logo unii

pl / en

BIP

Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej

pobierz pdf

Zestaw logotypów: Fundusze Europejskie dla Śląskiego, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską , Województwo Śląskie

 

Celem projektu jest ponowne wykorzystanie zdegradowanych terenów poprzez ich kompleksowe uzbrojenie i skomunikowanie a tym samym ulepszenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w podregionie górniczym. Projekt obejmuje swoim zakresem utworzenie Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej (GPTTEL) jako strefy inwestycyjnej południowej na terenach w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska w Gliwicach oraz budowę uzbrojenia technicznego strefy. W celu skomunikowania istniejących terenów w północnej części inwestycji z nowo powstającymi terenami w części południowej dla firm, które będą użytkownikami GPTTEL, inwestycja obejmuje swoim zakresem również budowę wewnętrznych dróg dojazdowych.

 

Zakres projektu

Celem głównym projektu jest ponowne wykorzystanie zdegradowanych terenów poprzez ich kompleksowe uzbrojenie i skomunikowanie a tym samym ulepszenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w podregionie górniczym.

Obecnie na obszarach objętych projektem nie ma zrekultywowanych terenów, po zakończeniu proj. przygotowane zostanie 10,4564 ha terenów przeznaczonych pod inwestycje.

Dzięki projektowi zostaną skomunikowane i uzbrojone tereny inwestycyjne, które obecnie nie są użytkowane. Pozwoli to na napływ inwestorów, umożliwi stworzenie miejsc pracy, w tym dla wykwalifikowanych pracowników.

Przeprowadzone zostaną prace w obrębie wykonania dróg i uzbrojenia terenów:

 • drogi na terenach poprzemysłowych/zdegradowanych,
 • kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikami retencyjnymi i separatorami,
 • kanalizacja sanitarna wraz z pompownią,
 • wodociągi,
 • teletechnika,
 • oświetlenie dróg,
 • ogrodzenie,
 • zagospodarowanie terenu (humusowanie i obsianie trawą),
 • zasilanie elektroenergetyczne urządzeń,
 • rozbiórki,
 • przebudowa rowów terenowych.

Termin rzeczowej realizacji projektu: od 2024-06-01 do 2026-09-30

 

Wartość projektu: 73 059 193,35 zł w tym dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego: 41 097 464,59 zł

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

Aktualności

12 czerwca 2024 / Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej

26 kwietnia Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. podpisał umowę na realizację projektu „Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej”, którego celem jest ponowne wykorzystanie zdegradowanych terenów w bliskim sąsiedztwie gliwickiego lotniska poprzez ich kompleksowe uzbrojenie i skomunikowanie a tym samym ulepszenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w podregionie górniczym. Wynikiem projektu będzie przygotowanie […]

zobacz wszystkie