logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach, ul. W. Pola 16, 44-100 Gliwice, Zamawiający, ogłasza przetarg nieograniczony – w trybie licytacji ustnej „w dół” – na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zamierzenia budowlanego pn. „Nowe Gliwice Etap III – przemysłowe tereny inwestycyjne na obszarze byłej Koksowni „Gliwice” – Infrastruktura techniczna”.

pobierz pdf

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 14 października 2019 r. do godziny 15:00 w siedzibie  GAPR.

Opis przedmiotu zamówienia, obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego oraz inne dane niezbędne do przygotowania i złożenia oferty  oraz przystąpienia do przetargu (w tym forma wadium) zawarto w:

  1. Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu zamieszczonej  na stronie Internetowej GAPR  w dniach 28 sierpnia 2019r. do 14 października 2019r.
  2. Bazie Konkurencyjności upublicznionej w dniu 28 sierpnia 2019r.

przy czym dokumentację techniczną  zamierzenia budowlanego obejmującą:

  • decyzje administracyjne
  • Projekt Budowlany

można  uzyskać od  GAPR  w  terminie  od 29 sierpnia 2019r. do 14 października 2019r.w jego siedzibie w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16 w godzinach pracy 8:00 – 15:00 , w formie elektronicznej.

Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, iż zapytanie wpłynęło nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie Bazy Konkurencyjności oraz na stronie Internetowej GAPR

Oferty  wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie GAPR  do dnia  14 października  2019r.  do godz. 15:00 w jednym egzemplarzu w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta, z oznaczeniem przetargu, na jaki została złożona oraz  jego terminu lub przesłać w formie elektronicznej na adres gapr@gapr.pl .

Uwaga: GAPR nie odpowiada za poprawność ani kompletność przesyłu wersji elektronicznej.

Posiedzenie Komisji Przetargowej odbędzie się w dniach 14 października do 18 października 2019r.   – część niejawna- podczas której nastąpi  sprawdzenie poprawności formalnej ofert a części jawna – podczas, której zostanie przeprowadzona licytacja „w dół” odbędzie się w dniu 21 października  2019r. od godz. 10:00 do 15:00 w siedzibie GAPR sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16 w sali nr 110.

Podczas jawnego otwarcia ofert każdy Wykonawca musi być reprezentowany albo tak jak w ofercie albo przez osoby tak samo umocowane, co muszą one potwierdzić poprzez okazanie stosownego pełnomocnictwa. W przeciwnym wypadku wadium takiego Oferenta wraz z odsetkami, jest zatrzymywane przez Zamawiającego.

W trakcie jawnego otwarcia ofert, po podaniu cen wszystkich z nich, odbędzie się licytacja „w dół” z ceną wywoławczą, którą będzie cena łączna z oferty z najniższą ceną. Minimalne postąpienie określone zostało w dokumentacji przetargowej. Po zakończeniu licytacji, ceny poszczególnych składników zwycięskiej oferty, zostaną zmienione  dostosowując je do ceny ostatecznej.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o. o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargów  bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Karta gwarancyjna

Załączniki