami, instytucjami,
 • przygotowywanie rozliczeń mediów, kalkulacji kosztów, analiz zobowiązań i należności.

III. Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe techniczne na kierunku budowlanym,
 • minimum 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem, gospodarowaniem nieruchomościami,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office, urządzeń biurowych/konferencyjnych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy,
 • samodzielność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole,
 • czynne prawo jazdy kategorii B,
 • mile widziane uprawnienia elektryczne SEP.

IV. Szczegóły zatrudnienia (co oferujemy):

 • umowa o pracę na pełny etat,
 • praca jednozmianowa,
 • prywatna opieka medyczna,
 • grupowe ubezpieczenie na życie.

V. Wymagane dokumenty

 • CV,
 • mile widziane certyfikaty potwierdzające posiadane uprawnienia.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

CV oraz inne dokumenty aplikacyjne (certyfikaty) prosimy składać do dnia 16 lutego 2024 r. osobiście lub pocztą na adres:
Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice lub przesłać mailem na adres: rekrutacja@gapr.pl z dopiskiem: nabór na stanowisko Specjalisty w dziale DIPZN.

Informacje dotyczące naboru: Wojciech Blaut, tel. 608023063 lub Magdalena Franków, tel. 792667467.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

VII. Informacja dla kandydatów na cele dalszych rekrutacji

Jeśli chcesz, aby po zakończeniu rekrutacji Twoje CV pozostało w bazie danych kandydatów do pracy w celu wykorzystania go w przyszłości, zamieść w swoich dokumentach aplikacyjnych poniższą zgodę:

„Wyrażam zgodę  dla spółki GÓRNOŚLĄSKI AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RYNKOWEJ spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
, ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000089796, NIP: 6312203756, na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej odpowiedzi na ofertę pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji.”

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody, pisząc na adres: GÓRNOŚLĄSKI AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RYNKOWEJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000089796, NIP: 6312203756, lub na adres e-mail rekrutacja@gapr.pl.

VIII. Informacja o ochronie danych osobowych

 1. Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GÓRNOŚLĄSKI AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RYNKOWEJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000089796, NIP: 6312203756. Jesteśmy dostępni pod adresami e-mail lub numerami telefonów podanych na naszej stronie gapr.pl oraz pod adresem e-mail: gapr@gapr.pl. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod następującym telefonem i adresem e-mail: +48 784 800 250, iod@gapr.pl.
 2. Posługujemy się danymi osobowymi, żeby ocenić Pana/Pani kwalifikacje, zdolności i umiejętności do pracy na stanowisku, na które Pan/Pani aplikuje, jak również wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas. Posługujemy się danymi osobowymi na podstawie przepisów prawa w związku
  z chęcią zawarcia z Panem/Panią odpowiedniej umowy. Ponadto na podstawie Pana/Pani zgody, w zakresie danych innych niż ww., które nam Pan/Pani przekazuje w swojej aplikacji. Mamy także uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pana/Pani umiejętności i zdolności podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Będziemy przechowywać Pana/Pani dane przez czas związany z okresem rekrutacji
  i ewentualnymi roszczeniami z nią związanymi, a w przypadku zgody do czasu jej wycofania, lecz nie dłużej niż przez 12 miesięcy.
 4. Dane mogą być przekazywane podmiotom pomagającym nam w procesie rekrutacji np. firmom IT itp., a w innych przypadkach uprawnionym organom państwowym.
 5. Ma Pana/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a ponadto wycofania zgody, co pozostaje jednak bez wpływu na okres przed jej wycofaniem, jak również wniesienia sprzeciwu gdy przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego. Jeśli chciałby Pan/Pani skorzystać z tych praw proszę napisać do nas rekrutacja@gapr.pl.
 6. W każdym czasie przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr GAPR – DIPZN/888/22/W z dnia 26 sierpnia br. na dostawę i montaż szlabanów z systemem kontroli wjazdu, polegającym na odczytywaniu tablic rejestracyjnych pojazdów wjeżdżających na teren parkingu przynależnego do Ośrodka Biznesu w Rybniku ul. Jankowicka 23/25 informujemy, iż najkorzystniejszą pod względem cenowym ofertę przedstawiła firma:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe PRO-net sp. z o. o.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Komisja Przetargowa precyzuje, że oferty należy składać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu wraz z załącznikami stanowiącymi całość zapytania.

Dokumentacja techniczno-budowlana zostanie udostępniona po przekazaniu do GAPR sp. z o.o. podpisanego załącznika nr 8 – Oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności.

 

Komunikat nr1

Komunikat nr 1 z dnia 14.06.2021r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy dla zadania pn.
„Przebudowa budynku administracyjnego na terenie Bytomskiego Parku Przemysłowego przy ul. Siemianowickiej 98 w Bytomiu”.

W związku z otrzymanymi zapytaniami do postępowania przetargowego pn. „Przebudowa budynku administracyjnego na terenie Bytomskiego Parku Przemysłowego przy ul. Siemianowickiej 98 w Bytomiu”, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o. w Gliwicach uprzejmie odpowiada na pytania Oferentów oraz informuje, iż nastąpiły zmiany w treści Specyfikacji istotnych Warunków Przetargu nr GAPR – DPRJ/520/21/W. Wszystkie zmiany wskazano w Komunikacie nr 1 z dnia 14.06.2021 r.

Komunikat nr 1 z dnia 14_06_2021
SIWP – wersja z dnia 14_06_2021

W związku z realizacją projektu pn. „Moja firma – moja niezależność III”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację szkoleń. Oferty prosimy składać na formularzu ofertowym (zał. 1)

MFIII_zapytanie ofertowe na trenerów 

Załacznik nr 1_Formularz ofertowy

Załacznik nr 2_Wykaz wykształcenia i doświadczenia zawodowego

Załacznik nr 3_Klauzula informacyjna