logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Dokumenty

pobierz pdf

Dokumenty projektowe

Regulamin rekrutacji do projektu wraz z załącznikami, zatwierdzony w dniu 17.01.2017 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach:

W wersji Word

Regulamin rekrutacji z dnia 17.01.2017
Załącznik 1 Formularz rekrutacyjny
Załącznik 2 Karta oceny formalnej
Załącznik 3 Karta oceny merytorycznej
Załącznik 4 Karta oceny rozmowy
Załącznik 5 Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych
Załącznik 6 Szczegółowy opis sektorow wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia

W wersji pdf

Regulamin rekrutacji z dnia 17.01.2017
Załącznik 1 Formularz rekrutacyjny
Załącznik 2 Karta oceny formalnej
Załącznik 3 Karta oceny merytorycznej
Załącznik 4 Karta oceny rozmowy
Załącznik 5 Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych
Załącznik 6 Szczegółowy opis sektorow wykluczonych z możliwości ubiegania się o wsparcie

Aneks nr 1 do Regulaminu rekrutacji, zatwierdzony w dniu 14.03.2017 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach:

Aneks nr 1 do Regulaminu rekrutacj do projektu

Aneks nr 2 do Regulaminu rekrutacji, zatwierdzony w dniu 29.05.2017 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach:

Aneks nr 2 do Regulaminu rekrutacji do projektu

 

Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami, zatwierdzony w dniu 04.04.2017 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach:

W wersji Word:

Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości_04.04.2017

Zał. 1 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. 2 Umowa o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego

Zał. 3 Aneks do Umowy o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego

Zał. 4 Umowa o udzieleniu wsparcia pomostowego w formie usług doradczych

Zał. 5 Biznesplan

Zał. 6 Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidywanych do zakupienia

Zał. 7 Formularz_informacji

Zał. 8 Ośswiadczenia

Zał. 9 Karta oceny biznesplanu

Zał. 10 Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Zał. 11 Zestawienie wydatkow w ramach podstawowego/przełużonego wsparcia pomostowego

Zał. 12 Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (wzór nieaktualny)

W wersji pdf:

Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości_04.04.2017

Zał. 1 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. 2 Umowa o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego

Zał. 3 Aneks do umowy o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego

Zał. 4 Umowa o udzieleniu wsparcia pomostowego w formie usług doradczych

Zał. 5 Biznesplan

Zał. 6 Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidywanych do zakupienia

Zał. 7 Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał. 8 Oświadczenia

Zał. 9 Karta oceny biznesplanu

Zał. 10 Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Zał. 11 Zestawienie wydatków w ramach podstawowego /przedłużonego wsparcia pomostowego

Zał. 12 Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (wzór nieaktualny)

Aneks nr 1 do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości, zatwierdzony w dniu 29.05.2017 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach:

Aneks nr 1 do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 1 do Aneksu (NOWY wzór wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego)

 

HARMONOGRAMY SZKOLEŃ

październik-listopad 2017

Harmonogram szkoleń (w formacie .doc)

Harmonogram szkoleń (w formacie .pdf)

kwiecień-maj 2017

Harmonogram szkoleń:

Harmonogram szkoleń (w formacie .doc)

Harmonogram szkoleń (w formacie .pdf)

Podział na grupy szkoleniowe

Grupy szkoleniowe (w formacie .doc)

Grupy szkoleniowe (w formacie .pdf)

 

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu (w formacie .doc) (w formacie .pdf)

Zał. 1 Wniosek (w formacie .doc) (w formacie .pdf)

Zał. 2 Oświadczenie o samochodzie (w formacie .doc) (w formacie .pdf)

Zał. 3 Oświadczenie o użyczeniu (w formacie .doc) (w formacie .pdf)

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO (JEDNORAZOWA DOTACJA)

– zaktualizowane Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidywanych do zakupienia (jeżeli dotyczy),

– wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub zaświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przedłożenia,

– dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach Projektu, np. kopia umowy spółki (jeżeli dotyczy),

– dokumenty potwierdzające dane dotyczące otrzymanej pomocy de minimis oraz pomocy publicznej ( oświadczenie o aktualności danych / oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis / formularz informacji )

– zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zaświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków z Urzędu Skarbowego (dotyczy wyłącznie Uczestników Projektu, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu oraz osób, które prowadziły działalność gospodarczą poza terytorium Polski),

– oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia umowy (do pobrania) – po uzgodnieniu z GAPR formy zabezpieczenia umowy.

– oświadczenie o numerze rachunku bankowego (do pobrania)

Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu dla poręczyciela

UMOWA O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (podstawowe wsparcie pomostowe)

– oświadczenie potwierdzające aktualność przedstawionych danych dotyczących otrzymanej pomocy de minimis oraz pomocy publicznej dokumenty (do pobrania)

– oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia umowy (do pobrania) – po uzgodnieniu z GAPR formy zabezpieczenia umowy

– oświadczenie o numerze rachunku bankowego (do pobrania)

ANEKS DO UMOWY O UDZIELENIU PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (przedłużone wsparcie pomostowe)

– oświadczenie potwierdzające aktualność przedstawionych danych dotyczących otrzymanej pomocy de minimis oraz pomocy publicznej dokumenty (do pobrania)

– oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia umowy (do pobrania) – po uzgodnieniu z GAPR formy zabezpieczenia umowy.

ROZLICZANIE DOTACJI

ZASADY ROZLICZANIA DOTACJI

zał.1 oświadczenie o zgodności dokonanych zakupów z biznesplanem

zał.2 szczegółowe zestawienie wydatków

zał.3 oświadczenie o miejscu składowania

zał.4 opis faktury

zał.5 protokół odbioru

zał.6 oświadczenie o braku protokół odbioru

 

OBOWIĄZKI INFORMACYJNO-PROMOCYJNE

OBOWIĄZKI INFORMACYJNO-PROMOCYJNE-zasady

EFS achromatyczny – pion

EFS achromatyczny – poziom

EFS kolor – pion

EFS kolor – poziom

Naklejki czarno-białe_duże

Naklejki czarno-białe_średnie

Naklejki kolor_duże

Naklejki kolor_średnie

 

ROZLICZANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

ZASADY ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO

zał.1 oświadczenie o wydatkach poniesionych w ramach wsparcia pomostowego

zał. 2 szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków w ramach wsparcia pomostowego

zał. 3 opis faktury WP 

 

INNE DOKUMENTY

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Fundusze Europejskie bez barier