logo unii

pl / en

BIP

Zapytanie ofertowe na realizację usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego

pobierz pdf
W związku z realizacją projektu pn. „Nowe Gliwice etap III – poprzemysłowe tereny inwestycyjne na obszarze byłej koksowni”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego.
Załączniki: