logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zapytanie ofertowe na realizację robót budowlanych

pobierz pdf

W związku z realizacją projektu pn. „Nowe Gliwice etap III – poprzemysłowe tereny inwestycyjne na obszarze byłej koksowni”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację robót budowlanych.

 

ZAŁĄCZNIKI:

NG III SIWP – ROBOTY BUDOWLANE

NG III SIWP – Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (wzór)

NG III SIWP – Załącznik nr 3 – Wykaz robót budowlanych (wzór)

NG III SIWP – Załącznik nr 4 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (wzór)

NG III SIWP – Załącznik nr 5 – Harmonogram rzeczowy realizacji przedmiotu zamówienia (wzór)

NG III SIWP – Załącznik nr 6 – Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności (wzór)

NG III SIWP – Załącznik nr 7 – Kosztorys ofertowy

NG III SIWP – Załącznik nr 8 – Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją tech- budowlaną (wzór)

NG III SIWP – Załącznik nr 9 – Umowa o wykonanie robót budowlanych (wzór)

NG III SIWP – Załącznik nr 10 – Zobowiązanie podwykonawcy (wzór)

NG III SIWP – Załącznik nr 11 – Wzór oświadczenia dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej (wzór)

NG III SIWP – Załącznik nr 12 – Klauzula informacyjna

NG III UMOWA Załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo – finansowy (wzór)

NG III UMOWA Załącznik nr 4 – Karta gwarancyjna (wzór)