logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Majątek

pobierz pdf

Na stronach BIP GAPR publikowane są wyłącznie informacje publiczne. Na podstawie art. 4 ust. l i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. udostępnia informację publiczną i tworzy własną stronę Biuletynu Informacji Publicznej – (BIP GAPR).

Majątek

AKTYWA 2020 r. 2021 r.  2022 r. 
A. Aktywa trwałe 676 211 316,15 682 465 431,75 697 349 618,34
I. Wartości niematerialne i prawe 71 829,36 60 286,15 55 950,28
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne 71 829,36 60 286,15 55 950,28
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe 12 027 030,66 25 605 745,65 27 455 208,42
1. Środki trwałe 5 909 103,31 6 022 564,44 6 104 606,68
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 043 082,05 1 043 082,05 1 043 082,05
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4 740 179,14 4 844 617,39 4 953 784,87
c) urządzenia techniczne i maszyny 65 651,11 68 869,80 55 075,84
d) środki transportu
e) inne środki trwałe 60 191,01 65 968,20 52 663,92
2. środki trwałe w budowie 6 117 927,35 17 963 181,21 21 350 601,74
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek
IV. Inwestycje długoterminowe 664 102 935,11 656 797 088,71 669 837 607,85
1. Nieruchomości 566 222 320,20 566 136 892,41 570 583 985,50
2. Wartości niematerialne i prawne 1 158 576,00 1 158 576,00 1 158 576,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe 33 632 903,07 26 065 292,08 34 069 136,37
a) w jednostkach powiązanych 19 419 102,82 22 142 210,42 25 022 210,42
– udziały lub akcje 19 228 600,42 22 142 210,42 22 142 210,42
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 190 502,40 2 880 000,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe 25 000,00 25 000,00 6 971 809,03
– udziały lub akcje 25 000,00 25 000,00 152 046,36
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 6 819 762,67
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach 14 188 800,25 3 898 081,66 2 075 116,92
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 14 188 800,25 3 898 081,66 2 075 116,92
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje długoterminowe 63 436 328,22 64 025 909,98
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 521,02 2 311,24 851,79
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 9 521,02 2 311,24 851,79
B. Aktywa obrotowe 22 474 066,96 37 343 167,07 36 816 947,49
I. Zapasy 14 187,30 481 471,20 55 322,98
1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary 473 887,52
5. Zaliczki na dostawy 14 187,30 7 583,68 55 322,98
II. Należności krótkoterminowe 5 045 836,10 4 465 586,24 4 011 298,06
1. Należności od jednostek powiązanych 3 324,53 615,00 24 813,46
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty 3 324,53 615,00 24 813,46
– do 12 miesięcy 3 324,53 615,00 24 813,46
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 129,27
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty 0,00 0,00 129,27
– do 12 miesięcy 129,27
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3. Należności od pozostałych jednostek 5 042 511,57 4 464 971,24 3 986 355,33
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty 1 862 169,90 1 701 215,10 2 011 463,63
– do 12 miesięcy 1 862 169,90 1 701 215,10 2 011 463,63
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 1 410 149,00 795 293,00 60 094,00
c) inne 20 583,90 899 263,14 845 597,70
d) dochodzone na drodze sądowej 1 749 608,77 1 069 200,00 1 069 200,00
III. Inwestycje krótkoterminowe 14 595 047,84 30 886 993,71 30 135 184,17
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 14 595 047,84 30 886 993,71 30 135 184,17
a) w jednostkach powiązanych 831 004,80 190 502,40 190 502,40
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 831 004,80 190 502,40 190 502,40
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach 3 333 0013,87 1 410 475,75
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 3 333 0013,87 1 410 475,75
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13 764 043,04 27 363 477,44 28 534 206,02
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 8 359 803,04 12 363 477,44 22 394 003,87
– inne środki pieniężne 500 326,71 2 000 000,00 6 140 202,15
– inne aktywa pieniężne 13 000 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 818 995,72 1 509 115,92 2 615 142,28
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
D. Udziały własne 
RAZEM AKTYWA 698 685 383,11 719 808 598,82 734 166 565,83