logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

RehAllianCE

pobierz pdf

RehAllianCE – Optymalizacja wykorzystania nowych technologii w rehabilitacji, celem poprawy jakości życia mieszkańców Europy Centralnej

Celem projektu jest wzmocnienie usług wsparcia dla MŚP i poprawa dostępu do badań i innowacji w obszarze technologii dedykowanych rehabilitacji. Starzenie się społeczeństwa nieuchronnie doprowadzi do robotyzacji i cyfryzacji w obszarze rehabilitacji. Liczba pacjentów przekracza bowiem dostępne zasoby ludzkie (lekarze, pielęgniarze, rehabilitanci). Wzmocnienie potencjału innowacyjnego MŚP nie tylko pobudzi gospodarki regionalne, ale także zapewni potrzebującym pacjentom najlepsze dostępne leczenie, niezależnie od ich lokalizacji (wieś/miasto) i statusu finansowego.

Wyzwania z jakimi mierzy się projekt mają dwa wymiary – społeczny i technologiczny.
♦ SPOŁECZNY: Brak systemowego podejścia/ modeli rehabilitacji dla różnych grup pacjentów; nierówny dostęp do leczenia zależny od miejsca zamieszkania (miasto/wieś) czy statusu ekonomicznego pacjentów – publiczna/niepubliczna opieka zdrowotna
♦ TECHNOLOGICZNY: Brak systemowych rozwiązań i modeli umożliwiających walidację i dostęp do rynków dla innowacyjnych
i przyjaznych dla użytkownika rozwiązań rehabilitacyjnych. MŚP potrzebują wsparcia w testowaniu rozwiązań rehabilitacyjnych opartych na nowych technologiach; brak możliwości i dostępnych na dużą skalę tzw. żywych laboratoriów (living labs) umożliwiających testowanie
z udziałem użytkowników końcowych; w krajach UE obowiązują różne wymagania dotyczące zatwierdzenia i zwrotu kosztów tego typu badań.

Projekt RehAllianCE, którego Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. jest koordynatorem, doskonale wpisuje się w długofalową misję wspierania innowacji, transferu wiedzy i technologii we wszystkich regionach, które są Partnerami projektu, a którego rezultaty w przyszłości mogą mieć również wpływ na inne regiony w Europie Środkowej. Projekt ten nie tylko przyczyni się do rozwoju branży, ale także wpisuje się w cele Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Wdrożenie projektu  w Polsce przyczyni się do wzmocnienia usług wsparcia dla MŚP i poprawy dostępu do badań i innowacji w obszarze technologii dedykowanych rehabilitacji.

Realizacja projektu:  5.2024 – 10.2026

Projekt dofinansowany z Programu Interreg Central Europe.

Rezultaty projektu

♦ Strategie i plany działań opracowane z udziałem przedstawicieli pięciokrotnej helisy. 20 organizacji współpracujących ponad granicami po zakończeniu projektu zobowiąże się do wdrożenia planów działań opartych na (elementach) Strategii.
Zostanie to osiągnięte poprzez intensywne zaangażowanie interesariuszy na każdym etapie cyklu życia projektu, począwszy od przygotowania, poprzez realizację, wdrożenie, aż po ocenę.

♦ Rozwiązania i metodologie przetestowane w działaniach pilotażowych: Partnerzy będą wspólnie opracowywać i testować rozwiązania wspierające współtworzenie, doskonalenie łańcucha wartości i dostęp do finansowania w celu poprawy zdolności innowacyjnych MŚP. Rozwiązania te zostaną zweryfikowane w środowisku transnarodowym , ich zastosowanie zostanie dopracowane
i zoptymalizowane, dzięki czemu partnerzy będą je wykorzystywać jako część swojego portfolio usług. Rozwiązania zostaną udostępnione publicznie, dzięki czemu kolejne klastry i organizacje/ IOB będą mogły odnieść korzyści z ich wdrażania.

♦ Rozwiązanie przetestowane w międzynarodowych akcjach pilotażowych: będą należeć do MŚP, które je opracowały. Rozwiązania które otrzymają kompleksowe wsparcie w trakcie trwania projektu, będą mogły z powodzeniem wejść na rynek(rynki), zapewniając międzynarodowy wzrost skali.

♦ Międzynarodowe akcje pilotażowe będą również służyć „pole doświadczalne”(test bed), dostarczać rozwiązania i służyć jako podstawa do zaleceń (WP1) dla władz regionalnych dot. zarządzania środkami i narzędziami w ramach polityk regionalnych wspierających komercjalizację i internacjonalizację; zaangażowanie władz regionalnych w projektowanie proces rekomendacji zapewni użyteczność i wykorzystanie wypracowanych rozwiązań.

♦ Centrum Kompetencji – działające od 2020 r. jest stale rozwijane przez Lidera Projektu. Celem Centrum jest realne wsparcie branży MedTech, stąd dedykowane sekcje podzielone są na specjalizacje i tematykę. Powstały w ramach projektu dział dotyczący rehabilitacji będzie na bieżąco uzupełniany o aktualne informacje, a także usługi dostępne dla tej specjalności świadczone przez Partnerów projektu oraz współpracujące instytucje. Komponentem, który powstanie w ramach projektu i będzie aktualizowany po jego zakończeniu, są materiały dedykowane koordynatorom klastrów, instytucjom działającym w obszarze rehabilitacji, zapewniając im dostęp do materiałów powstałych na bazie działań pilotażowych i analiz przeprowadzonych w ramach projektu (+rezultaty / rekomendacje / strategia). W ramach Centrum Kompetencji powstanie również mapa dostępnej infrastruktury i usług dedykowanej obszarowi rehabilitacji.

♦ Regionalne ,,żywe laboratorium” – możliwość aktywnego zaangażowania pacjentów oraz specjalistów w proces tworzenia i testowania nowych rozwiązań, identyfikację skutecznych rozwiązań dostosowanych do potrzeb pacjentów, opiekunów przyczyni się do określenia wytycznych w zakresie modelu świadczonych usług rehabilitacyjnych w regionie.

♦ Smart-Rahab-INDEX – wskaźnik będzie publicznie dostępny, tak aby instytucje odpowiedzialne za polityki regionalne, krajowe i na poziomie europejskim mogły go wykorzystać do monitorowania efektywności systemu opieki zdrowotnej. Może wspierać monitorowanie Regionalnych Strategii Innowacji, których priorytetem jest poprawa jakości życia ludności oraz podniesienie poziomu innowacji wśród MŚP. Założeniem jest monitorowanie wpływu wykorzystania z nowoczesnych technologii w procesie rehabilitacji (m.in. na skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia, poprawę efektywności rehabilitacji – szybszy powrót do pracy/czas zakończenia leczenia).

 

Plakat projektu RehAllianCE

Aktualności projektowe

15 maja 2024 / Pierwsze spotkanie projektu RehAllianCE w Gliwicach

We wtorek, 14 maja 2024.  odbyło się pierwsze spotkanie parterów projektu RehAllianCE w ramach programu Interreg Central Europe. Przedstawiciele pięciu europejskich krajów spotkali się w Gliwicach aby porozmawiać o założeniach projektu oraz planach jego realizacji. Celem projektu jest wzmocnienie usług wsparcia dla MŚP i poprawa dostępu do badań i innowacji w obszarze technologii dedykowanych rehabilitacji. […]

zobacz wszystkie