logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Dokumenty

pobierz pdf

 

  Regulamin rekrutacji

  Załącznik 1 Formularz rekrutacyjny

  Załącznik 2 Karta oceny formalnej

  Załącznik 3 Karta oceny merytorycznej

  Załącznik 4 Karta oceny rozmowy

  Załącznik 5 Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych

  Załącznik 6 Informacja nt. sektorow wykluczonych z pomocy de minimis

  Załącznik 1 Formularz rekrutacyjny

  Załącznik 2 Karta oceny formalnej

  Załącznik 3 Karta oceny merytorycznej

  Załącznik 4 Karta oceny rozmowy

  Załącznik 5 Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych

  Załącznik 6 Informacja nt. sektorow wykluczonych z pomocy de minimis

  Regulamin przyznawania środkow finansowych na rozwój przedsiębiorczości

  Zał. 1 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

  Zał. 2 Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

  Zał. 3 Aneks do umowy o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego

  Zał. 4 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego w formie usług szkoleniowo-doradczych

Aktualizacja! Zał. 4 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego w formie usług szkol.-dor. 2018.05.16

  Zał. 5 Biznesplan

  Zał. 6 Szczegółowe zestawienie towarow i uslug przewidywanych do zakupienia

zał.7. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

  Zał. 8 Oświadczenia

  Zał. 9 Karta oceny biznesplanu

  Zał. 10 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

  Zał. 11 Zestawienie wydatków w ramach wsparcia pomostowego

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO (JEDNORAZOWA DOTACJA)

 zaktualizowane Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidywanych do zakupienia (jeżeli dotyczy),

 wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub zaświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przedłożenia,

 dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach Projektu, np. kopia umowy spółki (jeżeli dotyczy),

 dokumenty potwierdzające dane dotyczące otrzymanej pomocy de minimis oraz pomocy publicznej ( oświadczenie o aktualności danych / oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis / formularz informacji )

 zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zaświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków z Urzędu Skarbowego (dotyczy wyłącznie Uczestników Projektu, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu oraz osób, które prowadziły działalność gospodarczą poza terytorium Polski),

oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia umowy (do pobrania) – po uzgodnieniu z GAPR formy zabezpieczenia umowy.

oświadczenie o numerze rachunku (do pobrania)

wzór  zaświadczenia o zatrudnieniu dla poręczyciela

UMOWA O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (podstawowe wsparcie pomostowe)

oświadczenie potwierdzające aktualność przedstawionych danych dotyczących otrzymanej pomocy de minimis oraz pomocy publicznej dokumenty (do pobrania)

 oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia umowy (do pobrania) – po uzgodnieniu z GAPR formy zabezpieczenia umowy

oświadczenie o numerze rachunku (do pobrania)

ANEKS DO UMOWY O UDZIELENIU PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (przedłużone wsparcie pomostowe)

oświadczenie potwierdzające aktualność przedstawionych danych dotyczących otrzymanej pomocy de minimis oraz pomocy publicznej dokumenty (do pobrania)

oświadczenie o wyborze_formy zabezpieczenia umowy(do pobrania) – po uzgodnieniu z GAPR formy zabezpieczenia umowy.

ZASADY ROZLICZANIA DOTACJI

Zał.1_oświadczenie o zgodności dokonanych zakupów z biznesplanem

Zał.2_szczegółowe zestawienie wydatków

Zał.3_oświadczenie o miejscu składowania

Zał.4_opis faktury

Zał.5_protokół  odbioru

Zał.6_oświadczenie o braku protokołu odbioru

OBOWIĄZKI INFORMACYJNO-PROMOCYJNE

EFS achromatyczny – pion

EFS achromatyczny – poziom

EFS kolor – pion

 EFS kolor – poziom

Naklejki czarno-białe_duże

Naklejki czarno-białe_średnie

Naklejki kolor_duże

Naklejki kolor_średnie

ZASADY ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO

zał. 1_oświadczenie o poniesionych wydatkach wsparcia pomostowego

zał. 2_rozliczenie wsparcia pomostowego

zał. 3_opis faktury

 

Inne dokumenty:

  Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn

  Fundusze Europejskie bez barier