logo unii

pl / en

BIP

Przetarg na wybór wykonawcy robót polegających na likwidacji pozostałości po obiektach budowlanych na terenie byłej koksowni „Gliwice”

pobierz pdf

W związku z realizacją projektu pn. „Nowe Gliwice etap III – poprzemysłowe tereny inwestycyjne na obszarze byłej koksowni”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT, Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację robót polegających na likwidacji pozostałości po obiektach budowlanych na terenie byłej koksowni „Gliwice”.

NG III SIWP – LIKWIDACJA POZOSTAŁOŚCI PO POSADOWIENIU OBIEKTÓW

Załącznik nr 1 do SIWP – Dokumentacja:

Załącznik nr 1.1 Mapa lokalizacji obiektów

Załącznik nr 1.1A Lista obiektów

Załącznik nr 1.2

Załącznik nr 1.3.1 Pomiary geodezyjne

Załącznik nr 1.3.2 Pomiary geodezyjne

Załącznik nr 1.4 Mapa lokalizacji obszarów

Załącznik nr 1.5 2021.06.21 Plan sytuacyjny

Załącznik nr 1.6 Dokumentacja fotograficzna (poniżej)

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (wzór)

Załącznik nr 3 – Wykaz robót (wzór)

Załącznik nr 4 – Wykaz kwalifikacji personelu (wzór)

Załącznik nr 5 – Oświadczenie dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej (wzór)

Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna (wzór)

Załącznik nr 7 – Zobowiązanie podwykonawcy (wzór)

NG III SIWP – Załącznik nr 8 – Umowa (wzór)

NG III Załącznik nr 3 do umowy – Harmonogram prac

NG III Załącznik nr 4 do umowy – Protokół odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu (wzór)