logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat nr 3 z dnia 26 września 2019 r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn. „Nowe Gliwice Etap III – poprzemysłowe tereny inwestycyjne na obszarze byłej Koksowni „Gliwice”

pobierz pdf

Jako, że jeden z Oferentów zadał poniższe pytania, Zamawiający odpowiada jak następuje:

 

Pytanie 9

Czy Zamawiający dysponuje przedmiarami robót ? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie. Jeżeli nie, czy Zamawiający dopuści dowolną formę kosztorysu załączonego do oferty ?

Odpowiedź 

9.1       Nie, Zamawiający nie dysponuje przedmiarami robót.

9.2       Tak, Zamawiający dopuszcza przedstawienia w ofercie kosztorysu uproszczonego.

 

Pytanie 10

Czy Zamawiający dysponuje tabelami bilansu robót ziemnych ? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dysponuje tabelami bilansu robót ziemnych dla całości prac ziemnych.

 

Pytanie 11

Udostępniona dokumentacja uniemożliwia rzetelne obliczenie ilości prac przewidzianych do realizacji (brak wielu wymiarów, rysunki w formacie nieedytowalnym). Z uwagi na brak przedmiarów oraz w przypadku negatywnej odpowiedzi na ww. pytanie prosimy o określenie ilości:

–          powierzchni projektowanej jezdni,

–          powierzchni projektowanych chodników,

–          powierzchni projektowanych parkingów,

–          długości projektowanych krawężników,

–          długości projektowanych obrzeży,

–          długości sieci przewidzianych do likwidacji (wraz z podaniem średnic i szacowanych głębokości)

–          ilości projektowanych sieci kablowych,

–          ilości koryt odwodnienia liniowych,

Odpowiedź 

11.1     Zamawiający nie ustosunkowuje się do uwag Oferenta

11.2   Dla układu dróg:

Wykopy                                                 10 900 m3

Nasypy                                                    2 555 m3

Pow. jezdni                                            8 188 m2

Pow. zjazdów                                           133 m2

Nawierzchnia z płyt ażurowych            411 m2

Pow. chodników                                   2 236 m2

Krawężnik 15x30cm                            2 275 mb

Krawężnik 15x22cm                               523 mb

Obrzeże 8x30cm                                  1 127 mb

11.2    Parkingi: 

Nasypy                                                   4 880 m3

Wykopy                                                       30 m3

Pow. parkingów                                   7 057 m2

Krawężnik 15x30cm                               763 mb

Dł. Korytek odwodnienia liniowego     149 mb

 

11.3     Jako, że Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją sieci podziemnych terenów zlikwidowanej koksowni, ewentualne kolizje należy usunąć lub zabezpieczyć w trakcie wykonywania infrastruktury.

11.4     Sieci teletechniczne i elektryczne zostały przedstawione na planszy głównej zagospodarowania terenu oraz w opisie zagospodarowania terenu.

 

Pytanie 12

Do specyfikacji nie załączono projektu sieci teletechnicznej, o której mowa w pkt. 4.5.6 opisu technicznego. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź

Jak w odpowiedzi 11.4

 

Pytanie 13

Do SIWP nie została załączona decyzji pozwolenie na budowę. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź

Decyzje administracyjne zostały załączone w Bazie Konkurencyjności i na stronie Internetowej Zamawiającego (www.gapr.pl)

 

Pytanie 14

Załączona do SIWP wzór umowy nie przewiduje zmian – co w przypadku konieczności rozszerzenia lub zmniejszenia robót ?

Odpowiedź

14.1     Umowa ma charakter ryczałtowy

14.2     Ewentualne zmiany umowy wymagają zgody obu strony i formy pisemnej.

 

Pytanie 15

Czy zapis paragrafu 13 ust. 10 pkt.5 wzoru umowy powołującego się na paragraf 4 ust. 2 i 3 jest prawidłowy ? Jeżeli nie, to prosimy o wprowadzenie odpowiedniej korekty.

Odpowiedź

Nie, zapis paragrafu 13 ust. 10 pkt.5 wzoru umowy winien odwoływać się do paragrafu 4 ust.3.

 

Pytanie 16

Czy Zamawiający wymaga zaznaczenia w ofercie zastosowanych rozwiązań równoważnych do wskazanych w projekcie ?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wymaga zaznaczenia w ofercie zastosowanych rozwiązań równoważnych – w załączniku „Kosztorys ofertowy”

 

Pytanie 17

Czy do oferty należy załączyć harmonogram prac ? Jeżeli tak, jak bardzo szczegółowej formy harmonogramy oczekuje Zamawiający ? Czy Zamawiający przewiduje możliwość aktualizacji harmonogramu przed podpisaniem umowy oraz w sytuacji gdy z jakichkolwiek przyczyn kolejność realizacji ulegnie zmianie ?

Odpowiedź 

17.1     Tak, do oferty należy dołączyć harmonogram prac

17.2     Do oferty należy dołączyć harmonogram kwartalny, do umowy harmonogram miesięczny.

17.3     Nie, Zamawiający nie przewiduje aktualizacji harmonogramu przed podpisaniem umowy. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu robót wg własnego rozeznania

 

Pytanie 18

Czy Zamawiający przewiduje ograniczenie liczby wykonawców dopuszczonych do licytacji ?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie ogranicza liczby wykonawców dopuszczonych do licytacji.

 

Pytanie 19

Czy monitoring przepompowni należy wpiąć w istniejący system ? Jeżeli tak, prosimy o podanie nazwy operatora systemu monitoringu wraz z danymi kontaktowymi celem ustalenia kosztu wpięcia.

Odpowiedź 

Na etapie Projektu Budowlanego przewidziano monitoring pracy przepompowni w oparciu o modem GMS. Operator systemu telefonii komórkowej zostanie wybrany przez Zamawiającego w terminie późniejszym.

 

Pytanie 20

Czy koszty eksploatacji oraz obowiązkowych przeglądów i serwisów urządzeń zainstalowanych w ramach niniejszego zamówienia (przepompownia, separator, agregat) pozostają po stronie Zamawiającego ? Nadmieniamy, iż wielu producentów urządzeń warunkuje udzielenie przedłużonej gwarancji (tj. powyżej 24 miesięcy) przeprowadzaniem okresowych płatanych przeglądów wraz z wymianą elementów podlegających zużyciu w wyniku normalnej eksploatacji.

Odpowiedź

Tak, serwis urządzeń jest po stronie Zamawiającego.

 

Pozwolenia na budowę:

Decyzja nr 1224-2019 z dnia 27.08.2019 r.

Decyzja nr 1230-2019 z dnia 28.08.2019 r.