logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Moja firma – moja niezależność II

pobierz pdf

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą (nabór zakończony).

 

W ramach projektu 36 osób skorzysta z usługi doradztwa zawodowego oraz bloku szkoleniowo-doradczego przygotowującego do złożenia biznesplanu. Dla wszystkich uczestników/czek zaplanowano jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności, wsparcie szkoleniowo-doradcze po założeniu firmy i finansowe wsparcie pomostowe na 6-12 miesięcy na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem firmy.Warunkiem bezzwrotności uzyskanego wsparcia jest prowadzenie działalności przez okres min. 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.

 

O UDZIAŁ W PROJEKCIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ:

 • osoby po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin),
 • zamieszkujące na terenie Subregionu Centralnego województwa śląskiego,
 • bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
 • nie posiadające zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu,
 • należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
  – osoby powyżej 50 roku życia;
  – kobiety;
  – osoby niepełnosprawne;
  – osoby długotrwale bezrobotne;
  – osoby o niskich kwalifikacjach.

UWAGA: osoba, która ukończyła 29 rok życia, a nie ukończyła jeszcze 30 roku życia nie może zostać zakwalifikowana do projektu.

BEZPŁATNE FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

 • Spotkanie z Doradcą Zawodowym
 • Blok szkoleniowo-doradczy (przed rozpoczęciem działalności) przygotowujący do złożenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia działalności – na trzech poziomach zaawansowania
 • Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej – max. 23 398,68 zł
 • Finansowe wsparcie pomostowe – dla wszystkich uczestników przez 6/12 miesięcy funkcjonowania działalności – max. 1850 zł/miesiąc
 • Wsparcie szkoleniowo-doradcze (po rozpoczęciu działalności)

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI (m.in.):

 • środki trwałe
 • wartości niematerialne i prawne
 • reklama (do 10% wartości dotacji)
 • środki obrotowe (do 25% wartości dotacji)
 • prace remontowo-adaptacyjne
 • środek transportu (o ile działalność gospodarcza nie jest prowadzona w sektorze transportu drogowego towarów).

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH W RAMACH FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO:

 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • inne wydatki konieczne do pokrycia w pierwszym okresie prowadzenia działalności.

 O PROJEKCIE:

Cel projektu: założenie do 31.03.2018 r. działalności gospodarczej i jej prowadzenie przez min. 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia przez 36 osób z Subregionu Centralnego województwa śląskiego, będących w wieku pow. 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy.

Działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia

Projekt realizowany jest pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Okres realizacji projektu: 1.06.2017 – 31.03.2019

Wartość projektu: 2 220 496,45 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 887 421,98 zł

 

Biuro Projektu: 

Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” GAPR sp. z o.o., ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice (Budynek 4 „Maszynownia”, pokój 101). Biuro projektu czynne w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.

Dodatkowy Punkt Informacyjny:  ul. Grunwaldzka 275, 43-600 Jaworzno.

Aktualności projektowe

7 marca 2019 / OGŁOSZENIE – DRUKARKA

W związku z realizacją projektu pn. „Moja firma- moja niezależność II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. […]

4 czerwca 2018 / Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Moja firma – moja niezależność II”. Ogloszenie_o_naborze_wnioskow__przyznanie_przedluzonego_wsparcia_pomostowego_04.06.2018_r. 1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego 2.Zestawienie wydatkow w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego 3. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

17 maja 2018 / Informacja o zmianie załącznika nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Informujemy, iż z dniem 16 maja 2018 r. zmianie uległa treść załącznika nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Moja firma – moja niezależność II”. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną wersją załącznika nr 4

zobacz wszystkie

Dokumenty

Zbiór regulaminów projektu do pobrania w formacie PDF.